Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Týždeň vedy a techniky 2009 slávnostne otvoril podpredseda vlády SR a minister školstva Ján Mikolaj 

 
otvorenie TVT 2009 

V pondelok 2. novembra 2009 o 13.00 hod. sa oficiálne začal Týždeň vedy a techniky na Slovensku. V bratislavskej Inchebe ho slávnostne otvoril podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister školstva Ján Mikolaj na celoštátnej konferencii Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách (program konferencie).

Minister školstva Ján Mikolaj vo svojom príhovore okrem iného povedal, že ho teší, že vďaka podujatiam, ktoré sa počas Týždňa vedy a techniky budú konať na území celého Slovenska, sa pre verejnosť otvoria vedeckovýskumné ústavy, laboratóriá či observatóriá, uskutočnia sa zaujímavé prednášky, pozoruhodné výstavy aj inšpiratívne tvorivé dielne. Tie by mali prilákať záujem najmä mladých ľudí. Cieľom týchto aktivít je okrem iného prezentovať aj úspešné žiacke vedecké a technické projekty a upriamiť pozornosť našich žiakov a študentov na štúdium vedecko-technických disciplín. Týždeň vedy a techniky je tiež príležitosťou na prezentáciu skúseností a námetov na zlepšenie spolupráce pri riešení otázok v oblastiach vedy a techniky prierezovo v celej našej spoločnosti. Priestor na výmenu skúseností vytvorila aj táto konferencia.

 prof. h. c, prof. Ing. Mikuláš ŠUPÍN, CSc., generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky, MŠ SR

vpredu RNDr. Marta Cimbáková, riaditeľka odboru štátnej a európskej podpory vo vede a výskume, MŠ SR 

 účastníci konferencie

 účastníci konferencie

 účastníci konferencie sledujú vystúpenie RNDr. Jána Šipoša, CSc.

Otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2009 - fotogaléria 

Sprievodným podujatím konferencie bola celoštátna súťažná prehliadka vedeckých a technických projektov žiakov stredných škôl o Cenu Scientia Pro Futuro 2009. Organizátorom podujatia bolo občianske združenie Mladí vedci Slovenska v spolupráci s Ministerstvom školstva SR a Centrom vedecko-technických informácií SR (Program súťaže).

Na celoštátnej súťažnej prehliadke sa zúčastnilo 120 žiakov stredných škôl, ktorí obhajovali 78 vedeckých a technických projektov a uchádzali sa o 24 ocenení v celkovej hodnote viac ako 20 000 EUR. Súťažné projekty boli rozdelené do dvoch základných kategórií, a to prírodné vedy (50 projektov) a technické vedy (28 projektov). Projekty žiakov hodnotila 16-členná odborná komisia.

Scientia Pro Futuro 2009 

 minister školstva na súťaži Scientia Pro Futuro

 Scientia Pro Futuro 2009

Scientia Pro Futuro 2009 - odovzdávanie cien

 Scientia Pro Futuro 2009

 Cena Scientia Pro Futuro 2009

Hlavnú cenu Scientia Pro Futuro 2009 za najkvalitnejší žiacky vedecký projekt získala Erika Horváthová z Gymnázia na Šrobárovej 1 v Košiciach za prácu s názvom: Kliešť obyčajný v mestských a prímestských parkoch Košíc ako vektor pôvodcu lymskej boreliózy. Cenu zároveň získala i pedagogička tejto školy RNDr. Viera Straková, ktorá súťažiacu odborne viedla.
Hlavnú cenu za najkvalitnejší žiacky technický projekt získali Peter Rabatin a Jakub Jenča z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 v Košiciach a ich pedagogička RNDr. Mária Šviková, CSc. za prácu: Kryštalizácia v 2D systéme.

Zoznam ocenených - Cena Scientia Pro Futuro 2009

V utorok 3. novembra 2009 o 14.00 hod. v EXPO clube bratislavskej Incheby sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže Čo by som najradšej objavil(a) vo vesmíre a slávnostné vyhlásenie publicistickej súťaže Tvorivosť a inovácie posúvajú ľudstvo dopredu. Úspešným účastníkom súťaží sa prihovoril a odovzdal ceny Ján Turňa, riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Vo výtvarnej súťaži  v I. kategórii (5. – 6. ročník základných škôl, príma a sekunda osemročných gymnázií)  získala 1. miesto: Kristína Lauková, Základná škola sv. Ladislava, Topoľčany. V  II. kategórii  (7. – 9. ročník základných  škôl, tercia a kvarta osemročných gymnázií) získala 1. miesto Lívia Lezová, Základná školy s materskou  školou,  Pod hájom 967 , Dubnica nad Váhom.
V publicistickej súťaži v I. kategórii (žiaci stredných škôl) získala  1. miesto Zdenka Hurajová,  Gymnázium,  Bernolákova 37, Šurany a v II. kategórii (študenti vysokých škôl a doktorandi) 1. miesto:  Tomáš Makatúra, Fakulta manažmentu  Prešovskej univerzity v Prešove a Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. V kultúrnom programe vystúpila tanečná skupina Breakfans z Prievidze a gitaristi Pavol Peschl a Jaroslav Kuba.   

Zoznam ocenených vo výtvarnej súťaži        

Zoznam ocenených v publicistickej súťaži                                                     

 sponzory podujatia

 prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. - úvodný príhovor

 oceňovaní žiaci a študenti

zástupcovia sponzorov 

 Lívia Lezová  Kristína Lauková

 udeľovanie ocenení- Naďa Matušková

 Tomáš Makatúra pri preberaní ocenenia

 zľava Zdenka Hurajová, Žofia Varényiová, Erik Szabo. Vzadu vpravo je Tomáš Eichler.

 Mgr. Andrea Putalová, vedúca NCP VaT

Fotogaléria - výtvarná súťaž a publicistická súťaž 2009

V stredu 4. novembra 2009 o 19.00 hod. sa v historickej budove Národnej rady SR na Župnom námestí v Bratislave konal slávnostný galavečer pri príležitosti udeľovania Ceny podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2009.

Minister školstva Ján Mikolaj v úvodnom príhovore vyzdvihol úsilie a talent nielen samotných ocenených, ale všetkých ich kolegov, ktorí svojou prácou prispievajú k zlepšovaniu kvality života spoločnosti.  Okrem iného povedal:  „Naše stretnutie si vážim aj preto, lebo je jedným z krokov, ktoré chceme smerovať k tomu, aby sa talentovaní ľudia z oblasti vedy dostali do povedomia spoločnosti, aby mali v jej očiach vážnosť a úctu a aby boli vzormi pre mladých ľudí. Zároveň chceme dať najavo, že naša spoločnosť si prácu vedcov nielen váži, ale aj potrebuje, pretože bez nich by nemala šancu kráčať dopredu."

 zahájenie Galavečera

vpravo prof. Ing. Štefan Luby DrSc., vstrede prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 

 Galavečer

 kultúrny program Galavečera

 vpravo minister školstva Ján Mikolaj, vstrede prof. RNDr. Jaromír PASTOREK, DrSc.

Cenu podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku 2009 získali v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov: Mgr. Judita Lihová, PhD., Botanický ústav SAV, Ing. Branislav Zigmund, EVPÚ, a. s., doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave;  v kategórii Osobnosť vedy a techniky: prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Matematický ústav SAV, Ing. Peter Líška, VÚJE, a. s., prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave; v kategórii Vedecko-technický tím roka: Centrum excelentnosti Kolektívne  identity  v   moderných spoločnostiach. Región strednej Európy SAV (Ústav etnológie SAV), MicroStep spol. s r. o., Kolektív  Katedry   biochémie, vedený doc.  RNDr.   Katarínou   Mikušovou,  PhD., Univerzita Komenského v Bratislave; v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky: prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc., Ústav experimentálnej psychológie SAV, doc. Ing. Jozef Buday, CSc., EVPU, a. s., a  prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD., Žilinská univerzita.

Cenu Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry pre vedu odovzdal predseda SAV Jaromír Pastorek Národnému centru nukleárnej magnetickej rezonancie. Cenu Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností Propagátor vedy a techniky si z rúk prezidenta ZSVTS Jána Lešinského prevzali: doc. Ing. Hana Pačaiová, PhD., doc. Ing. Katarína Šlopková, CSc. a prof. Ing. Anton Puškár, PhD. Za najlepšie dizertačné, diplomové a bakalárske práce udelila talentovaným študentom spoločnosť Slovenské elektrárne Cenu Aurela Stodolu. V kultúrnom programe vystúpila skupina Fragile pod vedením Braňa Kostku.

Zoznam ocenených

Fotogaléria - Galavečer 2009

Vo štvrtok 5. novembra 2009 o 9.00 hod. v Inchebe Expo Bratislava otvoril generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva SR Mikuláš Šupín národnú konferenciu pod názvom Priame ohlasy vedy a techniky v praxi. Organizátorom konferencie bolo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci so Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) ( Program konferencie ).

Mikuláš Šupín, GR Sekcie VaT MŠ SR, Marta Cimbáková, riaditeľka odboru štátnej a európskej politiky vo vede a technike MŠ SR

Jaromír Pastorek, predseda Slovenskej akadémie vied 

 Ján Lešinský, prezident ZSVTS

Na konferencii odzneli nasledujúce témy: Vytváranie podmienok pre základný výskum, aplikovaný výskum a vývoj s dôrazom na inovácie (Ján Lešinský, prezident ZSVTS); Veda v SAV pre spoločnosť (Jaromír Pastorek, predseda Slovenskej akadémie vied); Príspevok priemyselného výskumu k zvýšeniu konkurenčnej schopnosti Slovenska (Jozef Buday, prezident Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií); Priame ohlasy vedy a techniky v praxi (Ján Bujňák, viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie); Prínosy výskumu a vývoja podporeného z grantov APVV (Ján Šedivý, riaditeľ Agentúry na podporu výskumu a vývoja); Softvér a služby – aktuálny fenomén v IT (Juraj Šitina, riaditeľ oddelenia podpory vývojárov, Microsoft Slovakia, s. r. o.); Výstupy riešených vedeckých a aplikačne orientovaných projektov do praxe (František Uherek zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky); Cesty nových poznatkov do života – o skúsenostiach z STU (Robert Redhammer, prorektor pre vedu a výskum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave); Prínosy spolupráce s Európskou organizáciou pre jadrový výskum CERN (Branislav Sitár, viceprezident Rady Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky). V diskusii vystúpil aj bývalý dlhoročný predseda SAV Štefan Luby.

Ján Bujňák, viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie 

 

 Jozef Buday, prezident Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií

 účastníci Národnej konferencie  Štefan Luby

 zástupkyne z organizačného tímu  Robert Redhammer, prorektor pre vedu a výskum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  Branislav Sitár, viceprezident Rady Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN

Fotogaléria - Národná konferencia 2009

Národná konferencia bola spojená s otvorením výstavy Centier excelentnostnosti vo výskume a vývoji. V celkovom počte 38 stánkov boli zastúpené pracoviská Slovenskej akadémie vied, univerzít a vysokých škôl z Bratislavy, Košíc, Prešova, Banskej Bystrice, Žiliny a Nitry. Výstava sa konala v Inchebe do 8. novembra 2009. 
Zoznam vystavovateľov

výstava 

výstava 

 výstava


Fotogaléria - výstava Centier excelentnosti vo výskume a vývoji 2009

 

V dňoch 5. – 8. novembra 2009 sa v areáli Incheby Expo Bratislava konal aj 17. ročník medzinárodného knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA 2009 a 14. ročník vzdelávania a didaktickej techniky PEDAGOGIKA 2009. Na knižnom veľtrhu malo svoj stánok aj Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).  stánok CVTI SR na Bibliotéke 2009 

Spoluorganizátorom podujatí, ktoré sa konali počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2009, bolo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, odbor CVTI SR.

Spracovala a foto: Marta Bartošovičová, Alena Paulíková

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR