Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE: Šťastie, zdravie, lži a... matematika 

 
 

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc. 

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.
Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Katarína Cechlárová, rod. Dudičová (1961) pochádza z Prešova. V rokoch 1979 – 1984 študovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika (PF UPJŠ) v Košiciach, odbor Teoretická kybernetika, matematická informatika a teória systémov. Od r. 1984 do r. 2003 pracovala na Katedre geometrie a algebry PF UPJŠ, najskôr ako asistentka, potom odborná asistentka a od r. 1995 ako vysokoškolská učiteľka. Od roku 2003 je vedúcou Oddelenia ekonomickej a finančnej matematiky Ústavu matematických vied PF UPJŠ a zástupkyňou riaditeľa ÚMV pre vonkajšie vzťahy. V r. 2003 – 2006 bola mimoriadnou profesorkou a od r. 2006 je profesorkou v odbore Matematika.  

V r. 1984 dosiahla titul RNDr. na PF UPJŠ v Košiciach, v r. 1992 CSc. na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, v r. 1995 habilitovala (doc.) na PF UPJŠ v Košiciach a v r. 2006 tam tiež inaugurovala. Doménou jej vedeckého záujmu je diskrétna matematika, algoritmy a modelovanie v ekonomických systémoch.

 

 Veda v CENTRE plagát

Je autorkou, resp. spoluautorkou 66 časopiseckých vedeckých publikácií, z toho 40 v zahraničných karentovaných časopisoch a 13 odborných prác, z toho 4 v zahraničných časopisoch, a troch učebných textov vydaných na UPJŠ. Spolu zaznamenaných 377 citácií, z toho 254 SCI citácií a 36 citácií v monografiách. Školiteľka šiestich ukončených doktorandov a vedúca takmer 50 diplomových prác.

Prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc., bude hosťom Vedy v Centre dňa 28. 2. 2013 (vo štvrtok) o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A v Bratislave. Vo svojom vystúpení na tému Šťastie, zdravie, lži a ... matematika predstaví menej známu tvár matematiky, ktorej predmetom záujmu nie sú čísla alebo vzorce, ale správanie sa ľudí. Ukáže, ako je možné algoritmicky popísať boj mužov o priazeň žien, kto v tomto boji vyhráva a komu pomáha falšovanie údajov. Navyše sa dozvieme aj to, ako súvisí boj pohlaví s procesom prijímania do škôl a vyhľadávaním darcov obličiek. Jednoducho zistíme, že matematika nie je vonkoncom iba veda pre vedu, ale má široké praktické využitie v našom každodennom živote, či si to uvedomujeme alebo nie.

Po informácii, že v októbri 2012 udelila Švédska ríšska banka Nobelovu cenu za ekonómiu Alvinovi Rothovi a Lloydovi Shapleymu za „teóriu trhových alokácií a praktické návrhy optimálneho usporiadania trhov“, podrobnejšie objasní, v čom spočíva obsah týchto „praktických návrhov“. Sformuluje modely dvojstranných a jednostranných trhov a vysvetlí pojem stability. Predstaví dva geniálne jednoduché algoritmy, v ktorých konajú reálni ľudia podľa presných pravidiel a ukáže, ako je možné pomocou matematických metód analyzovať získané riešenie. Pristaví sa pri možnostiach ľudí manipulovať výsledky a spomenie varianty modelov, pre ktoré sa riešenia nedajú efektívne vypočítať. Na záver spomenieme niekoľko reálnych praktických aplikácií uvedených metód v rôznych krajinách v oblasti priraďovania študentov do škôl alebo pri hľadaní darcov obličiek.

Vstup do vedeckej kaviarne je pre verejnosť voľný!

(zh, mb)

CV prof. RNDr. K. Cechlárovej, CSc.

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR