Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vláda SR schválila členstvo Slovenskej republiky v medzinárodnom vedeckom centre „XFEL GmbH“ v Hamburgu 

 
xfel logo 

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 10. septembra 2008 prerokovala  a schválila Návrh  členstva Slovenskej republiky v medzinárodnom vedeckom centre - spoločnosti s ručením obmedzeným „XFEL GmbH“ v Hamburgu, podľa nemeckého právneho poriadku, s názvom Európske röntgenové laserové zariadenie na báze voľných elektrónov (European X-ray Free Electron Laser Facility ).
 
Ministerstvo školstva SR predloženým návrhom reagovalo na súčasné iniciatívy a európske stratégie, ktoré vychádzajú z poznania, že v súčasnom období je v mnohých oblastiach experimentálny výskum možný len pomocou zložitých a nákladných zariadení, ktorých cena prevyšuje možnosti jednotlivých štátov (okrem USA a Japonska). Technologicky náročné a nákladné experimentálne zariadenia sa preto začínajú budovať výlučne ako medzinárodné laboratóriá.
 
Európske strategické fórum pre výskumnú infraštruktúru (European Strategy Forum for Research Infrastructure – ESFRI) ako poradný orgán Európskej komisie zaradil (v dokumente ESFRI Roadmap) projekt European XFEL medzi 35  najpokročilejších a pre Európu najpotrebnejších vedeckých projektov.

Zariadenie XFEL, ako európsky projekt 3.4 km dlhého RTG lasera, bude zdrojom RTG žiarenia výnimočných kvalít presahujúci všetky súčasné svetové zdroje. Kvalita žiarenia produkovaného XFEL bude o niekoľko rádov lepšia v porovnaní s najvýkonnejšími zdrojmi rtg. žiarenia dneška. V budúcnosti to analogicky povedie k prielomovým poznaniam v oblasti prírodných vied a k technologickému pokroku v krajinách zapojených do projektu.

Vedecké oblasti, na ktoré bude mať XFEL rozhodujúci dopad sú: výskum atómov, iónov, molekúl a klastrov, fyzika plazmy, fyzika tuhých látok, materiálový výskum, chémia, štrukturálna biológia, optika a nelineárne procesy. Výskum v tejto oblasti je dôležitý pre širokú oblasť základného aj aplikačného výskumného potenciálu SR a povedie k jedinečným objavom svetového významu.

Projekt XFEL pripravuje veľký medzinárodný kolektív. V Technickom návrhu na vybudovanie zariadenia (Technical Design Report –TDR) sa odhaduje cena diela na 1082 milión eur. Na základe TDR, ktorý bol posúdený na medzinárodnej úrovni, schválila vláda SRN realizáciu projektu a jeho financovanie do výšky 54 % celkových nákladov. Zatiaľ celkovo 14 krajín vyjadrilo vôľu zúčastniť sa výstavby a prevádzkovania XFEL podpísaním Memoranda o porozumení (Slovensko v roku 2007).

Slovenská republika vstúpi do tohto projektu ako spoločník s 1% účasťou. Členský poplatok SR v projekte XFEL bude 1.375 milióna eur ročne po dobu výstavby diela (9 rokov) a po dokončení 1.3 milióna eur ročne na prevádzkové náklady.

Experimentálne zariadenie umožní prielomový výskum v širokom spektre vedných oblastí, ako je biológia, výroba nových liečiv na najzávažnejšie choroby ľudstva, pri vývoji nových materiálov, pri fundamentálnom výskume plazmy, kvantovej chronodynamiky, optických nelineárnych systémoch atď. Je predpoklad, že experimenty na tomto unikátnom zariadení povedú k objavom, ktoré budú ocenené Nobelovými cenami. Najväčší prínos účasti SR v tomto projekte spočíva v možnosti využívať modernú výskumnú infraštruktúru, ktorú Slovenská republika nemá, a ktorá sa v domácich podmienkach nedá vybudovať z dôvodu vysokých technologických a finančných nárokov.

Okrem nových poznatkov, ktoré sú očakávané v oblastiach základného i aplikovaného výskumu, budovanie takého komplexného diela povedie aj k rozvoju informačných technológií.

Účasťou na projekte XFEL sa otvoria možnosti vzdelávania našich študentov a doktorandov v najpokročilejších metodikách a budú sa môcť realizovať ich experimenty  v medzinárodnom prostredí.

Slovensko svojím 1% podielom bude spoluvlastniť toto unikátne zariadenie. S obchodnými podielmi bude možné obchodovať. Je predpoklad, že naplnením už iba základných cieľov sa podiely XFEL výrazne zúročia. Slovensko sa taktiež stane podielnikom aj na vynálezoch a patentoch spoločnosti XFEL GmbH. Účasť na projekte XFEL môže zabezpečiť prínosy aj pre slovenské hospodárstvo.

Bližšie informácie z rokovania vlády SR dňa 10.9.2008

Publikovala: Marta Bartošovičová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR