Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Ekológia a environmentalistika 

 
Logo Rádia Devín 

Relácia Laboratórium prechádza, vďaka úspešným prvým častiam, po lete na dvojtýždňový cyklus
v novom, priaznivejšom čase
každý druhý piatok od 20.00 hod do 21.00 hod.
Prvý diel relácie v novom vysielacom čase odznie
dňa 17. septembra 2010.

Hosťami septembrového Laboratória, cyklickej relácie o vede, pripravovanej v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti – CVTI SR, budú prof. RNDr. Milan Ružička, DrSc., Dr.h.c. z Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., vedúci Katedry botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Ústrednou témou tejto relácie bude ekológia a environmentalistika. Profesor Ružička sa významne zaslúžil o rozvoj oboch disciplín ako zakladateľ Ústavu biológie krajiny SAV (1965, v roku 1990 transformovaný na Ústav krajinnej ekológie), Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre (tu pôsobil ako vedúci v rokoch 1994 – 2003) a spoluzakladateľ Fakulty ekológie Technickej univerzity vo Zvolene. Je tiež zakladateľom krajinno-ekologickej školy a spoluautorom medzinárodne uznanej metodiky zameranej na ekologické plánovanie (LANDEP).

Profesora Mičieta je spoluautorom originálnej metódy biomonitoringu znečisteného prostredia divorastúcimi rastlinnými druhmi a významným propagátorom využitia herbárových položiek na spätný biomonitoring znečisteného prostredia. Taktiež sa významne zaslúžil o adaptáciu Univerzity Komenského v rámci nových zákonných noriem ako predseda Akademického senátu a podpredseda Správnej rady Univerzity Komenského.

Hostia relácie okrem začiatkov budovania ekologického a environmentálneho výskumu u nás budú hovoriť aj nutnosti pravidelného informovania verejnosti o aktuálnych výstupoch týchto vedných disciplín na príklade pôsobenia globálneho oteplenia na ekologické podmienky Slovenska.

Z podkladov moderátora relácie Laboratórium RNDr. Gustáva Murína, PhD., spracovala Lucia Paulinyová

Predchádzajúce relácie si môžete vypočuť v audioarchíve NCP VaT, alebo v zvukovom archíve Slovenského rozhlasu.

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR