Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Alojz Habovštiak – významný slovenský bádateľ v oblasti archeológie stredoveku a muzeológie 

 
 
Dňa 11. júna tohto roku sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia Alojza Habovštiaka, jedného zo zakladateľov a priekopníkov archeológie na Slovensku.

PhDr. Alojz Habovštiak, DrSc., významný slovenský archeológ, sa narodil 9. mája 1932 v Krivej na Orave. Po absolvovaní štúdia v odbore archeológia – latinčina od roku 1957 pôsobil v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Nitre a od roku 1969 v Archeologickom ústave Slovenského národného múzea. V rokoch 1966 – 1967 absolvoval štúdium v rámci Humboldtovej nadácie v Göttingene. V rokoch 1977 – 1989 bol riaditeľom Slovenského národného múzea. Špecializoval sa na problematiku stredovekej archeológie, predovšetkým na tematiku včasnostredovekých sídlisk na juhozápadnom Slovensku.

V publikáciách sa zameriaval aj na jednotlivé okruhy hnuteľných a nehnuteľných pamiatok (kolkovaná keramika, hlinené kotlíky, poľnohospodárstvo, hrádky).

 Predrománsky kostolík sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom

Realizoval archeologické výskumy v Hurbanove-Bohatej, Leviciach-Bratke, Kostoľanoch pod Tríbečom, Bíni, Hronskom Beňadiku, Podhoranoch-Sokolníkoch a Milanovciach. Mimoriadne významné poznatky sa pod jeho vedením dosiahli najmä v areáli benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku a v jeho okolí.

Zvláštnu pozornosť venoval skúmaniu osídlenia v historických regiónoch Slovenska najmä v bývalej Tekovskej župe, v areáli Hronského Beňadika. Zužitkoval pritom metodické poznatky získané na študijných cestách po Francúzsku, Nemecku, Anglicku, Bulharsku Maďarsku a Rakúsku.

Významný výskum realizoval v roku 1962 v obci Bíňa, ležiacej 16 km na sever od Štúrova. Išlo o výskum obranného valu z 10. storočia, pôvodne bíňsku hradbu, postavenú dávno predtým. Pod základmi valu sa pri výskume našli zvyšky veľkomoravskej chaty a významný archeologický materiál.

Svoje výskumy stredovekej dediny syntetizoval v monografii Stredoveká dedina na Slovensku (1985). Pri svojich výskumoch získal poznatky základného významu o staviteľstve a ľudovej kultúre v stredoveku, ktoré zhrnul vo viacerých štúdiách. Osobitne cenné boli jeho state o poľnohospodárstve na Slovensku v 9. – 11. storočí, štúdie o stredovekej keramike publikované v mnohých odborných periodikách.

Vedecká produkcia Alojza Habovštiaka predstavuje takmer 60 štúdií, 40 výskumných prác a recenzií. Jeho monografie a vedecké štúdie majú základný význam pre riešenie problematiky dejín Slovenska v 9. – 13. storočí. Veľkou mierou sa zaslúžil o odovzdávanie vedeckých poznatkov širokej verejnosti.

Archeologické výskumy zaradili Alojza Habovštiaka medzi zakladateľov a priekopníkov tejto historickej disciplíny u nás. Bol držiteľom štátneho vyznamenania Pribinov kríž II. triedy.

Alojz Habovštiak zomrel 11. júna 2000 v Bratislave.

Zdroje a fotozdroje
Slovenské národné múzeum 
SNM – Riaditeľstvo, 1961 – 2001
Encyklopédia Slovenska. Bratislava : SAV, 1978.
Biografický lexikón Slovenska. Martin : Slovenská národná knižnica, Národný biografický ústav,  2007.
Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Piaty zväzok Galb – Hir.  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV : VEDA. 2007, 670 s.
Apsida.sk
TASR

Spracovala Mgr. Lucia Paulinyová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR