Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Udeľovanie ocenení za mimoriadny prínos vo vede a technike 

 
MŠVVaŠ SR logo 

Dňa 28. 11. 2013 sa v Slovenskom banskom múzeu, v sieni Komorovských grófov v Banskej Štiavnici, konalo významné podujatie, na ktorom bolo udelené po prvýkrát vyznamenanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky – Cena Samuela Mikovíniho.

Minister D. Čaplovič odovzdáva prof. J. Slezákovi Veľkú medailu Samuela Mikovíniho    Medaily Samuela Mikovíniho 2013

Po úvodnom slove ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a kultúrnom programe boli odovzdané vyznamenania v troch kategóriách:

V kategórii Veľká medaila Samuela Mikovíniho udeľovaná za celoživotné dielo v oblasti vedy a techniky:

 • Dr. h. c. prof. MUDr. Jánovi  Slezákovi, DrSc., Ústav pre výskum srdca SAV,
  za celoživotné dielo a mimoriadny vedecký prínos v oblasti experimentálnej kardiológie, za popularizáciu zdravotníckej vedy a organizačnú prácu v SAV,
 • Ing. Milanovi Cagalovi, CSc., Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky,
  za mnohoročnú aktívnu činnosť týkajúcu sa podpory, propagácie a zavádzania nových výrobných, technologických a konštrukčných prvkov v oblasti strojárstva,
 • prof. MUDr. Antonovi Gerincovi, CSc., Klinika detskej oftalmológie LFUK DFNsP,
  za vedecký prínos svetovej priority v identifikácii génu primárneho kongenitálneho glaukómu vo väzbe na etnicitu a v zistení korelácie genotypu a fenotypu. Vybudovanie špecializovaného odboru a jediného pracoviska tohto druhu na Slovensku – Kliniky detskej oftalmológie LFUK DFNsP,
 • prof. h. c. prof. Ing. Jozefovi Bullovi, DrSc., SPU v Nitre, Katedra fyziológie živočíchov, 
  za celoživotnú vedeckú a pedagogickú činnosť a vytvorenie originálnej medzinárodne akceptovanej vedeckej školy fyziologickej genetiky živočíchov,
 • Dr. h. c. prof. Ing. Jozefovi Živčákovi, PhD., Technická univerzita Košice, Strojnícka fakulta, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania,  
  za výskum, vývoj a implementáciu implantátov šitých na mieru s realizáciou invazívnej aplikácie kraniálného implantátu vyrobeného z titanu novou technológiou – laserovým sinterovaním,
 • prof. PhDr. Jozefovi Vladárovi, DrSc., Archeologický ústav SAV Nitra,
  za mimoriadny prínos pre rozvoj slovenskej archeológie v oblasti vedeckého výskumu a organizácie vedy na Slovensku, za významnú prezentáciu slovenskej archeológie v zahraničí,
 • doc. Ing. Jozefovi Kuchtovi, CSc., EVPÚ, a. s., 
  za celoživotný prínos v oblasti rozvoja teórie a návrhu trakčných pohonných systémov a ich uplatnenie v praxi,
 • prof. Ing. Jánovi Benčatovi, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra stavebnej mechaniky,
  za vedecký prínos pri návrhu a rozvoji pôvodných diagnostických metód v oblasti analýzy prognózovania účinkov technickej seizmicity na stavebné konštrukcie, životné prostredie a ľudí,
 • prof. Ing. Danielovi Donovalovi, DrSc., ÚEF FEI, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 
  za celoživotnú pedagogickú a vedeckú činnosť, vybudovanie a systematický rozvoj vedeckej školy v oblasti elektroniky, rozvoj vedeckého poznania a výnimočnú reprezentáciu STU Bratislava a slovenskej vedy doma i v zahraničí,
 • Dr. h. c. prof. MUDr. Andrejovi Jenčovi, CSc., Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP Košice,  
  za zavedenie aplikovaného výskumu regeneratívnych a implantačných metodík v kraniofaciálnej oblasti, ako aj v experimentálnom a klinickom výskume, ktoré sú plurifikované mezenchymálnymi kmeňovými bunkami,
 • prof. RNDr. Štefanovi Tomovi, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie,  
  za mimoriadny prínos v oblasti organickej chémie, najmä organokovovej chémie, organokatalýze a zelenej chémie na Slovensku, ako aj v medzinárodnom meradle,
 • in memoriam PhDr. Milanovi Zemkovi, CSc., Historický ústav SAV, za celoživotné dielo v oblasti historických vied,
  za mimoriadny prínos vo výskume dejín Slovenska a slovenského politického myslenia s pozitívnym vplyvom na spoločnosť.

Účastníci slávnostného odovzdávania Ceny Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici 

V kategórii Malá medaila Samuela Mikovíniho udeľovaná za prínosy v oblasti vedy a techniky v zahraničí:

 • Ing. Márii Chrenkovej, CSc., Centrum  výskumu živočíšnej výroby Nitra,
  za úspešné získanie a riešenie medzinárodných projektov v 5. a 7. rámcovom programe EÚ, bilaterálnych projektov APVV a za aktívnu prednáškovú a vedeckú činnosť v zahraničí,
 • prof. Ing. Dušanovi Šimšíkovi, PhD., Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní, Strojnícka fakulta, TU v Košiciach,
  za úspešné riešenia v projektoch 6. RP a 7. RP EK v oblasti automatizácie, IKT služieb a prístupnosti vo webových službách,
 • Ing. Gabrielovi Petőczimu, VUJE, a. s.,
  za dlhodobú medzinárodnú spoluprácu pri riešení projektov v oblasti jadrovej energetiky v Maďarsku a úspešnú realizáciu projektu predĺženia životnosti jadrovej elektrárne v Pakši,
 • Dr. h. c. prof. mpx. h. c. prof. Ing. Vladimírovi Gozorovi, PhD., Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave,
  za mimoriadny teoretický a praktický prínos pri riešení problémov v podnikovo-hospodárskej základni v pôsobnosti MPaRV SR, MH SR a vo verejnej správe Slovenskej republiky, celoživotnú vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť a medzinárodnú spoluprácu,
 • prof. Ing. Kristíne Zgodavovej, PhD.,  Technická univerzita v Košiciach, 
  za prínosy v oblasti inžinierstva a manažérstva kvality, prezentáciu Slovenska doma a v zahraničí, vedenie projektov, doktorandov, publikovanie a spoluprácu s praxou,
 • doc. MUDr. Jozefovi Korčekovi, PhD., Fakultná nemocnica Nitra, Chirurgická klinika,
  za autorstvo originálneho operačného riešenia análnej inkontinencie. Priekopníctvo endoanálnej ultrasonografie a operačného riešenia zhubných nádorov rekta. Medzinárodne uznávaný kolorektálny chirurg.

V kategórii Pamätný list ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR udeľovaný mladým pracovníkom výskumu a vývoja do 35 rokov:

 • doc. MUDr. Ing. RNDr. Petrovi Celecovi, PhD., MPH., Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave,
  za publikačnú činnosť v oblasti neuroendokrinológie a patofyziológie, ako aj za úspešné vedecké vedenie Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty UK v Bratislave,
 • Ing. Ľubomírovi Ondruškovi, PhD., Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra,
  za výskum v oblasti genetiky, šľachtenia, zachovania genofondu pôvodných plemien králika domáceho a hodnotenia genetickej biodiverzity,
 • Ing. Zuzane Dankovej, PhD., Ústav geotechniky SAV v Košiciach,
  za publikované výsledky v oblasti štúdia štruktúrnych vlastností kompozitov na báze bentonitu a oxidov železa a ich využitia pre environmentálne účely,
 • Ing. Vlaste Ondrejka Harbuľákovej, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Ústav environmentálneho inžinierstva, Katedra environmentálneho inžinierstva,
  za mimoriadne výsledky v oblasti štúdia biokorózie stavebných materiálov a výskumnú prácu hodnotenia deteriorizačných procesov betónových vzoriek vplyvom biologických a chemických činiteľov,
 • doc. PhDr. Martinovi Hetényimu, PhD., Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva  Konštantína a Metoda, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
  za organizovanie vedeckého výskumu v oblasti cyrilo-metodskej problematiky, skúmanie hodnotového, duchovného a kultúrneho odkazu misie sv. Cyrila a Metoda,
 • RNDr. Barbare Bačovej, PhD.,  Ústav pre výskum srdca, SAV,
  za významný vedecký prínos v oblasti výskumu zameraného na sledovanie úlohy srdcového konexínu-43 vo vývine a prevencii vzniku malígnych arytmií,
 • doc. Ing. Michalovi Hatalovi, PhD.,  Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove, Katedra výrobných technológií,
  za úspešné riešenie výskumných projektov aplikovaných v praxi, autorstvo vo vedeckých a odborných publikáciách, medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy a výskumu, budovanie špičkových laboratórií.

Po skončení slávnostného aktu konal sa v priestoroch Kaplnky Slovenského banského múzea seminár pod názvom Poslanie Samuela Mikovíniho v kontexte rozvoja baníctva v Banskej Štiavnici a na Slovensku.  

Úvodný príhovor predniesol Ing. Róbert Szabó, PhD., generálny riaditeľ sekcie vedy a výskumu MŠVVaŠ SR a primátorka Banskej Štiavnice. So svojimi  prednáškami vystúpili:

 • PhDr. Jozef Labuda, CSc., riaditeľ Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici, Téma: História mesta Banská Štiavnica,
 • Ing. Magdaléna Sombathyová, zástupkyňa riaditeľa múzea pre múzejné činnosti, Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici, Téma: Samuel Mikovíni a 18 st. v baníctve,
 • Mgr. Peter Konečný, Historický ústav SAV, téma: Vývoj banského školstva,
 • Ján Novotný, odborník na  banskoštiavnické baníctvo, téma: Rozvoj baníctva v Banskej Štiavnici z historického hľadiska

 Fotogaléria na webe MŠVVaŠ SR

Z podkladov MŠVVaŠ SR spracovala: Ing. Alena Oravcová

Článok v Štiavnických novinách č. 44, 5. 12. 2013: strana 1, strana 2

Foto: Mgr. Patrícia Stanová
kliknutím na fotografie získate ich plnú veľkosť

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR