Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

VEDA V CENTRE: Molekulové zmeny v nádoroch a protinádorová liečba budúcnosti 

 
Veda v Centre - plagát  

Doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

Doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., (48) vedúca vedecká pracovníčka Virologického ústavu SAV Molekulárno-medicínskeho centra SAV. Pôsobí v oblasti experimentálnej onkológie, virológie a molekulárnej biológie. 

Silvia Pastoreková sa narodila v Martine. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1985 doteraz pôsobí vo Virologickom ústave SAV. Postgraduálne štúdium absolvovala pod vedením RNDr. Jana Závadu (1988 – 1992). V rokoch 1992 – 1998 bola vedeckou tajomníčkou a v rokoch 1998 – 2003 pôsobila ako samostatná vedecká pracovníčka. V roku 2003 obhájila titul doktora vied (DrSc.). O tri roky neskôr bola habilitovaná na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach. Od roku 2000 doteraz je členkou Vedeckej rady VÚ SAV a od roku 2003 je vedúcou vedeckou pracovníčkou.

Docentka Silvia Pastoreková je spoluobjaviteľkou  bielkoviny – onkomarkeru a spoluatorkou patentu s celosvetovou pôsobnosťou. O patentovanie ich objavu prejavila záujem americká firma Triton v roku 1992 a v roku 1995 získali patent na diagnostické a terapeutické využitie ich bielkoviny. Patent sa neustále vyvíja a má už niekoľko pokračujúcich verzií.

Najbližším spolupracovníkom doc. RNDr. Silvie Pastorekovej, DrSc., je jej manžel prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., významný vedec v oblasti virológie, molekulárnej biológie a onkológie. Profesor Jaromír Pastorek patrí do vedeckej špičky Slovenskej republiky. Je organizátorom vedeckého života, zodpovedným riešiteľom štátnych programov a riaditeľom Virologického ústavu SAV.

Pôsobenie v grantových agentúrach, komisiách a vedeckých spoločnostiach:

• Členka Komisie VEGA pre lekárske a farmaceutické vedy (2002-2005)
• Predsedníčka Komisie VEGA pre lekárske a farmaceutické vedy (2005-2008) a členka Výkonného výboru VEGA
• Členka Skupiny pre receptory a biomarkery Európskej organizácie pre výskum a liečbu rakoviny (od 2004, členstvo na základe výberu podľa splnených vedeckých kritérií)
• Reprezentantka Slovenska na pôde medzivládnej organizácie Európskej molekulárno-biologickej konferencie (EMBC) (od 2007)
• Členka Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biochémiu
• Členka Európskej asociácie pre výskum rakoviny (EACR)
• Členka odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore Onkológia (so sídlom na Lekárskej fakulte UK v Bratislave)
• Členka odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore Virológia (so sídlom na Prírodovedeckej fakulte UK)
• Členka odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore Imunológia (so sídlom na Univerzite Veterinárneho lekárstva v Košiciach)
• Členka Učenej spoločnosti SAV (od 2008)

Docentka Pastoreková sa zúčastnila a viedla viaceré medzinárodné a národné projekty. Od roku 1994 prednáša na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2003 jej bola udelená Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť. V roku 2006 získala ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Medicína a veda a v roku 2009 v ankete týždenníka Slovenka zvíťazila v kategórii Veda a vzdelávanie.

Doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., k obsahu svojej prednášky Molekulové zmeny v nádoroch a protinádorová liečba budúcnosti uviedla: Novodobý rozmach molekulárnej biológie výrazne prispel k hlbšiemu porozumeniu zmien, ktoré počas nádorovej premeny prebiehajú v bunkách a tkanivách nádorov. V prednáške sa budem venovať najnovším poznatkom, ktoré ukazujú: že na vzniku nádorov sa okrem genetických zmien podieľajú aj fyziologické faktory v prostredí nádorového tkaniva, napr. nedostatok kyslíka; že nádory rovnakého typu ako aj bunky v rámci jednotlivých nádorov sú veľmi rôznorodé z hľadiska biologických aj molekulárnych vlastností; že v nádorovom procese sa významne uplatňujú aj tzv. neonkogénne molekuly, na ktorých sú nádorové bunky závislé a ktoré sú esenciálne pre ich prežívanie. Na základe týchto poznatkov predstavím niektoré nové prístupy k liečbe rakoviny, ktoré bude potrebné systematicky rozvíjať a testovať. Poukážem na význam identifikácie súboru najdôležitejších zásahových miest, nevyhnutnosť výberu pacientov vhodných na určitý typ liečby a zmysel súbežnej kombinácie terapií s komplementárnymi a/alebo synergickými mechanizmami účinkov. Prioritou dnešného onkologického výskumu je pochopiť, prečo niektoré súčasné terapie zlyhávajú, poskytnúť racionálny základ pre účinnejšie liečebné prístupy a vytvoriť nástroje na ich uplatnenie v
klinickej onkológii.  

Informačný plagát

Spracovala: Marta Bartošovičová

Fotozdroj: Informačný servis SAV

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR