Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Hi-Tech centrum EMC 

 
Hi-Tech centrum EMC 

Dňa 15. novembra 2012 sa uskutočnilo odovzdanie  Hi-Tech centra elektromagnetickej kompatibility (EMC) do pilotnej výskumnej prevádzky.

Slávnostný akt sa konal na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a týmto bola zavŕšená úloha štátneho programu výskumu a vývoja Podpora infraštruktúry výskumu a vývoja z hľadiska požiadaviek elektromagnetickej kompatibility ( číslo úlohy: 2003SP200280202), ktorá bola riešená v rámci tématického programu výskumu a vývoja Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infrakštruktúry.

Dodávateľom riešenia úlohy je Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, zodpovedným riešiteľom doc. Ing. Karol Kováč, PhD., FEI STU v Bratislave.

Úlohu výskumu a vývoja rozvoja infraštruktúry financovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle grantovej schémy štátneho programu výskumu a vývoja podľa zákona 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení  neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z. a v znení zákona č. 40/2011 Z. z.

 slávnostné odovzdávanie Hi-Tech centra EMC

 Slávnostný akt otvoril Ing. Róberta Szabó, PhD., zastupujúci generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR

Hlavným výsledkom projektu je vybudované Hi-Tech centrum elektromagnetickej kompatibility, ktoré zabezpečí základňu infraštruktúry výskumu a vývoja SR z hľadiska požiadaviek elektromagnetickej kompatibility, porovnateľnú so špičkovými európskymi pracoviskami, a vytvorí predpoklady pre sledovanie jej vývoja v budúcnosti. Hi-Tech centrum pre túto oblasť bude svojimi službami podporovať pracoviská výskumu a vývoja v SR zamerané na využitie elektronických systémov vo všetkých oblastiach moderných špičkových technológií. Hlavný spoločensko-hospodársky prínos spočíva v tom, že bez takéhoto zabezpečenia nemôže byť žiadne elektronické zariadenia uvedené do prevádzky a ani na trh v krajinách EÚ.

 štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ing. Štefan Chudoba, PhD. predniesol úvodný príhovor

 zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Karol Kováč, PhD.

Vybudované Hi-Tech centrum pozostáva z dvoch pracovísk – STU FEI Bratislava a EVPÚ a.s. Nová Dubnica. Pracovisko na STU FEI v Bratislave je ťažiskovo orientované na poskytovanie konštruktérsko-poradenských, konzultačných a edukačných služieb pre potenciálnych žiadateľov pracujúcich v oblasti výskumu a vývoja vo všetkých štádiách vývoja elektronických systémov. Pracovisko EVPÚ a. s. Nová Dubnica je ťažiskovo orientované na overovanie vlastností elektromagnetickej kompatibility (EMC) vyvíjaných elektronických systémov a zariadení na úrovni prototypu a aj definitívneho návrhu v plnom rozsahu najnovších poznatkov a požiadaviek na EMC tak v oblasti meraní úrovne emisií elektromagnetického rušenia ako aj v oblasti overovania odolnosti elektronických systémov voči rušeniu. Technologické vybavenie oboch vybudovaných pracovísk dosiahli úroveň v plnom  rozsahu spĺňajúcu požiadavky európskej legislatívy a štandardizácie pre zariadenia priemyslovej elektroniky a zariadenia informačných technológií.

 predseda Rady vysokých škôl prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.

 Protokolárne odovzdanie Hi-Tech centra EMC


Už počas riešenia projektu Hi-Tech centrum poskytovalo plánovanú podporu organizáciám výskumu a vývoja v oblasti zabezpečovania požiadaviek EMC novo vyvíjaných systémov. Obe pracoviská aj po ukončení riešenia priebežne pokračujú v plánovanej činnosti a propagácii možností podpory vybudovaného Hi-Tech centra.

Hi-Tech centrum organizuje odborné semináre a školenia odborníkov z praxe v oblasti EMC. Hi-Tech centrum propaguje výsledky riešenia projektu a možnosti využitia kapacít Hi-Tech centra pre EMC na odborných seminároch, konferenciách, výstavách a tiež na webowych stránkach ww.emc.sk, resp. www.sp.emc.sk.

 slávnostný akt odovzdania Hi-Tech centra EMC

 Protokolárne odovzdanie Hi-Tech centra EMC


Slávnostný akt sa konal za účasti Ing. Róberta Szabóa, PhD., zastupujúceho generálneho riaditeľa sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR, ktorý privítal zúčastnených a odovzdal slovo štátnemu tajomníkovi MŠVVaŠ SR Ing. Štefanovi Chudobovi, PhD. aby predniesol úvodný príhovor k odovzdaniu výsledkov štátneho programu.
 

V krátkom vystúpení sa k významu riešeného projektu a dosiahnutým výsledkom vyjadril aj predseda Rady vysokých škôl prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
Význam a ciele Hi-Tech centra EMC predstavil zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Karol Kováč, PhD.

Odovzdávacie listiny podpísali za MŠVVaŠ SR (odovzdávajúci subjekt):  Ing. Štefan Chudoba, PhD.,  Ing. Róbert Szabó, PhD., prof. Ing. Viktor Smieško,PhD. Za STU v Bratislava (preberajúci subjekt): rektor STU prof. Ing. Róbert Redhammer, PhD., dekan FEI STU doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD., doc. Ing. Karol Kováč, PhD. Za prevádzkovateľa Hi-Tech centra EMC: doc. Ing. Jozef Budaj, CSc., generálny riaditeľ EVPÚ, a.s., Nová Dubnica.

Po podpise odovzdávacích listín Hi-Tech centra EMC pokračovalo stretnutie prehliadkou pracoviska a neformálnymi rozhovormi s pohostením prítomných.

 Ing. Róbert Szabó, PhD. a doc. Ing. Karol Kováč, PhD.

 Ing. Róbert Szabó, PhD. a doc. Ing. Karol Kováč, PhD.

 Hi-Tech centrum EMC

 prehliadka pracoviska Hi-Tech centra EMC

 prehliadka pracoviska Hi-Tech centra EMC

 prehliadka pracoviska Hi-Tech centra EMC

 slávnostný akt odovzdávania Hi-Tech centra EMC

 slávnostný akt odovzdávania Hi-Tech centra EMC

Ing. Róbert Szabó, PhD., zastupujúci generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR 

 zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Karol Kováč, PhD.

 Zdroj:
materiály MŠVVaŠ SR

Spracovala a foto: Alena Oravcová
kliknutím na fotografie získate ich plnú veľkosť

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR