Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

P. Šimko: Na základe dosiahnutých výsledkov získavame kredit hodnovernej, schopnej a tvorivej inštitúcie 

 
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. 

Rozhovor s prof. Ing. Petrom Šimkom, DrSc., námestníkom riaditeľa pre vedu a výskum Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave

Profesor Peter Šimko je koordinátorom dvoch projektov centier excelentnosti s názvom Vybudovanie „HiTech“ centra pre výskum vzniku, eliminácie a hodnotenia prítomnosti kontaminantov v potravinách a Centrum excelentnosti pre kontaminujúce látky a mikroorganizmy v potravinách, ktoré sú podporované zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Sú zamerané na vybudovanie modernej infraštruktúry pre výskum karcinogénnych látok v potravinách.

Viac informácií o prof. Petrovi Šimkovi, DrSc. je uvedených v priloženom životopise.

M. Bartošovičová: Pán profesor, v rámci popularizácie vedy a techniky budete mať dňa 24. júna 2010 o 17. hod. prednášku v Centre vedecko-technických informácií SR na tému: Je prítomnosť karcinogénnych látok v potravinách nevyhnutnou realitou? Pôjde o ďalšie stretnutie verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve, ktoré už tradične organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti v rámci cyklu VEDA V CENTRE. Dovoľte mi pri tejto príležitosti položiť Vám niekoľko otázok.

Mohli by ste v úvode populárnou formou priblížiť obsah Vašej prednášky?

P. ŠIMKO: Potraviny, ako všetci vieme, sa skladajú z chemických zlúčenín, ktoré za určitých podmienok (najmä technologické procesy spracovania surovín počas výroby potravín) môžu navzájom reagovať, čím dochádza k zániku pôvodných a vzniku nových látok. Niektoré z týchto látok môžu ohrozovať naše zdravie, pretože majú preukázateľné karcinogénne účinky. Pravdaže, značný počet týchto látok nemusí vzniknúť vôbec, alebo sa dodatočne dajú z potravín odstrániť, čo si však vyžaduje hlboké znalosti z dejov prebiehajúcich v potravinách. Cieľom prednášky je prehľadnou formou informovať poslucháčov o týchto procesoch, a to ako z pohľadu fyzikálnochemickej charakterizácie týchto dejov, tak aj z pohľadu praktickej aplikácie poznatkov. To inými slovami znamená, že hľadáme a ponúkame riešenia, ktoré sú veľmi efektívne z hľadiska ich aplikácie nielen v priemysle, ale aj domácnosti pri príprave potravín.

M. B.: Kto Vás usmernil alebo čo Vás ovplyvnilo pri rozhodovaní sa pre štúdium na Chemickotechnologickej fakulte STU v Bratislave?

P. ŠIMKO:  I keď som „pôvodom“ priemyselný chemik, akosi ma ťahalo k problematike výroby potravín, už aj preto, že v mojom rodisku – v Handlovej – existovali potravinárske podniky, v ktorých som po skončení štúdia predpokladal svoje uplatnenie chemického inžiniera so zameraním na technológiu výroby potravín.

M. B.: Aká bola Vaša cesta k vede?

P. ŠIMKO: Relatívne jednoduchá. Po skončení vysokoškolského štúdia som zostal na Katedre chémie a technológie potravín Chemickotechnologickej Fakulty STU pracovať ako asistent. Pravdaže, už počas štúdia som sa zapojil do Študentskej vedeckej a odbornej činnosti a tak trochu bližšie – a aj hlbšie – spoznával lákavé (ale niekedy aj zradné) zákutia potravinárskych vied. Súčasťou mojej pracovnej činnosti bola aj vedeckovýskumná činnosť a tak som sa dostal do kolektívu docenta Dubravického, kde som spolu s Ing. Smirnovom a ďalšími kolegami pracoval na problematike vývoja pôvodného údiaceho preparátu. Tu som dostal príležitosť zaoberať sa stanovením karcinogénnych látok v tejto komodite. Dá sa povedať, že tejto problematike som zostal verný až dodnes, a to i napriek tomu, že som po štrnástich rokoch ukončil moje pôsobenie na fakulte a zamieril som do Výskumného ústavu potravinárskeho. To na istý čas znamenalo prerušenie mojej vedeckej činnosti, pretože som sa venoval organizačno-odborným záležitostiam. Onedlho ma to zasa zlákalo k experimentálnemu bádaniu, pravdaže už nie osobne, ale prostredníctvom „môjho“ výskumného kolektívu.

 M. B.: Ktoré svoje pracovné úspechy považujete za najvýznamnejšie?

 prof. Ing. Peter Šimko, DrSc., vo svojej pracovni  P. ŠIMKO: Za najvýznamnejší úspech svojej kariéry považujem, že budujeme vo Výskumnom ústave potravinárskom centrum excelentnosti pre výskum vzniku, eliminácie a hodnotenia prítomnosti karcinogénnych látok v potravinách, ktoré je financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Avšak to je ten vrchol ľadovca. Ten pod sebou skrýva dlhoročné úsilie nášho kolektívu, ktorý systematicky pracuje v tejto oblasti. Získať podporu na tento projekt vôbec nebolo jednoduché, pretože sme museli splniť celý rad náročných vedeckých kritérií a výsledkom je skutočnosť, že sme jedným zo 17 centier excelentnosti v Bratislavskom kraji na problematiku, ktorej sa systematicky venujeme.

Nepochybne týmto projektom bolo ocenené aj to, že sme ako prví vo svete rozpracovali teóriu eliminácie karcinogénnych látok ich migráciou do obalových materiálov, čím sa zvyšuje ochrana zdravia spotrebiteľa a bezpečnosť potravín vôbec, či efektívne spôsoby eliminácie kontaminantov štiepením ich prekurzorov, alebo stimuláciou ich deaktivačných reakcií. Avšak budovanie centra excelentnosti má aj ďaleko širší aspekt. Disponujeme vyváženým zložením vedcov a pracovníkov špecialistov, ktorí sú špičkou vo svojom odbore.

Naši vedeckí pracovníci publikujú v najrenomovanejších vedeckých časopisoch, riešia výskumné projekty aj na medzinárodnej báze, vydávame vedecký časopis „Journal of Food and Nutrition Research“ abstrahovaný najprestížnejšími svetovými databázami, naši mladí vedeckí pracovníci získavajú národné aj medzinárodné ocenenia. Takže ak by som to zosumarizoval, za najvýznamnejší pracovný úspech považujem postupnú reprofiláciu organizácie, v ktorej pôsobím na špičkovú európsku výskumnú inštitúciu, spĺňajúcu aj najprísnejšie kritériá hodnotenia po stránke personálnej, vedeckej a onedlho aj prístrojovej.

M. B.: Ako sa Vám darí zapájať sa do projektov? 

P. ŠIMKO: Získavanie projektov súvisí so schopnosťou formulovať aktuálnu problematiku z oblasti potravinárskych vied do jednotlivých výziev, a to ako na národnej, tak aj na medzinárodnej úrovni. Súvisí to samozrejme aj s dosiahnutými výsledkami, na základe ktorých získavame kredit hodnovernej, schopnej a tvorivej inštitúcie. Takto sme získali a riešime celý rad projektov podporených zo štrukturálnych fondov Európskej únie, Agentúry pre podporu výskumu a vývoja, rámcových programov Európskej únie a v neposlednom rade i z rezortu Ministerstva pôdohospodárstva SR.

M. B.: Aký je Váš názor na postavenie vedcov na Slovensku?

P. ŠIMKO: No, to je zložitá otázka. Pokiaľ v spoločnosti chýbali peniaze, takmer vždy bola snaha ukrajovať z rozpočtu vyčleneného na vedu. Všetci sme presvedčení, že vedu treba podporovať, ale realita býva často iná. To sa odzrkadľuje v určitom nesystémovom prístupe financovania, čo má za následok zneisťovanie komunity. Ale i napriek tomu má Slovensko špičkových a renomovaných vedcov, pochopiteľne, i keď ich počet je „rádovo“ nižší, ako je počet. Každá spoločnosť si musí uvedomiť, že investície do vzdelania a výskumu sú najefektívnejšie vynaložené zdroje. Osobne som presvedčený, že postavenie vedcov sa bude v budúcom období zlepšovať, a to nielen po materiálnej stránke, ale aj v celkovom spoločenskom ocenení ich práce.

M. B.: Ako vnímate popularizáciu vedy na Slovensku a čo by jej podľa Vás prospelo?

P. ŠIMKO: Popularizácia vedy je nevyhnutný nástroj na jej etablovanie sa v povedomí každého občana už i preto, že veda je financovaná z verejných zdrojov, t. j. z daní občanov Slovenska, resp. Európskej únie a verejnosť má právo vedieť, na čo sa spotrebúvajú verejné zdroje. Ale má to aj iný, rovnako dôležitý aspekt. Pokiaľ sa výsledky výskumu medializujú zrozumiteľnou formou, môžu byť impulzom pre potenciálneho výrobcu zaviesť tieto poznatky do praxe. Sami máme s touto formou konkrétne pozitívne skúsenosti. Pravda, v dnešnej „elektronickej“ dobe je akcií na popularizáciu hodne, otázka je skôr taká, či nenastal čas prechodu od kvantity ku kvalite. Ak máme na Slovensku každoročne nominácie na umelcov a vysielajú to televízie, mohli by sme mať aj jeden večer, kde by boli oceňovaní vedci z jednotlivých odborov za celoživotné dielo, za najlepšiu prezentáciu/publikáciu a podobne. Ako príklad môžem uviesť Českú republiku, kde projekt „Česká hlava“ si už našiel cestu vyúsťujúcu do sllávnostného gala večera, kde sú oceňovaní tvoriví vedci v rôznych kategóriách.

M. B.: Pán profesor, ďakujem vám za rozhovor.

Rozhovor pripravila: PhDr. Marta Bartošovičová

Životopis Petra Šimku 

Fotozdroj: Archív P.Š.

Súvisiaci článok vo Vedeckom kaleidoskope:

Veda v CENTRE: Je prítomnosť karcinogénnych látok v potravinách nevyhnutnou realitou?

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR