Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Národná konferencia TVT 2013: Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR – poznatkami k prosperite 

 
Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 

V Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave, Lamačská cesta 8/A, konala sa vo štvrtok 14. novembra 2013 Národná konferencia na tému: "Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky – poznatkami k prosperite". 

Národná konferencia bola jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2013. Poskytla priestor na diskusiu medzi zástupcami organizácií výskumu a vývoja, sektora vysokých škôl, štátneho sektora, ako aj podnikateľského sektora a neziskového sektora na vopred určenú tému.

Národnú konferenciu otvoril a viedol Ing. Peter Fodrek, PhD., viceprezident Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií.  

 

S úvodným slovom vystúpil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.  

Národná konferencia TVT 2013 v CVTI SR_predsednícky stôl
Zľava: P. Magvaši, Š. Chudoba, D. Čaplovič, R. Szabó, L. Šimko a M. Hlinka 

Ing. Peter Fodrek, PhD.
Ing. Peter Fodrek, PhD.

Na programe I. časti Národnej konferencie boli tri prednášky.

Ing. Ladislav Šimko, riaditeľ odboru prierezových priorít, Úrad vlády SR, vystúpil na tému: „Priorizácia tém = koncetrovanie obmedzených zdrojov”. 

Ing. Štefan Chudoba, PhD., štátny tajomník, MŠVVaŠ SR, prezentoval tému: „Dunajská stratégia – podpora budovania prosperity v podunajskej oblasti“. 

Mgr. Patrik Helmich, Sekcia vedy a techniky, MŠVVaŠ SR, predstavil: „Nový rámcový program EÚ pre výskum a inovácie – Horizont 2020 a perspektívy účasti SR“.

Po diskusii a krátkej prestávke nasledovala II. časť Národnej konferencie. Na programe bola prednáška na tému „Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR – Pohľad Ministerstva hospodárstva SR“, s ktorou vystúpil Ing. Martin Hlinka, riaditeľ Odboru priemyslu a inovácií Ministerstva hospodárstva SR (v zastúpení PhDr. Ivana Pešouta, PhD., generálneho riaditeľa, Sekcia stratégie Ministerstva hospodárstva SR).

PhDr. Boris Huslica, generálny riaditeľ, Sekcia podporných programov, MH SR a Mgr. Andrea Uhrínová, Sekcia štrukturálnych fondov MŠVVaŠ SR, vystúpili so spoločnou prednáškou na tému: „Príprava operačného programu Výskum a inovácie“.

Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., prezentoval tému zameranú na excelentné technológie, výsledky výskumu a vývoja, pod názvom: „Kľúčové technológie a ich inovačný dopad na zvýšenie konkurencieschopnosti a trvale udržateľný rozvoj spoločnosti“.

 Národná konferencia TVT 2013

V diskusii k II. časti konferencie odzneli hodnotné diskusné príspevky. 

V závere Ing. Peter Fodrek, PhD., vyzdvihol vysokú úroveň prednášok i fundované reakcie v rámci diskusie a ukončil Národnú konferenciu.

Spracovala: Marta Bartošovičová  

Foto: Ing. Alena Oravcová
kliknutím na fotografie získate ich plnú veľkosť

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR