Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE – Nitra: Ktorý minerál najviac ovplyvňuje ľudstvo? 

 
 

Veda v CENTRE – Nitra 

Mgr. Daniel Ozdín, PhD.

Mgr. Daniel Ozdín, PhD. vyštudoval mineralógiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie má vedecký kvalifikačný stupeň IIa, PhD. získal v r. 2003 a dnes patrí k popredným slovenským mineralógom. Po skončení vysokej školy pracoval v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave, kde popri vedeckej práci pracoval na elektrónovom mikroanalyzátore – vtedy na najmodernejšom základnom prístroji v mineralógii na svete. Odtiaľ prestúpil na PRIF UK na miesto vedeckého pracovníka, na ktorom pôsobí dodnes. Na katedre mineralógie a petrológie je kurátorom mineralogických zbierok, zastáva funkciu zástupcu vedúceho katedry a je dlhoročný člen Akademického senátu PRIF UK. V súčasnosti je druhým najčastejšie publikujúcim vedeckým pracovníkom na fakulte s takmer 190 zápismi v evidencii publikačnej činnosti a z vyše 360 citáciami (z toho 107 SCI, resp. SCOPUS). Jeho posledná kniha s autorom R. Ďuďom Minerály Slovenska (december 2012) bola už za mesiac najpredávanejšou mineralogickou knihou na Slovensku za r. 2012. Je národným reprezentantom Slovenska v Medzinárodnej mineralogickej asociácii v Komisii pre múzeá, člen mnohých slovenských vedeckých spoločností, ale aj zahraničných organizácií (napr. Európska mineralogická Únia, Spoločnosť profesionálov mineralogických múzeí), rôznych domácich občianskych združení, člen redakčných rád 4 časopisov, editor samostatných 12 čísiel mineralogických vedeckých aj odborných periodík, zakladateľ a v súčasnosti podpredseda Slovenskej mineralogickej spoločnosti, zakladateľ Stredoeurópskej mineralogickej konferencie (v mineralógii v súčasnosti najväčšia pravidelná konferencia v Strednej Európe), Predseda Komisie pre nomenklatúru a terminológiu v mineralógii, bývalý súdny znalec v odbore "Ťažba nerastov, minerály", člen Komisie životného prostredia pri MÚ Devínska Nová Ves atď. D. Ozdín je popredný slovenský fotograf minerálov a autor najodbornejšej webstránky v mineralogických vedách na Slovensku. V súčasnosti sa odborne venuje najmä štúdiu meteoritov (napr. Košice 2010, Čeľabinsk (2013) atď. a pseudometeoritov; opálom a kremenným hmotám, štúdiu hydrotermálnych mineralizácií na Slovensku a ako jediný sa na Slovensku odborne venuje historigrafickému štúdiu etikiet minerálov.

Názov prednášky
Ktorý minerál najviac ovplyvňuje ľudstvo?

Obsah prednášky
Prednáška bude venovaná jednému metastabilnému minerálu, ktorý napriek tomu, že na svoju existenciu potrebuje špecifické podmienky, najviac ovplyvňuje ľudstvo. Cieľom príspevku je poukázať na význam, každodenný vplyv ako aj základnú charakteristiku tohto minerálu z pohľadu mineralóga. Súčasťou prednášky bude aj klasifikácia snehových vločiek.

Plagát

(JN)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR