Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Významné európske ocenenie za inovačný projekt v oblasti verejnej správy pre CVTI SR 

 
ANTIPLAG diplom 

Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie) vyhlásila súťaž „Európska cena za inováciu vo verejnej správe“ v troch kategóriách: Iniciatívy pre občanov, Iniciatívy pre firmy a Iniciatívy pre vzdelávanie a výskum.

Centrum vedecko-technických informácií SR (inštitúcia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR) prihlásilo do kategórie Iniciatívy pre vzdelávanie a výskum projekt ANTIPLAG, ktorý zabezpečuje sústreďovanie piatich druhov vysokoškolských prác v Centrálnom registri  záverečných a kvalifikačných prác v SR a originalitu každej práce prichádzajúcej do centrálneho registra porovnáva s prácami už uloženými v centrálnom registri a s ďalšími dokumentmi, hlavne s dokumentmi z vybraných internetových zdrojov.

Slovenský projekt ANTIPLAG je unikátnym v celoeurópskom priestore spôsobom jeho implementácie: povinne ho využívajú všetky vysoké školy pôsobiace podľa slovenského právneho poriadku, v centrálnom registri sa sústreďujú bakalárske, diplomové, dizertačné, rigorózne a habilitačné práce, zabezpečuje sa kontrola ich originality, ktorej výstupom je protokol o kontrole originality.

Porota zložená z nezávislých expertov z verejného, akademického a podnikateľského sektora vybrala a poslala projekt ANTIPLAG do finále. Šiesti finalisti prezentovali osobne svoje projekty v Bruseli 22. 4. 2013 pred odbornou porotou, ktorá reprezentovala tieto inštitúcie: Lisbon Council, European Institute of Public Administration, University of Speyer, OECD, Hewlett-Packard, Cisco. Prezentácia ANTIPLAG-u, jedinečný spôsob implementácie a jeho prínosy presvedčili porotu.  

ANTIPLAG je jedným z troch víťazných projektov v kategórii Iniciatívy pre vzdelávanie a výskum. Je to významný úspech pre Slovensko, zapísali sme sa do histórie, patríme medzi víťazov prvého ročníka tejto súťaže.

S ocenením je spojená aj finančná odmena 100 tisíc EUR, ktorá bude slúžiť najmä na financovanie ďalšieho rozvoja projektu ANTIPLAG.

 ANTIPLAG - diplom, Július Kravjar a Juraj Noge
Juraj Noge a Július Kravjar

Tento významný úspech má hlbšie korene, nie je len ocenením CVTI SR ako prevádzkovateľa špičkového inovatívneho projektu vo verejnej správe. Je ocenením aj MŠVVaŠ SR, spoločnosti SVOP,  s. r. o., NR SR, autorov štúdie „Prevencia a odhaľovanie plagiátorstva”. MŠVVaŠ SR prijalo rozhodnutie realizovať celoštátny systém na odhaľovanie plagiátov na podnet Slovenskej rektorskej konferencie,  NR SR ho podporila schválením novely vysokoškolského zákona. CVTI SR bolo poverené realizáciou projektu, pripravilo špecifikáciu požiadaviek na funkčnosť systému. Spoločnosť SVOP na základe týchto požiadaviek vyvinula potrebné softvérové vybavenie a participovala na technickej implementácii systému. CVTI SR zabezpečuje samotnú prevádzku a súvisiace služby s vyžitím informačno-komunikačnej infraštruktúry Dátového centra pre výskum a vývoj. 

Európska cena za inováciu vo verejnej správe - slávnostné odovzdávanie cien
Európska cena za inováciu vo verejnej správe - slávnostné odovzdávanie cien

Podiel na úspechu má aj Stále zastúpenie SR pri Európskej únii v Bruseli, ktoré prispelo k zdaru prezentácie niektorými usmerneniami v etape finalizácie prezentácie ANTIPLAG-u.

Slávnostné odovzdanie cien víťazom súťaže vo všetkých kategóriách sa uskutočnilo 6. júna 2013 v Corku (Írsko) v rámci konferencie Week of Innovative Regions in Europe Conference (WIRE IV), financovanej z prostriedkov 7. rámcového programu Európskej komisie, za účasti európskej komisárky  pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinn, ktorá predniesla hlavný prejav.

 ANTIPLAG - Júlis Kravjar, Barbora Kowatsch, Juraj Noge
Július Kravja a Juraj Noge s Barbarou Kowatsch, pracovníčkou EC, DG Research & Innovation

 

Na nižšie uvedených stránkach nájdete viac informácií o súťaži „Európska cena za inováciu vo verejnej správe“ a o konferencii WIRE IV:

Súvisiace články:

 Galavečer
Galavečer - Július Kravjar s víťazkami z Chorvátska (MI, AO)

Foto: Archív Juraja Nogeho
Kliknutím na foto získate ich plnú veľkosť
Videoarchív EK

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR