Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Prezentácia aktivít CVTI SR na medzinárodných informatických podujatiach 

 
 

Centrum vedecko-technických informácií SR prezentovalo svoje aktivity na 15. ročníku medzinárodnej konferencie o profesionálnych informačných zdrojoch INFORUM 2009 a tiež na 35. medzinárodnom informatickom sympóziu o postavení a úlohách pamäťových inštitúcií v oblasti rozvoja kultúry, vedy, techniky a vzdelávania INFOS 2009.

Konferencia INFORUM, ktorá sa konala v dňoch 27. - 29. mája 2009 v Prahe, je zameraná na elektronické informačné zdroje a ich profesionálne využívanie vo vede, výskume, vzdelávaní a podnikaní a ako taká je ojedinelá svojho druhu v celej strednej a východnej Európe. Je určená pracovníkom odborných a verejných knižníc, manažérom, vedeckým a výskumným pracovníkom, lekárom, vysokoškolským učiteľom, špecialistom v oblasti informačných technológií, pracovníkom verejnej správy, študentom a ďalším záujemcom o túto problematiku. 

 Inforum 2009 - pohľad do sály
INFORUM 2009

 prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. - prednáška na Infore 2009
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

Dňa 28. 5. 2009 vystúpil v rámci sekcie Trendy a novinky vo využívaní informácií so svojou prednáškou i riaditeľ CVTI SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., ktorej názov bol  Informačná podpora výskumu a vývoja na Slovensku. Cieľom príspevku bolo informovať o zámeroch projektu nazvaného Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ), ktorého realizáciou je poverené Centrum VTI SR. Projekt rieši v dlhodobom horizonte viac ako piatich rokov (2009 – 2014) koordinovaný nákup a sprístupňovanie elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj na Slovensku, vytvorenie databázy slovenských e-zdrojov pre výskum a vývoj a rozšírenie Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI) o nové funkčnosti s rešpektovaním štandardov EÚ, ktoré budú zamerané najmä na prepojenie s inými informačnými systémami o výskume a vývoji v rámci Európy. Projekt sa uskutočňuje v rámci Operačného programu Výskum a vývoj a financovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Riaditeľ CVTI SR upriamil pozornosť účastníkov konferencie na jednotlivé špecifické ciele projektu a stav ich súčasnej realizácie. Prezentáciu i plné znenie prednášky, ktorej spoluatormi sú PhDr. Daniela Birová, Ing. Oleg Cvik, Mgr. Eva Kraliková, Ing. Marián Vaňo a PhDr. Mária Žitňanská, budú uverejnené na stránkach konferencie www.inforum.cz (plný text príspevku,prezentácia ).

Úspechom Centra VTI SR, hlavne jeho útvaru  Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, bolo získanie Ceny Infora 2009, ktorá sa udeľuje niekoľkým najvýznamnejším a najlepším českým a slovenským produktom, službám alebo počinom spojeným s elektronickými informačnými zdrojmi. Účastníci Infora svojim hlasovaním rozhodli o prvenstve Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie, ktorý spravuje a prevádzkuje CVTI SR pod gesciou Ministerstva školstva SR. Z Českej republiky boli ocenené produkty: Theses  a Paměť národa. Ceny Infora 2009 boli slávnostne vyhlásené a odovzdané v priestoch Vysokej školy ekonomickej v Prahe na spoločenskom večeri dňa 28. 5. 2009. Za CVTI SR ju z rúk organizátora konferencie výkonného riaditeľa firmy Albertina icome Praha, s.r.o., Vladimíra Karena  prevzala námestníčka pre knižnično-informačnú činnosť PhDr. Mária Žitňanská.

Cena Infora 2009

 Poster NCP VaT
poster NCP VaT 

O Centrálnom informačnom portáli pre výskum, vývoj a inovácie sa mohla odborná verejnosť dozvedieť i na jubilejnom  35. medzinárodnom informatickom sympóziu INFOS 2009, ktoré sa konalo v dňoch 27. - 30. apríla 2009 v Starej Lesnej.  Ústredná téma podujatia bola Pamäťové inštitúcie v digitálnom prostredí, ktorá už tradične ilustruje hlavné trendy informačnej spoločnosti a informačného priemyslu. Organizátormi boli Spolok slovenských knihovníkov a Ústredná knižnica SAV.

CIP VVI bol predstavený v rámci posterovej prezentácie, ktorú pripravila vedúca NCP VaT Mgr. Andrea Putalová a Ing. Alena Paulíková pod názvom Veda v CENTRE. Okrem bohatého obsahu portálu CIP VVI príspevok prezentoval i ďalšie aktivity NCP VaT popularizujúce vedu a techniku.

K ťažiskovým činnostiam patrí cyklus vedeckých kaviarní Veda v CENTRE, neformálne stretnutia vedcov s mládežou v rámci Vedeckých kaviarní a spolupráca s MŠ SR v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

 Alena Paulíková
Ing. Alena Paulíková

Ako bolo spomenuté vyššie, ďalšie rozširovanie CIP VVI o nové funkcie s rešpektovaním štandardov EÚ je jedným zo špecifických cieľov projektu NISPEZ. Odborným garantom tohto špecifického cieľa je Ing,Oleg Cvik. Touto aktivitou sa Slovensko začleňuje do EÚ aj na poli informačných systémov o výskume a vývoji. 

INFOS 2009 bol vhodnou platformou, kde vedúca projektovej kancelárie PhDr. Daniela Birová mohla podrobnejšie predstaviť celý projekt NISPEZ.

 PhDr. Mária Žitňanská
PhDr. Mária Žitňanská 

PhDr. Mária Žitňanská ako odborná garantka prvého špecifického cieľa s názvom Koordinácia výberu a optimalizácia portfólia elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj uviedla, že zámerom je okrem sprístupnenia maximálneho množstva relevantného elektronického obsahu dosiahnuť kontinuitu v poskytovaní prístupu k licencovaným e-zdrojom a primeraný ekonomický efekt.

Ďalšou úlohou je systematicky vyhodnocovať využívanie jednotlivých e-zdrojov prostredníctvom dotazníkových prieskumov a štatistík zverejňovaných dodávateľmi, ktorými sú ACM, EBSCO Information Services, Thomson Reuters, SUWECO CZ, s. r. o., Albertina icome Bratislava, s. r. o.

 PhDr. Daniela Birová
PhDr. Daniela Birová 

V súčasnosti  prebieha špecifikácia s následným obstaraním a uvedením do prevádzky centralizovaného systému prístupu, vyhľadávania, využívania a správy elektronických informačných zdrojov. Výber nadstavbového nástroja odborne garantuje Ing. Marián Vaňo. K popularizácii slovenskej vedy prispeje tretí špecifický cieľ, zameraný na vytvorenie centrálnej databázy slovenských e-zdrojov pre výskum a vývoj a portálové riešenie prístupu k ďalším, parciálne spracovávaným e-zdrojom. Garančne ho zabezpečuje Mgr. Eva Králiková.

O realizácii projektu bude Centrum VTI SR priebežne informovať v tlačených i elektronických médiách, ako aj na konferenciách a seminároch. Podrobné informácie budú dostupné počas celej realizácie projektu na www.cvtisr.sk  a na samostatnej stránke projektu, ktorá sa momentálne pripravuje. Obsah príspevku s názvom Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom s podrobným prehľadom databázových kolekcií pre výskum a vývoj s popisom ich zamerania je k dispozícii na stránke portálu InfoLib.

Spracovala a foto: Ing. Alena Paulíková
Foto Ceny Infora: Karol Izakovič

Relevantné príspevky k článku: Cena INFORUM 2009
Fotogaléria na stránkach e-magazínu Ikaros

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR