Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

VEDA V CENTRE: Energetická bezpečnosť – priorita rozvoja hospodárstva SR 

 
Informačný plagát 

Prof. Ing. František Janíček, PhD.,

Prof. Ing. František Janíček, PhD., prorektor pre rozvoj Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

František Janíček sa narodil 4. 12. 1954 v Čadci. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave v roku 1979. V tom istom roku nastúpil ako asistent na Katedru elektroenergetiky EF SVŠT. V roku 1984 na EF SVŠT ukončil ašpirantúru v odbore elektroenergetika na EF SVŠT. V roku 1989 bol vymenovaný za docenta a v roku 1999 za profesora. Od februára 2000 do januára 2007 vykonával funkciu dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Do funkcie prorektora pre rozvoj Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorú vykonáva doteraz, bol menovaný 1.2.2007. 

Profesor Janíček patrí k významným odborníkom v oblasti elektroenergetiky. Ako autor a spoluautor publikoval 13 vysokoškolských skrípt a učebníc, 4 odborné monografie, vyše 50 článkov v časopisoch,  minimálne 100 príspevkov na medzinárodných vedeckých konferenciách (z toho 26 vyžiadaných prednášok). Riešil viac ako 100 projektov pre prax. Je jedným zo spoluzakladateľov internetového informačného a vzdelávacieho projektu INFELEN (informácie o elektroenergetike), zakladateľ časopisu EE, kde pôsobí aj ako člen redakčnej rady. Je predsedom slovenského výboru WEC SR, členom Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie a členom viacerých vedeckých rád univerzít v SR.  Oponoval viacero významných projektov v oblasti liberalizovaného trhu s elektrickou energiou a bol členom kolektívu pre vypracovanie Energetickej politiky SR. Od 1.2.2006 pôsobí ako predseda rady pre technické vedy v Agentúre na podporu výskumu a vývoja. 

Prof. Ing. František Janíček, PhD., vo svojej populárno-vedeckej prednáške Energetická bezpečnosť – priorita rozvoja hospodárstva SR oboznámi účastníkov stretnutia s osobnosťou vedy a techniky v Centre vedecko-technických informácií SR so súčasným stavom energetiky ako odvetvia zodpovedného za výrobu užitočných foriem energie z prvotných energetických zdrojov, ako aj za prenos a rozvod energie k spotrebiteľom. Poskytne prehľad stavu zásob fosílnych palív aj potenciál obnoviteľných zdrojov energie a prehľad používaných i očakávaných nových technológií na využívanie týchto zdrojov energie. Potenciál výroby porovná so súčasnou spotrebou rôznych foriem energie na Slovensku aj v Európskej únii a v celosvetovej mierke. V ďalšej časti prednášky uvedie východiská energetickej bezpečnosti dodávok energie pre odberateľov a pripomenie potenciálny dopad výpadku zásobovania energiami, príkladom čoho bola aj nedávna plynová kríza na Slovensku, alebo veľkoplošné výpadky v zásobovaní elektrinou (black-out) vo viacerých štátoch v Európe a v USA. Zdôrazní význam plánovania rozvoja energetiky formou strategických dokumentov a scenárov budúceho vývoja pri zohľadnení viacerých kritérií. V prednáške vysvetlí pojmy, ako je trvalo udržateľný rozvoj, energetická bezpečnosť, znižovanie energetickej náročnosti a zvyšovanie energetickej účinnosti hospodárstva, 3. energetický balíček, či environmentálne vplyvy energetiky.

Publikovala: Marta Bartošovičová

Fotozdroj: STU Bratislava

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR