Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Podpora popularizácie vedy a techniky smerom k mládeži 

 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií  SR (CVTI SR) a Mladí vedci Slovenska, o. z., zorganizovali VI. odbornú konferenciu Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách 2013 na tému "Podpora popularizácie vedy a techniky smerom k mládeži".

Konferencia, ktorá sa konala v dňoch 11. – 12. 11. 2013 pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča, bola jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2013 v CVTI SR v Bratislave. Odbornými garantmi boli: Ing. Róbert Szabó, PhD., generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR a prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ CVTI SR, ktorý konferenciu otvoril. 

Cieľom konferencie bolo hľadať možnosti spolupráce médií a relevantných odborných inštitúcií pri popularizácii vedy a techniky a motivácii žiakov pri výbere štúdia a profesionálnej kariéry. Ako už bolo neraz zdôraznené, prírodovedné a technické smery v dnešnej dobe trpia nedostatkom študentov a profesionálov a preto je nevyhnutné ovplyvňovať mládež a usmerňovať ju k výberu týchto študijných odborov. V tomto smere plnia výraznú úlohu práve médiá a preto nesú aj časť zodpovednosti za popularizáciu vedy a techniky.

Panel prvého dňa konferencie (11. novembra 2013): Úloha médií pri podpore popularizácie vedy a techniky v spoločnosti  

Podujatie moderovala PhDr. Zuzana Hajdu z NCP VaT pri CVTI SR.  

V úvode konferencie prof. Samuel Brečka, PhD., Akadémia médií, vystúpil s prednáškou na tému „Úloha médií v procese popularizácie vedy a techniky a podpore mladých vedeckých talentov".

Mgr. Milan Banyár, PhD., z Katedry marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, hovoril na tému: „Nové médiá a nové trendy v marketingovej komunikácii (ich vplyv na popularizáciu vedy, výskumu a vzdelávania)“.  

Mgr. Marta Gajdošíková, RTVS – Dvojka,  priblížila „Možnosti RVTS pri podnietení záujmu mládeže o prírodovedné a technické vzdelávanie na školách a univerzitách.

 VI. odborná konferencia Quo vadis

Mgr. Ľubica Šajdová, RVTS – SRo, Rádio Regina, upriamila pozornosť prítomných na „Rozhlasové vysielanie ako nástroj popularizácie vedy a techniky". Igor Haraj, RVTS – SRo, vystúpil na tému „Mladé vedecké talenty v rozhlasovom vysielaní a podpora ich mediálnych zručností". Ľubomír Straka, TA 3, sa zameral na: Možnosti a potenciál elektronických médií pri medializácii a podpore vedy a výskumu"mim. prof. doc. Ing. Peter Nižňanský, PhD., Akadémia médií, na tému: „Popularizovať vedu v médiách. Ako na to?"

Zástupcovia médií vo svojich vystúpeniach prezentovali, čo sú médiá ochotné a schopné urobiť pre popularizáciu vedy a techniky a naopak, aké kroky by mali stredné školy podniknúť, aby sa mohli so svojimi zaujímavými aktivitami a projektmi zviditeľniť v médiách. V diskusii sa spolu s prítomnými pedagogickými pracovníkmi stredných škôl snažili hľadať riešenia pre súčasné potreby spoločnosti, s cieľom realizovať zámery budovania vedomostnej spoločnosti.

Panel druhého dňa konferencie 12. novembra 2013: Inštitucionálna podpora popularizácie vedy a techniky 

V úvode druhého dňa konferencie Miroslav Šarišský, Slovenské elektrárne, a. s., vystúpil s témou „Ako môže partnerská organizácia z priemyslu napomáhať popularizácii vedy a techniky".

 VI. odborná konferencia Quo vadis

Zľava: A. Putalová, K. Teplánová, Ľ. Stuchlíková

Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka NCP VaT pri CVTI SR, predstavila „Centrum vedecko-technických informácií SR, Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a ich aktivity a projekt PopVaT - Popularizácia vedy a techniky na Slovensku". 

RNDr. Katarína Teplánová, PhD.,  CVTI SR, prezentovala „Virtuálne centrum vedy".

Doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD, ÚEF FEI STU Bratislava, vystúpila s prednáškou na tému „Nové výzvy, perspektívy a riešenia v spolupráci s univerzitami s technickým zameraním vo vzdelávaní k vede a technike na stredných školách".  

 

Záver VI. odbornej konferencie Quo Vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách 2013 patril diskusii, ktorá bola zameraná na skúsenosti a potreby stredných a vysokých škôl v súvislosti s popularizáciou vedy a techniky a podporou mladých talentov.

Popoludní sa konalo Slávnostné vyhodnotenie celoštátnej súťažnej prehliadky bádateľských projektov žiakov stredných škôl o Cenu Scientia Pro Futuro 2013 (Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za najkvalitnejší bádateľský projekt).

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová

Foto: Ing. Alena Oravcová
kliknutím na fotografie získate ich plnú veľkosť

Fotogaléria 

 

TVT 2013_logá

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR