Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Samuel Mikovíni – významný slovenský inovátor 

 
otvorenie výstavy 

V priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave bola dňa 18. júla 2013 o 16.00 hod. slávnostne otvorená výstava pod názvom Samuel Mikovíni – významný slovenský inovátor.

Výstava o Samuelovi Mikovínim je ďalšou zo série výstav, ktoré organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky (NCP VaT) pri CVTI SR v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK. Zámerom tohto projektu je priblížiť problematiku transferu technológií (podobne ako boli výstavy: Dizajn a duševné vlastníctvo či výstava Bioterapeutické metódy v praxi) a postupne predstavovať našich velikánov vedy a techniky (doteraz to boli výstavy o Aurelovi Stodolovi a Jozefovi Murgašovi).

Moderátorka PhDr. Zuzana Hajdu v úvode zdôraznila, že cieľom výstavy je prezentovať osobnosť Samuela Mikovíniho ako významného vedca a polytechnika, geodeta, matematika a kartografa, predstaviť jeho prínos v oblasti geodézie a kartografie a zároveň prostredníctvom vystavených exponátov priblížiť vývoj technológií a moderných metód v týchto oblastiach od čias Mikovíniho až po súčasnosť. 

 PhDr. Zuzana Hajdu  otvorenie výstavy

Odbornými partneri a spoluorganizátormi výstavy v CVTI SR Samuel Mikovíni – významný slovenský inovátor sú: Slovenská technická univerzita – Katedra mapovania a pozemkových úprav v Bratislave, Štátny ústredný banský archív, Stredná priemyselná škola Mikovíniho v Banskej Štiavnici, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Bratislave, Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici, Geodetický a kartografický ústav v Bratislave, Geodis Slovakia, spol. s r. o., a Geotronics Slovakia, s. r. o.

 otvorenie výstavy  RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD.

Ako prvý vystúpil s príhovorom zástupca Centra vedecko-technických informácií SR RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., koordinátor vedeckých aktivít národného projektu NITT SK. Zdôraznil, že hlavným cieľom projektu NITT SK je vybudovanie národného systému na prenos výsledkov výskumných a vývojových aktivít do hospodárskej a spoločenskej praxe. Tieto výsledky sú duševným vlastníctvom a proces ich prenosu do praxe nazývame transfer technológií. Tento proces sa štandardne realizuje v dvoch krokoch – prvým je ochrana duševného vlastníctva a druhým komercializácia. Výsledkom tohto procesu má byť uplatňovanie vedeckých poznatkov vo forme reálnych produktov na trhu.

Na účely propagácie a podpory transferu technológií bol v rámci NITT SK vytvorený a je prevádzkovaný Národný portál pre transfer technológií, ktorý je dostupný na doméne www.nptt.sk. V rámci tohto portálu poskytuje CVTI SR komplexnú podporu verejným vedecko-výskumným inštitúciám pri realizácii transferu technológií formou poskytovania externých podporných služieb, dostupných informačných zdrojov, materiálov a podobne. Medzi ďalšie významné aktivity, ktoré sú realizované v rámci projektu NITT SK, patrí aj organizácia a podpora podujatí so zameraním na propagáciu témy transferu technológií. Okrem výstav organizuje CVTI SR najmä konferencie a odborné semináre pod názvom Duševné vlastníctvo a transfer technológií.

 exponáty výstavy  prof. Ing. Róbert Redhammer, PhD.

Rektor Slovenskej technickej univerzity prof. Ing. Róbert Redhammer, PhD., v príhovore okrem iného uviedol, že meno Samuela Mikovíniho stotožňuje s principiálnym poslaním technických univerzít, a to princípmi bádania, skúmania a inžinierskej činnosti a ich pretavovanie do vzdelávania mladej generácie. Podľa neho práve osobnosť Samuela Mikovíniho je stelesnením všetkých troch hlavných prúdov technického univerzitného vzdelávania, ktoré s odstupom niekoľkých sto rokov vnímame trochu inak, ale stále je to o tom istom.

Vyzdvihol spoluprácu STU s CVTI SR na organizovaní podobných podujatí, ako je táto výstava. Nedávno v týchto priestoroch dizajnéri z STU prezentovali svoje výtvory technického dizajnu. Vtedy dominovala odbornosťou fakulta architektúry a dnes stavebná fakulta. Nedávno pristúpili na myšlienku, že by mali oceňovať nielen excelentných vedcov, profesorov, vzdelávacích pedagógov, ale aj významné osobnosti, ktoré sú prínosom pre spoločnosť a majú všetky aspekty, ako je výskum, bádanie, tvorivá činnosť, realizácia v praxi aj vzdelávanie. Práve preto minulý rok po prvýkrát udelili Cenu Samuela Mikovíniho. V závere poznamenal, že sme veľmi veľa dlžní našim predchodcom – Slovákom, ktorých si málo pripomíname, málo čerpáme z histórie, akoby sme ju vymazali. Ľudia tu vždy pracovali, dosahovali výsledky, len občas politika zasiahla do života takým spôsobom, ako keby sme strnuli a zabudli na to predtým.

 doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD.  exponáty výstavy

Doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD., z Katedry mapovania a pozemkových úprav Stavebnej fakulty STU v Bratislave, oboznámil prítomných s jeho spoluprácou s pracovníkmi Centra vedecko-technických informácií počas prípravy výstavy. Pripomenul, že nie je historik a spracovanie činnosti Samuela Mikovíniho, ktoré máme možnosť vidieť na vystavených paneloch, bolo pre neho výzvou. V ďalšej časti v krátkosti zhrnul údaje o živote Samuela Mikovíniho, ktorý sa po štúdiách v zahraničí a získaní titulu “zememeračský inžinier“ vrátil do vtedajšieho Prešporka a stal sa hlavným komitátnym inžinierom. Jeho najzákladnejšou činnosťou bola úprava vodných tokov, hlavne Dunaja a Váhu.

 Ing. Karol Ďungel  exponáty výstavy

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej na Drieňovej ul. v Bratislave Ing. Karol Ďungel poukázal na fakt, že už v názve ich školy je zakódovaná spätosť so Stavebnou fakultou STU a že veľa ich absolventov pokračuje v štúdiu na tejto fakulte. Je rád, že k výstave prispeli exponátmi. Ako škola by mali tvoriť, byť na čele nových technológií. Úrovňou technického vybavenia patrí ich škola k špičke na Slovensku. Potrebovali by však viac ľudí. Vyslovil presvedčenie, že návštevníkom výstavy počas nasledujúcich mesiacov svojím spôsobom priblížia dobu, v ktorej Samuel Mikovíni žil a tvoril. Dúfa, že aj svojím dielom prispejú k výchove mladej generácie.

 Ing. Renáta Šrámková otvorenie výstavy 

Zástupkyňa spoločnosti Geodis Slovakia, s. r. o., Ing. Renáta Šrámková okrem iného uviedla, že doteraz najväčší pokrok vo využívaní moderných technológií v geodézii a kartografii bol v minulom storočí. Vplyv na to mala hlavne oblasť výpočtovej techniky a následne transfer do týchto oblastí. Aplikácia v oblasti geodézie a kartografie sa prejavila hlavne zmenou rôznych analógových meracích prístrojov na energické meracie prístroje a následne na digitálne dotykové a bezdotykové. Vysoký rozvoj zaznamenali mobilné technológie, ktoré sú schopné veľmi podrobne a rýchlo zaznamenať, zhodnocovať, spracovať a zobrazovať rôzne členité územia alebo objekty a tak vykonávať dokumentáciu veľkých území vo veľmi krátkom čase. Ukážky najnovších digitálnych a laserových technológií a tiež ich kartografické vyjadrenia sú zachytené na tejto výstave. Ocenila záujem tvorcov výstavy o vyjadrenie tejto myšlienky, ako aj koncepčné riešenie, realizáciu a zachytenie zmien od čias Samuela Mikovíniho až po súčasnosť, čo sa naozaj podarilo.  

 otvorenie výstavy  exponáty výstavy

Výstava je otvorená pre verejnosť v dňoch 18. 7. –  31. 10. 2013 v čase od 9.00 do 16.00 hod. (pondelok, streda, piatok) a od 9.00 do 18.00 hod. (utorok, štvrtok) v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová

Foto: Ing. Alena Oravcová
kliknutím na fotografie získate ich plnú veľkosť

Súvisiaci článok publikovaný vo Vedeckom kaleidoskope:
Výstava v CVTI SR: Samuel Mikovíni – významný slovenský inovátor

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR