Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Informácia o organizácii a priebehu medzinárodnej školy „Zimná škola synchrotrónového žiarenia 2011“ (Winter School of Synchrotron Radiation 2011) 

 
Marcel Miglierini 

 

Ciele podujatia

Zimná škola synchrotrónového žiarenia 2011 (Winter School of Synchrotron Radiation 2011, ďalej len „WSSR 2011) bola zorganizovaná s cieľom naplniť programové vyhlásenie Vlády SR v prioritných úlohách MŠVVaŠ SR v oblasti internacionalizácie výskumu a vývoja SR a implementácie základných poznatkov a vedeckých výsledkov  do výskumnej a vývojovej  praxe. Dôležitým aspektom bola motivácia a kreovanie slovenskej výskumnej a vývojovej komunity prostredníctvom výmeny skúseností medzi svetovo uznávanými expertmi a našimi špičkovými užívateľmi zdrojov synchrotrónového žiarenia. Cieľovou skupinou je predovšetkým širšia slovenská vedecká komunita vrátane mladých vedeckých pracovníkov a študentov druhého a tretieho stupňa univerzitného vzdelávania. Obsahové zameranie školy bolo tak orientované, aby motivovalo interdisciplinárny výskum vo vedných odboroch ako sú fyzika, materiálové inžinierstvo, chémia, biológia, farmácia, medicínske vedy a IT technológie.

 Organizácia podujatia

Vecným organizátorom podujatia bola Komisia pre spoluprácu s XFEL (X-ray Free Electron Laser), ktorá je poradným orgánom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (zriadená 26.10.2006) a v súčasnosti koordinuje aktivity SR v jednom z najprestížnejších infraštruktúrnych projektov Európske strategické fórum pre výskumnú infraštruktúru (European Strategy Forum for Research Infrastructure – ESFRI), Národný plán budovania infraštruktúry výskumu a vývoja v Slovenskej republike (SK-Roadmap), akým je XFEL. XFEL je budovaný ako medzinárodná vedecká obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným „European XFEL GmbH“ v Hamburgu, v ktorej je SR jedným z akcionárov. Zároveň Komisia koordinuje aktivity SR v ďalších významných medzinárodných experimentálnych centrách (ILL = Institute Laue-Langevine, ESRF = European Synchrotron Radiation Facility v Grenoble, FAIR = Facility for Antiproton and Ion Research v Darmstadte).

Medzi dôležité výsledky činnosti Komisie v ostatnom období patrí zabezpečenie prístupu slovenskej výskumnej a vývojovej komunity do ESRF Grenoble prostredníctvom Konzorcia CENTRALSYNC (od 1.7.2008). Konzorciálna zmluva umožňuje krajinám, ktoré tvoria toto konzorcium (Slovenská republika, Česká republika a Maďarsko) využívať zariadenia a spolupodieľať sa na riadení ESRF ako jeho asociovaný člen. V súčasnosti je SR predsedajúcou krajinou Konzorcia CENTRALSYNC. WSSR 2011 teda zapadala do koncepcie programu Konzorcia.

Finančné záväzky SR do vyššie spomínaných infraštruktúrnych zariadení si vyžadujú vzdelávanie a popularizáciu na zabezpečenie ich efektívneho využívania čo najširšou slovenskou vedeckou komunitou. Organizácia tohto podujatia napĺňa implementáciu opatrení na zvýšenie úspešnosti slovenských subjektov v komunitárnych projektoch EU, čo patrí medzi jednu z priorít vlády a MŠVVŠ SR.

Technickým a organizačným realizátorom podujatia bola Slovenská spektroskopická spoločnosť, n.o. Bratislava (www.spektroskopia.sk ) na základe zmluvy s MŠVVŠ SR zo dňa 26.11.2010.

Medzinárodný poradný výbor WSSR2011 pracoval v zložení M. Miglierini (Bratislava), P. Mikulík (Brno), D. L. Nagy (Budapešť), Z. Šourek (Praha), P. Sovák (Košice), R. Szabó (Bratislava). V programovom výbore pracovali M. Miglierini (Bratislava), P. Mikulík (Brno) a K. Saksl (Košice).

Priebeh podujatia

Program WSSR 2011 bol zameraný na objasnenie základných princípov získania synchrotrónového žiarenia, jeho vlastností a uplatnenia pri štúdiu problémov fyziky, materiálového inžinierstva, chémie, biológie, farmácie, medicínskej vedy a IT technológií. Špeciálna pozornosť bola venovaná oboznámeniu s kvalitatívne novým zdrojom žiarenia – XFEL. Odborníci, ktorí priamo realizujú tento jedinečný projekt, poskytli účastníkom školy podrobné informácie o zariadení, no aj o príprave experimentov. Takýto prenos skúseností a poznatkov doposiaľ nebol v európskom výskumnom priestore realizovaný. Pozvanými prednášateľmi boli: Dr. Thomas Tschentscher, vedecký riaditeľ XFEL, ktorý vo svojom vystúpení predstavil European XFEL a poukázal na možnosti zapojenia sa do prípravy projektov. Ďalej vystúpili Serguei Molodtsov - vedecký riaditeľ XFEL, Andreas Galler - vedecký pracovník XFEL, odborník na FEL aplikácie študujúcich dynamiku tuhých látok, kvapalín a plynov, Sven Toleikis - vedecký pracovník DESY Hamburg, odborník na free electron laser FLASH a jeho aplikácie vo fyzike a Pierre Thibault - vedecký pracovník TU Mníchov, odborník na FEL aplikácie v biológii.

Problematike XFELu bol venovaný jeden deň z programu WSSR 2011. Zdroj synchrotrónového žiarenia ESRF bol na WSSR 2011 predstavili pozvanými prednáškami prof. Francesco Sette – riaditeľ ESRF, Edward Mitchella – vedecký pracovník pre oblasť priemyselných aplikácií, Anatoly Snigirev – vedecký pracovník pre oblasť fotónovej optiky a Menyhért Kocsis – vedecký pracovník pre oblasť detektorov, Svetoslav Stankov – špecialista na jadrové rezonancie. Nasledovali prednášky ďalších významných zahraničných, no aj našich odborníkov.

Súčasťou pracovného programu WSSR 2011 boli aj dve diskusie okolo okrúhleho stola. Jedna bola venovaná problematike XFEL a druhá ESRF. Jej pokračovaním bola schôdza Výkonného výboru Konzorcia CENTRALSYNC.

Pri okrúhlom stole XFEL bol dôraz kladený na problematiku koordinácie aktivít slovenskej komunity s cieľom zapojenia sa do pracovných skupín XFEL. Podrobne boli prediskutované možnosti účasti na konštrukcii pracovných staníc i podmienky grantovej podpory pre študentov a doktorandov

Pri okrúhlom stole z oblasti ESRF bol účastníkom ozrejmený spôsob financovania a uchádzania sa o experimentálny čas na národných (ANKA, DESY, PSI, SOLEI a i.) a medzinárodných (ESRF) synchrotrónoch. Podrobne sa rozprávalo o Konzorciu CENTRALSYNC, s ktorým nemajú doposiaľ viacerí priame skúsenosti. Objasnil sa spôsob uchádzania sa o pridelenie prístrojového času a bol demonštrovaný reálny príklad vyplnenia aplikačného formulára. Potom nasledovala pracovná schôdza Výkonného výboru Konzorcia CENTRALSYNC. Zástupcovia členských krajín (Slovensko: Majková, Miglierini, Česká republika: Šourek, Mikulík, Maďarsko: Nagy, Vankó) zhodnotili finančný stav konzorcia v rámci ESRF a spôsob jeho zapájania sa jednak do využívania prístrojového času a jednak do riadiacich a poradných štruktúr. Zhodli sa na potrebe organizovať podobné školy aj v nasledujúcom období. Najbližšia Škola bude v Maďarsku na jeseň 2012.

Účastníci školy

WSSR 2011 sa zúčastnilo 106 účastníkov z  9 krajín ( Slovensko-52, Česká republika-26, Nemecko-13, Francúzsko-6, Maďarsko-3, Poľsko-3, Rakúsko-1, Švajčiarsko-1 a USA-1. Z toho bolo 81 mužov a 25 žien. Prednášalo celkom 22 odborníkov pre 51 študentov a 33 záujemcov o túto problematiku (vedeckí a výskumní pracovníci). Všetkým účastníkom WSSR 2011 bol udelený certifikát o absolvovaní zimnej školy. V prípade študentov sa títo na jeho podklade môžu uchádzať o zápočet kreditov na svojich materských univerzitách.  

Závery a doporučenia

Už počas WSSR 2011 pozitívne reagovali na jej organizáciu predovšetkým zahraniční účastníci obzvlášť z radov prednášateľov. Ocenili ten fakt, že sa podarilo zhromaždiť značné množstvo mladých účastníkov, ktorí predstavujú cenný potenciál ďalšieho rozvoja využívania týchto experimentálnych zariadení. Viacerí ponúkli priamu pomoc pri zaškoľovaní mladých vedeckých pracovníkov.

Počas WSSR 2011 sa uskutočnili dva okrúhle stoly, ktoré boli venované problematike XFELu a ESRF. K hlavným záverom z problematiky XFEL patria odporúčania manažmentu European XFEL GmbH:

1. Vytvoriť priestor pre prezentácie zariadenia a odborné prednášky pre študentov, mladých vedeckých pracovníkov, i skúsených užívateľov synchrotrónov.

2.  Zabezpečiť koordinovaný transfer informácií medzi XFEL a slovenskou komunitou.

3. Prizvať slovenských vedcov do kreovania odborných konzorcií ku konštruovaniu experimentálnych staníc pre jednotlivé vedné oblasti. Tak sa najrýchlejšie vytvoria podmienky pre prirodzenú tvorbu medzinárodných tímov.

4.  Pokračovať v intenzívnom vzdelávaní  študentov 2. a 3. stupňa v problematike FEL. K tomu využiť napr. skúsenosti Ruskej Federácie a vytvoriť na báze dvojstrannej medzivládnej dohody s Nemeckom podmienky pre teoretickú ale i praktickú prípravu budúcich užívateľov.

Medzi hlavné závery rokovania pre oblasť ESRF patria: 

1. Pokračovať v osvetovo-vzdelávacích aktivitách formou školy s cieľom dosiahnuť zvýšenie počtu podávaných (a následne úspešných) návrhov experimentov v ESRF.

2. Pri podávaní návrhov experimentov klásť dôraz na čo možno najširšie zapojenie sa viacerých pracovísk z príslušnej krajiny.

3. Aktívne pôsobiť vo vzdelávacom procese na domácich vzdelávacích pracoviskách (univerzity, ústavy SAV), využívať možnosti PhD pobytov v ESRF.

4. Hľadať spôsoby zapojenia sa priemyselných partnerov do realizácie ich problematiky vo výskume v ESRF.

5. V Konzorciu CENTRALSYNC zachovať doposiaľ používaný princíp rotujúceho predsedníctva vo výkonnom výbore.

6. Zachovať súčasný stav asociovaného členstva Konzorcia CENTRALSYNC v ESRF (návrh z ESRF bol snažiť sa zvýšeným financovaním dosiahnuť plne členstvo, t.j. platby na úrovni 4%) bez zmenených podielov účasti jeho jednotlivých členov.

Výstupom projektu zimnej školy a jej priamym dopadom je napomôcť formovaniu novej slovenskej výskumnej a vývojovej komunity s vysokou expertízou pri využívaní synchrotrónového a röntgenovského žiarenia z vysokoúčinných európskych zdrojov. Projekt zimná škola je účinným nástrojom na podporu transferu poznatkov pri výchove mladých výskumných pracovníkov a univerzitných študentov. Odporúčame hľadať a následne realizovať dlhodobo udržateľný spôsob zabezpečenia potrebných finančných zdrojov, ktoré budú určené jednak na plnenie záväzkov SR voči príslušným spoločnostiam (konzorciám), no aj na rozvoj vzdelanosti mladých vedecko-výskumných pracovníkov rôznymi formami.

 účastníci zimnej školy  rozhovory v kuloároch

 Správu a foto spracovali: Marcel Miglierini, Pavol Sovák
Kliknutím na fotografie získate ich plnú veľkosť

videozáznam z otvorenia
Videozáznam z otvorenia podujatia

Súvisiace články vo Vedeckom kaleidoskope:
V Liptovskom Jáne sa začala Zimná škola synchrotrónového žiarenia 2011

Zimná škola synchrotrónového žiarenia

(AO)

Linky:

  • stránka podujatia:   www.nuc.elf.stuba.sk/wssr2011
  •  

    Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR