Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE – Nitra: Ľudský genóm: keď sci-fi sa stáva realitou 

 
 
 Pozvánka

 doc. RNDr. Radoslav Omelka, PhD. 

Doc. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.
pracuje na Katedre botaniky a genetiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Jeho vedecká činnosť je zameraná na výskum genetickej variability vo vzťahu k významným znakom živočíchov a človeka. Spočiatku (v rámci dizertačnej práce a viacerých projektov) sa venoval analýze génov, ovplyvňujúcich reprodukčné vlastnosti ošípaných. Neskôr sa zameral aj na genetiku človeka, predovšetkým na výskum genetickej podmienenosti osteoporózy u človeka a analýzu génov, ktoré ovplyvňujú hustotu a metabolizmus kostí. Doc. Omelka je autorom alebo spoluautorom 3 vedeckých monografií a viac ako 50 príspevkov, evidovaných v
databázach ISI WOK a Scopus. Za publikačnú činnosť získal niekoľko Cien rektora UKF a dekana FPV UKF v Nitre. Bol tiež vedúcim, resp. spoluriešiteľom 20 projektov národného a medzinárodného charakteru. Významne sa podieľal na príprave realizácii 3 projektov štrukturálnych fondov EÚ, vďaka ktorým bolo dobudované Laboratórium molekulárnej biológie na Katedre botaniky a genetiky modernou technikou pre výskum génov a vytvorili sa (v spolupráci s CVŽV Nitra) 2 unikátne Centrá excelentnosti pre výskum genetických živočíšnych zdrojov. Doc. Omelka sa zúčastnil viacerých svetových kongresov a sympózií, kurzov a workshopov v rôznych krajinách Európy, USA a Kanade. V rámci pedagogickej činnosti vedie prednášky z predmetov Metódy molekulárnej biológie, Metódy analýzy génov a genómov, Všeobecná biológia.

 

Názov prednášky
Ľudský genóm: keď sci-fi sa stáva realitou 

Obsah prednášky
Hlavnou témou prednášky bude ľudský genóm – súbor všetkých génov jedinca, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú jeho zdravie, vlastnosti aj bežný život. Práve tento rok si vedecká komunita pripomína niekoľko dôležitých výročí udalostí, ktoré vo veľkej miere ovplyvnili výskum genómu človeka a využitie poznatkov o ňom. Pri pohľade do histórie mapovania a analýzy ľudského genómu sa účastníci dozvedia, ako vyzerá genóm človeka, ako ho skúmame súčasnými metódami, aký význam a dôsledky pre život človeka má variabilita v jeho génoch a ako ju môžeme využiť. Pozornosť bude venovaná aj novým technológiám analýzy genómu a aplikáciám, pred rokmi považovanými za science fiction, ktoré sa postupne stávajú realitou.

Plagát

(JN)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR