Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Súťaž VEDEC ROKA SR prispieva k popularizácii výsledkov vedy a techniky na Slovensku 

 
Vedec roka SR 2008 

Ocenení vedci - zľava:
Doc. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.,
Dr. Monika Gullerová, PhD.,  prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.,
Dr.h.c. prof. PhDr. Ondrej R. Halaga, CSc.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže

VEDEC ROKA SR 2008,

ktoré sa konalo dňa 23. januára 2009 v sále Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností v Bratislave, moderoval Viliam Novák zo Slovenskej akadémie vied.

Riaditeľ Journaliste-Studia a predseda Klubu vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov Ľubomír Lenoch privítal čestných hostí podujatia, medzi ktorými boli: Ján Lešinskýprezident Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností, prof. Štefan Luby, predseda Slovenskej akadémie vied, Štefan Morávek z Úradu vlády SR, Paolo Ruzzini, generálny riaditeľ Slovenských elektrární, a.s. a predseda predstavenstva ENEL, Zuzana Krútka, predsedníčka Slovenského syndikátu novinárov, Róbert Redhammer, prorektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a  František Gahér, rektor Univerzity Komenského v Bratislave.                

 JUDr. Ľubomír Lenoch
JUDr. Ľubomír Lenoch

 Zľava: Ľ. Lenoch, Z. Krútka, Š.Luby, J. Lešinský, P. Ruzzini, Š. Morávek, V. Novák
Zľava: Ľ. Lenoch, Z. Krútka, Š.Luby, J. Lešinský, P. Ruzzini, Š. Morávek, V. Novák

Po úvodných slovách predniesol Ing. Viliam Novák, DrSc., charakteristiky ocenených vedcov, ktoré osobne vypracoval. Úspešní vedci si prevzali ocenenia z rúk organizátora JUDr. Ľubomíra Lenocha a predsedu SAV prof. Štefana Lubyho. Ku gratulácii sa pripojili aj ďalší čestní hostia podujatia.

Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.    

Vedec roka SR 2008

Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc. 

Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Odborník v oblasti experimentálnej a klinickej kardiológie

Ocenený za mimoriadny, medzinárodne uznávaný prínos v oblasti nových prístupov k liečbe esenciálnej hypertenzie, za originálne experimentálne práce z oblasti terapie hypertenzného a zlyhávajúceho srdca a za vynikajúcu reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí  

V súčasnosti až 90 % starších ľudí má vysoký krvný tlak a poruchy krvného obehu sú najčastejšou príčinou úmrtia na Slovensku. Napriek tomu počet dobre kontrolovateľných liekov nie je dostatočný. Ocenené výsledky vedeckého výskumu profesora Šimka boli publikované a akceptované do tlače v roku 2008, s prihliadnutím na výsledky publikované v roku 2007 a na ich kvalitu, vyjadrenú ohlasmi na tieto výsledky. V roku 2008 publikoval v impaktovaných časopisoch a pripravil do tlače 7 publikácií, v rokoch 2007 – 2009 to bolo 20 prác, v ktorých bol ocenený 9 krát. Ide o objasnenie patomechanizmov hypertenzie a remodelácie kardiovaskulárneho systému v závislosti od pôsobenia  hormónu melatonínu. Práve melatonín by sa mohol stať takmer ideálnou látkou – doteraz nepoužívanou – na liečbu vysokého krvného tlaku. Práca na túto tému (spolu s L. Paulisom), uverejnená v časopise Journal of Pineal Res. (IF 5.025), sa stala za pol roka na webe piatym najčítanejším článkom tejto problematiky. V súčasnosti prebiehajú skúšky tejto látky a prípadný pozitívny výsledok by umožnil pochopiť mechanizmus  regulácie hypertenzie a jeho terapiu. V súčasnosti je prof. Šimko jedným z „guest editorov“ pripravovaného špeciálneho čísla v najlepšom európskom hypertenziologickom časopise (J. of Hypertension, IF 4.3), čo sa považuje  za  jedno z najvýznamnejších ocenení kvality slovenskej medicíny.

Doc. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.  

 

Technológ roka SR 2008

Doc. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. 

Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta

Odborník v oblasti nedeštruktívneho vyšetrovania vodivých materiálov pomocou vírivých prúdov

Ocenený za vedeckovýskumnú činnosť v oblasti nedeštruktívneho vyšetrovania vodivých materiálov použitím elektromagnetických metód, hlavne metódou vírivých prúdov

Bol ocenený za návrh a realizáciu novej  vírivo-prúdovej sondy, čiastočne potláčajúcej vplyv povrchového (skin) efektu a za návrh a realizáciu nového spôsobu spracovania nameraných údajov umožňujúcich presnejšiu lokalizáciu indikovaného defektu. Princíp metódy je v generácii vírivých prúdov elektromagnetickým poľom, ktorých siločiary prebiehajúce testovaným materiálom závisia od štruktúry vodivého materiálu. Poruchy v (najčastejšie kovovom) materiáli (korózneho alebo únavového typu,) ovplyvňujú priebeh siločiar a prostredníctvom ich priebehu sú indikované poruchy. Novosť oceneného prístupu je  v eliminácii povrchového efektu, ktorý  neumožňuje indikáciu el. poľa vo väčších hĺbkach (napríklad v stenách reaktorov). Navrhovaná metóda umožňuje lokalizáciu typu poruchy a posúdenie rizík používania konštrukcie. Na uvedenú metódu merania a indikácie porúch vodivých materiálov (hlavne kovov) boli v rokoch 2005 –2007 udelené tri európske patenty. Výsledky  výskumu doc. Ing. Ladislava Janouška, PhD., boli okrem iných médií publikované aj v 10 zahraničných CC časopisoch.

 

Dr. Monika Gullerová, PostDoc.   

 

 

Mladý výskumník roka SR 2008

Dr. Monika Gullerová, PostDoc. 

Sir William Dunn School of Pathology University of Oxford

Odborníčka v oblasti molekulárnej biológie

Ocenená za unikátny objav regulácie transkripcie kohezinom (spoluúčasť)

Dr. Gullerová bola ocenená za unikátny objav transkripcie genómu kohezínom a publikovanie tohto objavu v špičkovom časopise Cell.  Je známe, že genetická informácia je obsiahnutá v jadre bunky v chromozóme, zakódovaná do DNA. Pri delení bunky na dve identické dcérske bunky sa musí každý chromozóm zduplikovať (prepísať) a po ukončení tohto procesu je každý chromozóm tvorený dvomi sesterskými chromatídami (špirálovými reťazcami).  Po ukončení delenia musia byť genetické informácie v oboch  dcérskych bunkách identické. Kohezín je jedným z proteínov, regulujúcich separáciu chromatíd. Nový poznatok je v tom, že umiestnenie kohezínu medzi konvergentnými génmi nie je náhodné,  ale reguluje prepis z molekuly DNA do RNA. Autori práce publikovanej v časopise Cell poukázali ako prví na zásadný význam kohezínu pre produkciu funkčných RNA molekúl, čo vytvorilo priestor pre ďalší výskum a pochopenie procesov transkripcie pri delení buniek. Podľa prof. Proudfoota Dr. Monika Gullerová, PhD., počas 2,5-ročnej stáže v Oxforde preukázala vynimočnú zručnosť v experimentovaní a vytrvalosť pri riešeni problémov a jej príspevok k objavu a tvorbe publikácie je podstatný.

 

prof. RNDr. Ján DUSZA, DrSc. 

 

 

Za výsledky v programoch EÚ

prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.

Ústav materiálového výskumu SAV, Košice 

Odborník v oblasti lomovej mechaniky krehkých materiálov, nanomateriálov  

Ocenený za výsledky dosiahnuté pri riešení vedeckých problémov v rámci projektov Európskej únie v roku 2008

Pod jeho vedením sa v roku 2008 v Ústave materiálového výskumu SAV v Košiciach riešil projekt 6 RP EÚ Knowledge based Multicomponent material (KMM-NoE, 502243-2), v rámci ktorého sa riešili problémy mikroštruktúry a mechanických vlastností gradientných materiálov a keramických nanokompozitov. Tri články o výsledkoch boli publikované v špičkových časopisoch. Významným výsledkom dosiahnutým počas riešenia tohto projektu bolo vytvorenie a otestovanie kompozitného materiálu vytvoreného pridaním uhlíkových nanovlákien do zirkónu. Zirkón a kompozitné materiály na ňom založené sa často používajú hlavne  pre ich dobré mechanické vlastnosti (kyslíkové senzory, keramické membrány). Ukázalo sa, že pridanie uhlíkových nanovlákien mierne zhoršilo mechanické vlastnosti nového materiálu, ale podstatne sa znížila elektrická rezistivita, čo je možné využiť v technických aplikáciách. Ústav materiálového výskumu SAV pod vedením Jána Duszu  získal ďalšie dva projekty 7 RP EÚ (DEMATEN, FP7-REGPOT-2007-3) a (IMPROVING, FP7-REGPOT-2008-2). Je tiež členom skupiny, ktorá založila European Virtual Institute on Knowledge–based Multifunctional materials AISBL.

prof. Dr. h. c., PhDr. Ondrej R. Halaga, CSc. 

 

Uznanie za celoživotné dielo v SR 

Dr. h. c. prof. PhDr. Ondrej R. Halaga, CSc.

Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach  (dôchodca), člen Poľskej akadémie vied a umení  

Odborník v oblasti medievistiky, slovenských a európskych dejín  

Ocenený za celoživotné dielo, jeden z najstarších slovenských v súčasnosti tvorivých historikov, autor viac ako 500 vedeckých a odborných prác. Ohlas na jeho práce publikovaný v slovenskej a v zahraničnej tlači

Ondrej Halaga sa narodil vo Veľkom Šariši 4. 3. 1918 a teda veľa si pamätá, veľa toho naštudoval a napísal. Jeho výsledky sú zhrnuté vo viac ako 500 odborných a vedeckých prácach, ktoré sú venované hlavne stredovekým dejinám východného Slovenska, ale nielen im. Už v začiatkoch svojej vedeckej práce napísal stále cenenú monografiu Slovanské osídlenie Potisia a východoslovenskí grékokatolíci. Jeho priekopnícky prístup má základ predovšetkým v chápaní diania na Slovensku ako súčasti života v Uhorsku vo vzájomných súvislostiach bez ešte pretrvávajúceho postoja k stredovekým dejinám Slovenska ako k relatívne izolovanému procesu. Presvedčivo ukázal a dokázal skvelú úlohu východného Slovenska v rozvoji miest, remesiel a obchodu v stredoveku. Jeho mestá (často nazývané ako pentapolis, teda päťmestie) boli súčasťou komunikačného systému medzi Baltom, Čiernym morom a Jadranom. Jeho dielo, založené na dôkladnom bádaní v archívoch, posunulo hranice poznania histórie (najmä) východného Slovenska a je k dispozícii súčasníkovi. Prof. Halaga najviac tvoril v ústave z dnešného pohľadu s kurióznym názvom Ústav dejín európskych socialistických krajín SAV a neskôr v Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach, s ktorým je stále v častom styku.     

Čestné uznania 2008 získali:

Mgr. Ing. Ladislav Ceniga, PhD., Ústav materiálového výskumu SAV, Košice; RNDr. Peter Skyba, CSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice; doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc., Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava; doc. MVDr. Peter Massányi, PhD., SPU, Nitra; Ing. Marek Drličiak, PhD., Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline; Ing. Daniel Papán, PhD., Stavebná fakulta ŽU v Žiline; Ing. Karel Saksl, PhD., Ústav materiálového výskumu SAV, Košice; MUDr. Mgr. Ľudovít Paulis, PhD., Ústav patologickej fyziológie LF UK, Bratislava; JUDr. Eduard Burda, Právnická fakulta UK, Bratislava; Mgr. Peter Kasák, PhD., Ústav polymérov SAV, Bratislava; Doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava; Ing. Andrej Štefánik, PhD., Stavebná fakulta ŽU v Žiline; Mário Ziman, PhD., Fyzikálny ústav SAV, Bratislava; RNDr. Miroslava Matúšková, PhD., Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava; Doc. Ing. Sergej Hloch, PhD., Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove; Doc.Ing. Kamil Hudec, PhD.,FAPZ SPU, Nitra; Ing. Adriana Kolesárová, PhD., Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU, Nitra; doc. Ing. Eva Dudrová, CSc., Ústav materiálového výskumu SAV, Košice; prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. Ústav laboratórnych vyšetrovacích metód LFUK, Onkologického ústavu sv. Alžbety a VŠ zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety, Bratislava; doc. RNDr. Vladimír Zajac, CSc., Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava; prof. Ing. Josef Vičan, CSc., Stavebná fakulta ŽU v Žiline;, RNDr. Ladislav Šándor, CSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice; prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava; prof. RNDr. Pavol Hrdlovič, DrSc., Ústav polymérov SAV, Bratislava; prof. Ing. Karol Vasilko, DrSc.,Fakulta výrobných technológií TU Košice, so sídlom v Prešove; prof. MUDr. PhDr. Peter G. Fedor-Freybergh, DrSc., Dr.h.c. mult., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava; prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc., Ústav analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej  technológie STU Bratislava.  

Paolo Ruzzini pri udeľovaní cien
Paolo Ruzzini pri udeľovaní cien

 doc. PhDr. František Gahér, CSc. a prorektorka UK prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.
  Podujatia sa zúčastnil aj rektor Univerzity Komenského v Bratislave doc. PhDr. František Gahér, CSc. a prorektorka UK prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.

  
Generálny riaditeľ Slovenských elektrární, a.s. Paolo Ruzzini vo svojom príhovore pripomenul dôležitosť rozvíjania vedy a techniky vo všetkých krajinách Európy. Podľa jeho slov len úzka spolupráca medzi vedeckými inštitúciami, školami a priemyslom môže pomôcť rozvíjať vedu a techniku a prinášať spoločné výsledky. Poďakoval sa vedcom za dosiahnuté výsledky a
organizátorov súťaže Vedec roka SR ubezpečil, že sa môžu spoľahnúť na Slovenské elektrárne, a.s., ako sponzora tohto podujatia aj v budúcnosti. 

Za ocenených vedcov vystúpil s ďakovným príhovorom prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc. Okrem iného zdôraznil, že je veľkou vzácnosťou, keď na Slovensku existuje skupina mimoriadne vzdelaných, nadhľadených a zapálených ľudí, ktorí roky vynakladajú obrovské úsilie, aby veda mohla kráčať proti prúdu akejsi spoločenskej ľahostajnosti k vede, ktorá u nás roky panovala. Ich dlhoročná práca priniesla želaný výsledok. Vedci prestali byť považovaní za roztržitých podivínov a výsledky vedy sa stále viac považujú za celonárodné bohatstvo, ktoré si spoločnosť váži a chráni. V mene ocenených sa poďakoval a vyjadril úctu pracovníkom Journaliste-Studia a  Klubu vedeckotechnických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov, Slovenskej akadémii vied, Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností a Ministerstvu školstva SR, ktorí dokázali z akcie Vedec roka urobiť prestížnu celospoločenskú udalosť. Dodal, že vyznamenanie, ktoré dostávajú, je pre každého z nich zadosťučinením za stovky prebdených nocí a pracovne strávených víkendov, dokladom toho, že spoločnosť má o ich prácu záujem a váži si ju. (Celý text príhovoru je v prílohe!)

V mene podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča, ktorý bol na služobnej ceste v zahraničí, vystúpil Štefan Morávek z Úradu vlády Slovenskej republiky. Tlmočil jeho poďakovanie za výsledky práce všetkým oceneným a zaželal im veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote. V súvislosti s ekonomickou krízou, ktorá neobíde žiadnu krajinu, našu nevynímajúc, sa podpredseda vlády stretáva i s hlasmi, ktoré požadujú redukciu verejných výdavkov na vzdelávanie, výskum a vývoj. Takéto názory zásadne odmieta. Domnieva sa, že jedinou cestou, ktorou sa musíme vybrať, je práve naopak, zvýšenie investícií do týchto oblastí. Pripomenul príklad Fínska a úspechy, ktoré v tomto smere dosiahlo. 

Na slávnostnom oceňovaní predniesol príhovor aj predseda Slovenskej akadémie vied prof. Štefan Luby. Vyzdvihol dosiahnuté úspechy vedcov a ocenil prácu organizátorov súťaže Vedec roka SR i médií, ktoré úspechy vedy popularizujú. Spomenul aj ďalšie ocenenia vedcov na Slovensku, napr. Krištáľové krídlo, Hlava roka. Vyzdvihol fakt, že výrazne rastie aj počet najvyšších štátnych ocenení udelených vedcom. V súvislosti s financovaním výskumu a vývoja prijal s potešením slová o tom, že investície na výskum a vývoj budú rásť. Poznamenal, že začíname meniť rétoriku. Objavujú sa články obranného typu, že tieto prostriedky nesmú klesať. Táto doba si vyžiada väčší tlak na inovácie. V popredí bude slovné spojenie technika a veda.  

 Zľava: Paolo Ruzzini, generálny riaditeľ Slovenských elektrární, a.s., ktoré boli hlavným sponzorom súťaže, Štefan Morávek
Zľava: Paolo Ruzzini, generálny riaditeľ Slovenských elektrární, a.s., ktoré boli hlavným sponzorom súťaže, Štefan Morávek a tlmočníčka  

 Štefan Morávek z Úradu vlády Slovenskej republiky
Štefan Morávek z Úradu vlády Slovenskej republiky   

 Prof. Štefan Luby, predseda Slovenskej akadémie vied
Prof. Štefan Luby, predseda Slovenskej akadémie vied 

  
Organizátor súťaže Vedec roka SR Ľubomír Lenoch vo svojom vystúpení pripomenul 12-ročnú históriu oceňovania . V redakcii Journaliste-Studio na Štefanovičovej ulici v Bratislave, kde mal sídlo aj Klub vedeckotechnických žurnalistov a kde pripravovali besedy novinárov s vedcami pri káve, pripravili aj zrod súťaže Vedec roka SR. Do riadiaceho a vyhodnocovacieho výboru boli delegovaní zástupcovia zo SAV, ZSVTS a Ministerstva školstva SR. V prvých desiatich ročníkoch súťaž sponzorovala akciová spoločnosť Slovnaft, v súčasnosti  a.s. Slovenské elektrárne, za čo im patrí vďaka. Do prípravy jednotlivých ročníkov sa zapájala vedecko-technologická komunita, ktorá predkladala organizátorom návrhy na ocenenia. Ľubomír Lenoch vyslovil poďakovanie aj médiám, ktoré najmä v ostatných rokoch zabrali na plné obrátky. Spomenul aj Centrum vedecko-technických informácií SR a jeho súčasť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, ktoré chce súťaži výdatne pomôcť ako mediálny partner. V závere vyhlásil súťaž Vedec roka SR 2009.

 Flautové kvarteto zo ZUŠ Ľudovíta Rajtera v Bratislave
V hudobnom programe vystúpilo aj Flautové kvarteto zo ZUŠ Ľudovíta Rajtera v Bratislave

 astníci podujatia. Vľavo: Prof. Ján Slezák, podpredseda SAV
Účastníci podujatia. Vľavo: Prof. Ján Slezák, podpredseda SAV 

Spracovala a foto: PhDr. Marta Bartošovičová

Súvisiace články: 
Vedec roka SR 2008
Vedec roka SR 2008 F. Šimko: Výsledky vedy sa stále viac považujú za celonárodné bohatstvo 

Vedcom roka 2008 prof. Fedor Šimko (Aktuality SAV)

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR