Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE ─ Nitra: Vážky (Odonata) na Slovensku, stav poznania a výzva do budúcnosti 

 
 

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na ďalšie posedenie pri káve s osobnosťami vedy. Podujatie sa koná v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

 Stretnutie sa uskutoční dňa 19. 1. 2012 o 17.00 hod. v Divadelnej kaviarni Tatra v Starom divadle Karola Spišáka  v Nitre, ulica 7. pešieho pluku 1.

Názov prednášky: Vážky (Odonata) na Slovensku, stav poznania a výzva do budúcnosti

Hosť: doc. PaedDr. Stanislav DAVID, PhD.


Obsah prednášky: Vážky sú v povedomí aj laickej verejnosti sympatickou skupinou hmyzu, sú častým námetom umelcov a niektoré kultúry im pripisujú aj spirituálny význam. Omylom sa domnievame, že sú aj dostatočne známym radom hmyzu. Aj preto patrí v terminológii ochranárskej biológie medzi tzv. vlajkové druhy. Aj keď prvé publikované údaje o vážkach z územia Slovenska sú zo začiatku 19. storočia, stav ich poznania nedosahuje úrovne väčšiny európskych štátov. Až v ostatných rokoch sa búrajú mýty o druhovom bohatstve vážok na Slovensku. V súvislosti s požiadavkami na relevantné údaje pre potreby budovania siete Natura 2000, aktualizáciou zoznamu ohrozených druhov, zmeny v rozšírení viacerých druhov vážok, akcelerované zmenami klímy, sú formulované viaceré výzvy na zintenzívnení ich výskumu.

Profil prednášajúceho: doc. PaedDr. Stanislav DAVID, PhD., docent Katedry ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre, ekológ, špecialista v oblasti výskumu vážok (Odonata)

 doc. PaedDr. Stanislav DAVID, PhD Po ukončení gymnázia v Novém Jičíně na Morave v roku 1972  pokračoval v štúdiu v rokoch 1972 – 1976 na Katedre biológie Pedagogické fakulty v Ostrave. Z krátkeho pedagogického pôsobenia si najviac cenil pôsobenie na základnej škole vo Fulneku. Chcel nadviazať na pedagogický odkaz  veľkého Moravana  Jana Ámosa Komenského. V rokoch 1981 až 1997 pracoval ako botanik a múzejník v Tekovskom múzeu v Leviciach. Okrem vybudovania múzejného herbára s počtom 23 tis. položiek, ktorý patrí k najväčším v rámci slovenských múzeí, dňa 8. 5. 1982 na Ipli v Šahách odlovil svoju prvú vážku. V roku 1997 nastúpil na Ústav krajinnej ekológie SAV, pobočka Nitra a po oslovení vtedajšieho vedúceho pobočky Ústavu prof. RNDr. M. Ružičku, DrSc., začal ako externista prednášať na Katedre ekológie a environmentalistiky. Spoluprácu na domácich, zväčšia botanicky zameraných projektoch, podporených Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR, zmluvných projektoch aj zahraničných v rámci 4., 5., 6. rámcového programu, využíval aj na výskum vážok. Výsledky výskumu predovšetkým vážok, ale aj botanické práce,  boli publikované ako kapitoly v knižných publikáciách (5), vo vedeckých časopisoch (19), zborníkoch (52), abstraktoch, záverečných správach, expertízach atď. (124). Medzi ukončenými bakalárskymi (31) a magisterskými záverečnými prácami (50) boli viaceré aj s problematikou výskumu vážok na Slovensku. Problematika vážok, ich ekológia, využitie pre biomonitoring a ochrana, boli témami jeho dizertačnej a habilitačnej práce.


Viac informácií nájdete v informačnom letáku

Fotozdroj: Fakulta prírodných vied UKF

Publikovala: Mgr. Mária Izakovičová

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR