Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku za rok 2013 

 
Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

V priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave vyvrcholil Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2013 slávnostným udeľovaním cien. 

Slávnosť sa konala dňa 14. novembra 2013 o 15.00 hod.  po skončení národnej konferencie. Na tomto významnom podujatí boli odovzdané nasledovné ceny: Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Cena M. R. Štefánika za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej vedecko-technickej spolupráce za rok 2013, Cena Slovenskej rektorskej konferencie za umenie, Propagátor vedy a techniky za rok 2013 a Cena Aurela Stodolu.  

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič odovzdal ceny za rok 2013 v štyroch kategóriách, a to: Osobnosť vedy a techniky, Vedecko-technický tím roka, Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov a Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky.

 

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Kategória: Osobnosť vedy a techniky

hosťujúci profesor Ing. Ľudovít Kupča, CSc., VÚJE, a.s., Trnava za významný prínos pri riešení teoretických problémov monitorovania stavu konštrukčných materiálov bezpečnostne významných komponentov jadrových elektrární typu VVER a ich úspešné aplikačné využitie v praxi
 
prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., Ústav konkurencieschopnosti a inovácií, Žilinská univerzita v Žiline – za vynikajúce výsledky vo výskume, vývoji a optimalizácii technických  systémov, mobilných zariadení, výskum v oblasti Rapid Prototyping a bioniky

prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc., katedra Informatiky Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši  za vynikajúce výsledky v oblasti vedy a implementáciu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti do praxe a do vysokoškolského vzdelávania

Mgr. Miroslav Chovanec, PhD., Ústav experimentálnej onkológie SAV  za výskum mechanizmov opravy klinických relevantných poškodení DNA 

prof. PhDr. Peter Liba, DrSc., Slovenská národná knižnica  za vybudovanie Bibliografického ústavu a rozvoj vedeckého výskumu v oblasti slovenskej národnej bibliografie, edičnej činnosti a literárno vedeckého výskumu

Ocenení Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii Osobnosť vedy a techniky 2013
Ocenení Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii Osobnosť vedy a techniky 2013 
 

Kategória: Vedecko-technický tím roka

Kolektív projektu prúdového zdroja pre napájanie magnetov synchrotrónu EVPÚ, a.s. za úspešné vyriešenie a vývoj špeciálneho rekuperačného zdroja elektrického prúdu s vysokou stabilitou a presnosťou regulácie v statickom aj dynamickom režime, určeného pre napájanie supravodivých vinutí magnetických obvodov synchrotrónových urýchľovačov častíc

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš-Pstruša za prínos v oblasti tvorby nových odrôd obilnín na Slovensku s vysokou  pridanou hodnotou, kvalitou a úrodovým potenciálom

Tím prof. Petra Mocza, pôsobiaci na Geofyzikálnom ústave SAV a FMFI UK za významný prínos v oblasti numerického modelovania šírenia seizmických vĺn a seizmického pohybu v štrukturálne zložitých prostrediach

Vedecko-technický tím spoločného pracoviska na výskum a vývoj pokročilých kovových materiálov a kompozitov Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave a Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  za efektívny a konkurencieschopný výskum a vývoj progresívnych kovových materiálov a kompozitov

 Ocenení Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii Vedecko-technický tím roka 2013
Ocenení Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii Vedecko-technický tím roka 2013  

Kategória: Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Ing. Martin Weis, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav elektroniky a fotoniky za mimoriadny prínos k rozvoju vedy a výskumu a za významný príspevok k budovaniu vedeckej školy v oblasti organickej elektroniky na ÚEF FEI STU
        
Ing. Kristína Kukurová, PhD., Výskumný ústav potravinársky  za vedecký prínos v oblasti výskumu eliminácie obsahu akrylamidu v potravinách

RNDr. Zuzana Pribulová, PhD., Centrum fyziky nízkych teplôt  Ústavu  experimentálnej fyziky SAV za významný prínos k poznaniu mechanizmu párovania nových typov supravodičov

Ing. Vladimír Kováč, VIPO, a.s.  za tvorivý prínos pri vývoji optimalizačného softvéru riadenia strojnotechnologických systémov pre navíjanie hexagonálnych  pätkových lán automobilových plášťov

Ocenení Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov 2013
Ocenení Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov 2013 

Kategória:  Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

 
prof. MVDr. Pavol Dubinský, DrSc., ocenený v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

Dr. h. c. prof. Ing. Karol Flórián, DrSc., Technická univerzita v Košiciach – za významný prínos k rozvoju analytickej spektrochémie v rámci košickej spektrokopickej školy, vedecko-organizátorskú činnosť a dlhodobé budovanie medzinárodnej spolupráce

Ing. Mária Fišerová, PhD., Výskumný ústav papiera a celulózy a. s.  za dlhodobé výskumné a aplikačné aktivity pri zvyšovaní technologickej a ekologickej úrovne výroby buničiny a papiera s dôrazom na kvalitu a vyššie využívanie drevnej suroviny, znižovanie spotreby chemikálií a vody

prof. MVDr. Pavol Dubinský, DrSc., Parazitologický ústav SAV – za originálne vedecké poznatky významne obohacujúce domácu a svetovú parazitológiu, významnú pedagogickú, riadiacu, organizátorskú a popularizačnú prácu vyše polstoročného pôsobenia v SAV (foto vľavo) 

Dr. h. c. prof. Ing. Štefan Kassay, DrSc., I.D.C Holding, a. s.  za celoživotnú prácu v oblasti priemyselného inžinierstva, riadiacu, publikačnú  a pedagogickú aktivitu, praktické aplikácie a šírenie najnovších vedecko- technických poznatkov

   
prof. Ing. Peter Magvaši, CSc., Žilinská univerzita v Žiline Strojnícka fakulta  za celoživotné zásluhy o rozvoj výskumu, vývoja a technických riešení v priemysle SR

prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc., Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave  za vyše päťdesiatročnú aktívnu vedecko- pedagogickú činnosť v oblasti ekonomickej geografie, priestorovej orientácie a regionálneho rozvoja, synergetiky a systémovej analýzy a za komplexný pohľad prepojenia priestorovej vedy s teóriou a praxou ekonómie, pri stálej aktívnej práci 

Ocenení Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky 2013
Ocenení Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky 2013.
 Zľava: K. Flórián, M. Fišerová, Š. Kassay. P. Magvaši, K. Ivanička 

(mb)

Foto: Ing. Alena Oravcová
kliknutím na fotografie získate ich plnú veľkosť

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR