Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Štefan Bella ─ spoluautor komplexného vodohospodárskeho plánu Slovenska 

 
 

Štefan Bella sa narodil 2. mája 1880 v podtatranskej dedinke Liptovský Peter. Zmaturoval v Prešove a pokračoval v štúdiu  na Technickej vysokej škole v Budapešti. Po ukončení vysokoškolského štúdia v Budapešti, pôsobil od roku 1902 krátko ako inžinier ─ projektant v Prahe.

Pôsobenie v Chorvátsku
V roku 1904 odišiel do Dolného Miholiacu v Chorvátsku, kde dlho pôsobil ako riaditeľ a správca vodného družstva. Tu uplatnil svoje schopnosti pri riešení náročných vodohospodárskych a hlavne hydromelioračných úloh. Uznaním za jeho odbornú činnosť v Juhoslávii bolo udelenie titulu Kráľovský technický radca. V roku 1921 bol menovaný za riadneho profesora vodného staviteľstva na Technickej fakulte univerzity v Záhrebe. V roku 1936 mu bol udelený Rad juhoslovanskej koruny IV. Rádu. Počas jeho pôsobenia v Chorvátsku (skoro 40 rokov), pochádza aj jeho najznámejšie  vodné dielo na riekach Karašica a Vučica.

Pôsobenie na Slovensku
Bol pri zrode Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT). V roku 1938 bol menovaný, ako významný vodohospodársky odborník europského významu ─ Slovák, medzi prvými riadnymi profesormi na SVŠT. Po dlhodobom pôsobení v Juhoslávii sa v roku 1941, po počiatočných organizačných problémoch sa ujal funkcie riadneho profesora na SVŠT.
Jeho autorita, odborná erudícia, organizačné schopnosti a všeobecná obľúbenosť jeho osoby ho predurčili aj na vykonávanie vysokých akademických funkcií. V školskom roku 1943/1944, čiastočne aj v školskom roku 1944/1945 vykonával funkciu rektora SVŠT. Túto funkciu zastával potom ešte v školskom roku 1946/1947. Funkciu prorektora SVŠT zastával v školskom roku 1947/1948. V roku 1942 bol zakladateľom Ústavu meliorácií na SVŠT, z ktorého potom vznikla Katedra melioračne ─ zdravotná a z nej neskôr Katedra hydromeliorácií.
Prof. Ing. Štefan Bella bol akademik ČSAV v rokoch 1942 ─ 1952 a podieľal sa na konštituovaní SAV. Zomrel 28. 12. 1952 v Bratislave.

Zásluhy:

 prof. Ing. Štefan Bella

Počas jeho života v Juhoslávii: V roku 1936 bol menovaný za Kráľovského technického radcu a bol mu udelený Rad Juhoslovanskej koruny IV. rádu.
Počas jeho života v ČSR: V roku 1945 bola mu udelená Slovenská národná cena.V roku 1949 mu udelilo MŠ ČSR Štátnu cenu za vedu.
V roku 1952 bol pri založení ČSAV menovaný akademikom ČSAV ako prvý akademik, technik zo Slovenska.
V roku 1991 bola na jeho počesť na Stavebnej fakulte STU založená Nadácia prof. Ing. Štefana Bellu a jeho menom bola pomenovaná aj aula Stavebnej fakulty STU.

Akademik prof. Ing. Štefan Bella zastával aj významné mimoškolské funkcie. Bol prednostom Ústavu pre technické vedy pri Slovenskej akadémii vied a umenia. Okrem tejto zastával ešte mnoho ďalších významných funkcií. Veľmi bohatá bola jeho publikačná činnosť, ktorá bola na Slovensku v odbore meliorácie prakticky priekopníckou.  Po jeho smrti bola na jeho počesť založená Nadácia akademika prof. Ing. Štefana Bellu na Stavebnej fakulte STU v Bratislave a po ňom bola pomenovaná aj aula Stavebnej fakulty STU.

 

 Zdroje a fotozdroj:


Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra vodného hospodárstva krajiny

Liptovský Peter

Spracovala: Mgr. Mária Izakovičová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR