Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Výkonnosť v oblasti výskumu, inovácií a hospodárskej súťaže na Slovensku 

 
obálka publikácie 

Slovenská republika je malá krajina s dynamickým rozvojom a logisticky dobrou polohou medzi krajinami východnej a západnej Európy. Od roku 2000 sa na Slovensku zlepšila kvalita výkonnostného výstupu vedeckej a technologickej základne, mierne sa zmenila štruktúra hospodárstva smerom k vyššej znalostnej intenzite a väčšej váhe výrobkov z odvetví HT a MT na obchodnej bilancii. Slovenská republika stojí pred výzvou ďalšieho rozvoja vlastného systému výskumu a inovácií.

V súčasnosti Slovensko doháňa ostatné krajiny v oblasti konkurencieschopnosti. Intenzita výskumu a vývoja v Slovenskej republike v poslednom desaťročí neustále klesala z maximálnej hodnoty 3,88 % v roku 1989 na 0,68 % v roku 2011, čo je jedna z najnižších úrovní v EÚ. Vzostup duálnej ekonomiky obmedzil domáce kapacity výskumu a vývoja: na  jednej strane je prevaha zahraničných nadnárodných spoločností s vysokou produktivitou a na druhej strane 60 000 domácich malých a stredných podnikov a niekoľko veľkých spoločností zvyčajne s nízkou úrovňou produktivity. To znamená, že hlavnou výzvou pre Slovenskú republiku je zvyšovať znalostnú intenzitu slovenských firiem prostredníctvom investícií a presahovania (spill over). Okrem toho, existujúce verejné financovanie je neúčinné, vyznačuje sa značnou administratívnou záťažou a používaním netransparentných postupov – vrátane postupov pri podpore regionálnych inovácií.

Slovenská republika má priestor na zlepšenie svojho tematického zamerania vrátane väčšej koordinácie medzi príslušnými orgánmi verejnej správy, väzieb medzi podnikateľským a vedeckým sektorom a spojenia s medzinárodnými sieťami v oblasti vedy a techniky.

Napriek súčasným hospodárskym a finančným ťažkostiam slovenské orgány vypracovali návrh komplexných stratégií v oblasti výskumu a inovácií, ktoré už čiastočne realizovali. Súčasná vláda, ktorá nastúpila do úradu v apríli 2012, opätovne potvrdila záväzok Slovenskej republiky dosiahnuť ciele stratégie EÚ 2020, aj napriek pretrvávajúcim značným problémom, najmä pokiaľ ide o intenzitu výskumu a vývoja. Medzi jej politiky patrí najmä aktualizovaná stratégia „Minerva 2.0“, ktorá identifikuje problémy, obmedzenia a priority a zameriava sa na rýchle vykonávanie kritického množstva opatrení na podporu inovácií a súkromných investícií do výskumu a vývoja, vrátane štrukturálnych reforiem a reformy financovania.

Viac informácí nájdete v dokumente Research and Innovation performance in Slovakia Country profile, ktorý obsahuje informácie v anglickom aj v slovenskom jazyku.

graf o investovaní do znalostí

 

Zdroj:
European Commission
Research and Innovation performance in Slovakia  Country profile
Luxembourg: Publications Office of the European Union
2013 — 24 pp. — 21 × 29.7 cm
ISBN 978-92-79-30866-6

 

(MI)


 

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR