Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Prezident Ivan Gašparovič vymenoval 45 vysokoškolských profesorov 

 
 

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vymenoval dňa 26. 11. 2013 45 vysokoškolských profesorov v zmysle ústavnej funkcie prezidenta SR podľa čl. 102 ods. 1 písm. h/ Ústavy Slovenskej republiky.

Na slávnostnom vymenovacom akte bol prítomný prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár, predseda Rady vysokých škôl Viktor Smieško, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl ministerstva školstva Peter Plavčan a predseda Akreditačnej komisie ministerstva školstva Ľubor Fišera.

Prezident Ivan Gašparovič v príhovore zablahoželal novovymenovaným profesorom. Zdôraznil, že byť nositeľom takéhoto poslania nemôže byť každý. " Môže ním byť iba ten, kto si dáva v živote a profesii najvyššie ciele a pre ich dosiahnutie je schopný a aj povinný vzdať istého pohodlia, odovzdať veľmi veľa a častokrát pracovať viac a intenzívnejšie než ostatní, " povedal prezident. Pre potrebu zveľaďovania Slovenska zdôraznil, že byť vzdelaný a mať dostatok informácií znamená vedieť sa orientovať v čoraz komplikovanejšom svete, ktorého sme všetci súčasťou. Popri rodine je to práve škola, ktorá mu tieto informácie o reálnom a nie virtuálnom živote môže poskytnúť.

Ivan Gašparovič pripomenul profesorom veľkú zodpovednosť za formovanie profesionálnej a čiastočne aj životnej kariéry mladých ľudí, z ktorých mnohí si nakoniec nezvolia vlastnú domovinu pre svoje profesionálne i rodinné uplatnenie. Aj keď často z dôvodov, ktoré ho k tomu donútia a pre možnosti, ktoré im európsky i svetový pracovný trh dáva. "No častokrát tu zohráva rolu kvalita vzdelania. Je preto opodstatnené, aby sa všetci, ktorí sa angažujú v oblasti vysokoškolskej vedy a vzdelávania zamýšľali nad tým, či v konečnom dôsledku menej neznamená viac. Či je vzdelanie, podobne ako zdravie primárne tovarom, teda ekonomickou kategóriou, alebo vyšším princípom," povedal v závere príhovoru prezident. Vyslovil presvedčenie, že novovymenovaní profesori budú súčasťou generačnej výmeny, "ale aj procesu zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania, o ktorú nám predovšetkým ide , " uviedla hlava štátu v súvislosti s budúcoročným procesom komplexnej akreditácie vysokých škôl.

Za novovymenovaných profesorov sa prihovoril Ján Cirák. V príhovore sa poďakoval za dôveru a ocenenie vedeckej a pedagogickej práce na vysokých školách. "Dnes už všetci vieme, že vedecko-pedagogický titul - vysokoškolský profesor - sa nezískava bez odriekania, sebaobetovania, nezlomnosti, ani bez nečakaných nepríjemností, " povedal. Ján Cirák ďalej uviedol, že novovymenovaní profesori si uvedomujú náročnosť a zložitosť povinností, ktoré preberajú na seba prevzatím diplomu z rúk prezidenta Slovenskej republiky. Ján Cirák ubezpečil hlavu štátu, že vysokoškolskí profesori vyvinú všetko úsilie, aby získané posty so cťou obhájili tak "aby sme sa do pamäti jednotlivcov, fakúlt, škôl, či generácií našich študentov zapísali ako morálne bezúhonné a odborne vysokokvalifikované osobnosti vo svojich odboroch. " Ján Cirák v závere svojho príhovoru vyzdvihol dlhodobý zástoj prezidenta Ivana Gašparoviča pri podpore vzdelania, výskumu, zvýšenia spoločenskej prestíže vysokoškolských pedagógov vrátane ich morálneho a finančného ohodnotenia.

Z rúk prezidenta Ivana Gašparoviča si prevzali vymenovacie dekréty nasledovní novovymenovaní vysokoškolskí profesori:

 • doc. Ing. Pavol Alexy, PhD. v odbore: technológia makromolekulových látok
 • doc. ThDr. Andrzej Baczyński, PhD. v odbore: katolícka teológia
 • doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD. v odbore: sociálna práca
 • doc. PaedDr. Stanislav Bendl , PhD. v odbore: pedagogika
 • doc. JUDr. Ján Cirák, CSc. v odbore: občianske právo
 • doc. Ing. Miloš Čambál , CSc. v odbore: priemyselné inžinierstvo
 • doc. PaedDr. Alena Doušková, PhD. v odbore: predškolská a elementárna pedagogika
 • doc. Ing. Vladimír Gazda, PhD. v odbore: financie, bankovníctvo a investovanie
 • doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. v odbore: manažment
 • doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD. v odbore: katolícka teológia
 • doc. Mgr. Ida Hledíková, PhD. v odbore: divadelné umenie
 • doc. Ing. Jozef Jurko, PhD. v odbore: výrobné technológie
 • doc. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. v odbore: biotechnológie
 • doc. PhDr. Natália Korina, CSc. v odbore: slovanské jazyky a literatúry
 • doc. Ing. Peter Kováčik, CSc. v odbore: agrochémia a výživa rastlín
 • doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD. v odbore: informatika
 • doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, PhD. v odbore: pedagogika
 • doc. Ing. Alena Kusá, PhD. v odbore: masmediálne štúdiá
 • doc. Ing. Vincent Kvočák, PhD. v odbore: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • doc. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc. v odbore: predškolská a elementárna pedagogika
 • doc. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. v odbore: pedagogika
 • doc. RNDr. Dagmar Markechová, CSc. v odbore: aplikovaná matematika
 • doc. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. v odbore: psychológia
 • doc. Ing. Andrea Miškufová, PhD. v odbore: environmentálne inžinierstvo
 • doc. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. v odbore: financie, bankovníctvo a investovanie
 • doc. RNDr. Ondrej Oriňák, PhD. v odbore: analytická chémia
 • doc. Ing. Ivo Petráš, PhD. v odbore: automatizácia
 • doc. PhDr. Ilona Semrádová , CSc. v odbore: etika
 • doc. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. v odbore: masmediálne štúdiá
 • doc. Dr inż. Elżbieta Szychta v odbore: silnoprúdová elektrotechnika
 • doc. Ing. Ján Šaliga, CSc. v odbore: elektronika
 • doc. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD. v odbore: veterinárna morfológia a fyziológia
 • doc. RNDr. Bernard Šiška, PhD. v odbore: všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
 • doc. Ing. Pavol Švec, CSc. v odbore: strojárske technológie a materiály
 • doc. Ing. Judita Táncošová, CSc. v odbore: manažment
 • doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. v odbore: špeciálna pedagogika
 • doc. Mgr. art. Ingrid Timková v odbore: divadelné umenie
 • doc. Ing. Jozef Tvrdoň, PhD. v odbore: ekonomická teória
 • doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD. v odbore: stavebníctvo
 • doc. Ing. Josef Vodák, PhD. v odbore: manažment
 • doc. Marian Włosiński, Dr. Hab. v odbore: katolícka teológia
 • assoc. prof. Michelangelo Zaccarello v odbore: cudzie jazyky a kultúry
 • doc. Ing. Anna Zaušková, PhD. v odbore: masmediálne štúdiá
 • doc. Mgr. Erika Zemková, PhD. v odbore: športová kinantropológia
 • doc. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. v odbore: kulturológia

Zdroj: www.prezident.sk

(AO)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR