Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Európska rada pre výskum prvý raz na Slovensku 

 
logo ERC 

V dňoch 17. a 18. júna 2013 sa v bratislavskom Hoteli Bôrik konlo historicky prvé zasadanie Vedeckej rady, správneho orgánu Európskej rady pre výskum (European Research Council – ERC) na Slovensku. Podujatie sa uskutočnilo na pozvanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča.

Počas svojho plenárneho zasadnutia otvorila Vedecká rada svoj prvý Pracovný program na rok 2014, ktorý spadá do výskumného programu EÚ Horizont 2020. Každoročný Pracovný program ERC definuje stratégiu jeho schém financovania a poskytuje informácie o výskumných aktivitách, ktoré sú realizované prostredníctvom výziev ERC. Európska rada pre výskum zároveň využíva túto príležitosť i na stretnutie s predstaviteľmi slovenskej výskumnej komunity.

Pri príležitosti prvého rokovania Vedeckej rady ERC na Slovensku organizovalo dňa 17. júna 2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) a ERC konferenciu s názvom ERC: Európske fondy pre excelentných výskumníkov. Cieľom konferencie bolo poskytnúť informácie o možnostiach, ktoré pre slovenských výskumníkov poskytuje ERC, o spôsobe ako pripraviť a implementovať ERC projekt, ako aj o prvom úspešnom slovenskom ERC projekte.
 

Konferenciu otvoril Štefan Chudoba, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vo svojom prejave uviedol: „Aj keď je nesporné, že slovenská vedecká obec v súčasnosti bojuje s mnohými problémami, Slovensko sa môže pochváliť špičkovými vedeckými osobnosťami a tímami, ktoré čestne obstáli v konkurencii so svetovou elitou. Napriek tomu účasť slovenských subjektov v projektoch rámcových programov EÚ, vrátane ERC, nie je uspokojivá. Stretávame sa práve v období, keď intenzívne pracujeme na príprave Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky. Medzi hlavné zámery tejto stratégie, okrem zamerania sa na konkrétne využitie výsledkov výskumu v praxi patrí aj podpora excelentného výskumu. Zároveň však očakávame, že špičkové vedecké tímy zohrajú dôležitú úlohu aj v procese intenzifikácie spolupráce s excelentnými európskymi a svetovými pracoviskami, čo by sa malo prejaviť zvýšením účasti Slovenska v rámcových programoch EÚ a iných medzinárodných grantových schémach."

 Štefan Chudoba
 
 Helga Nowotny     
Významným hosťom bola prezidentka ERS Helga Nowotny, ktorá pri tejto príležitosti zdôraznila: "Pre vedeckú radu ERC je dôležité stretnúť sa so slovenskou vedeckou spoločnosťou a politickými predstaviteľmi, pretože sme presvedčení, že vedecký talent existuje kdekoľvek v Európe a je to najmä záležitosť jeho podpory. Prvý udelený ERC grant v tejto krajine je krokom správnym smerom a bude určite slúžiť ako inšpirácia pre mnohé ďalšie. Chcela by som podporiť Slovensko pri jeho ďalšom investovaní do vedy a výskumu, ako aj pri pokračovaní vytvárania vhodných podmienok, za ktorých môže tento talent ďalej prekvitať."
Vo svojom prejave na konferencii upozornila na fakt, že jednotlivé krajiny EÚ sa od seba odlišujú, čo sa týka investícií do vedy a výskumu a tiež majú rozdielne podmienky: "Jednotlivé univerzity a výskumné organizácie fungujú odlišne. Niektoré sú lepšie, iné horšie, hlavne vo vytváraní podmienok  pre mladých výskumníkov.  Sme radi, že máme medzi sebou takých ľudí ako je Ján Tkáč, ktorý môže súťažiť s najlepšími. Veď aj vo vede treba príklady, ktoré motivujú. ERC je otvorená a pripravená poskytovať rady a odporúčania, aby sa vytvorili podmienky pre mladé talenty. Preto s kolegami z Vedeckej rady dúfame, že to bude dobrým príkladom aj pre ostatných."
 

zasadnutie ERC
Tlačová konferencia, zprava: Renáta Vitková, tlačové oddelenie MŠVVaŠ SR,  Ján Tkáč, Chemický ústav SAV, Štefan Chudoba, štátny tajomník MŠVVaŠ SR,
Helga Nowotny, predsedníčka ERC, tlmočníčka

ERC zasadnutie

Na konferencii ďalej vystúpil vedúci oddelenia koordinácie výziev a projektov ERCEA Alejandro Martin-Hobdey, ktorý hovoril o zasielaní projektových žiadostí a hodnotiacom procese ERC. O riadení ERC projektov informoval Thierry Prost, vedúci oddelenia prípravy grantov ERCEA.

ERC zasadnutie
Zprava: Alejandro Martin-Hobdey, Ján Tkáč, Helga Nowotny, Štefan Chudoba, Thierry Prost, D. Straka

Záver konferencie patril Jánovi Tkáčovi, prvému slovenskému držiteľovi gratu ERC, ktorý vykonáva výskum na Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Ján Tkáč po ukončení postdoktorandského pôsobenia na univerzitách v Lunde a Linköpingu vo Švédsku, a neskôr na Oxfordskej univerzite, sa vrátil na Slovensko, aby pokračoval vo svojej kariére v oblasti glykobiotechnológie.

Jeho ERC projekt "Electrochemical lectin and glycan biochips integrated with nanostructures" (ELENA) – Elektrochemické lektínové a glykánové biočipy integrované s nanoštruktúrami – bol vybraný na financovanie v rámci ERC výzvy ERC Starting Grant 2012.

Projekt sa sústreďuje na analýzu glykánov – komplexných cukrových molekúl produkovaných bunkou, ktoré sú bohaté na informácie týkajúce sa jeho fyziológie. Niektoré vírusy si privlastnia glykány hostiteľa za účelom podoby s hosťovskou bunkou, aby predišli svojmu odhaleniu. Mnohé iné ochorenia vrátane artritídy i rakoviny sa vyznačujú zmenou štruktúry glykánov, čo môže byť využité v diagnostike. Vzhľadom na zložitú povahu glykánov sa ich celkové štúdium (glykomika) vyvíjalo pomalšie, než oblasť genomiky a proteomiky. Ján Tkáč sa sústreďuje na vývoj techník s využitím nanomateriálov, ktoré by umožnili vykonávať analýzu glykánov v prirodzených podmienkach pomocou biočipov. Táto technika sa bude využívať pri hľadaní nových glykánových biomarkerov chorôb, ako aj na možné vyhľadávanie nových, účinných vakcín a liečiv na prírodnom základe.

 Ján Tkáč
ERC grant Jánovi Tkáčovi umožnil vytvoriť tím pozostávajúci zo štyroch doktorandov a jedného postdoktoranda zo Slovenska a z Českej republiky. Výška grantu je približne 1,2 milióna eur. Viac o projekte na webe ERC. ( Projekt na stránke CORDISWebová stránka výskumníka).

.................... 

Čo je ERC?

ERC vznikla v roku 2007 ako súčasť 7. rámcového programu. ERC je nezávislý grantový orgán EÚ na podporu výskumu na hraniciach poznania. Téma výskumu nie je určovaná vopred nastavenými prioritami, určuje si ju sám výskumník. Poslaním ERC je súťažným financovaním (grantmi) stimulovať špičkový výskum v Európe, podporovať výskum na hraniciach poznania vo všetkých vedných disciplínach, a to zásadne na základe vedeckej excelentnosti.

Granty ERC sa udeľujú projektom začínajúcich i renomovaných výskumníkov, ktorí v Európe pracujú, alebo sem za prácou smerujú. Jediným výberovým kritériom je vedecká excelentnosť. Cieľom je rozpoznať najlepšie myšlienky, udržať ich, potvrdiť ich výnimočnosť, zviditeľniť najlepšie mozgy Európy, ako aj pritiahnuť do Európy talenty zo sveta.

ERC má tri základné grantové schémy: ERC Starting Grants určené pre rodiacich sa výskumných lídrov na počiatku kariéry; ERC Consolidator Grants pre vynikajúcich, už nezávislých výskumníkov; a ERC Advanced Grants na podporu už etablovaných špičkových výskumníkov.

Od roku 2011 existujú aj dve ďalšie grantové iniciatívy s veľmi limitovaným rozpočtom. Pre výnimočné návrhy projektov sa zaviedla pilotná ERC Synergy Grants, ktorá podporuje niekoľko malých skupín výskumníkov spolupracujúcich na spoločnom projekte. Druhá grantová iniciatíva ERC Proof of Concept je otvorená len pre výskumníkov, ktorí už sú držiteľmi ERC grantov. Jej poslaním je vytvoriť inovačný potenciál z nápadov, ktoré vzišli z ich projektov (na hraniciach poznania) financovaných ERC grantami.

Každý držiteľ ERC grantu zamestnáva v priemere šesť členov tímu, a tým prispieva k zaškoleniu novej generácie vynikajúcich vedcov. Odhaduje sa, že ku koncu 7. rámcového programu boli udelené ERC granty vyše 4000 výskumníkom, bolo podporených ďalších 23 500 členov výskumných tímov, a zaškolením vo výskume na hraniciach poznania prešlo približne 7000 doktorandov a 9000 post-doktorandov.

Granty ERC dosahujú až 2,5 milióna eur pre jedného výskumníka a jeho tím. Grant ERC je mimoriadne prestížnou záležitosťou pre výskumníka, ale aj pre výskumnú organizáciu a krajinu. Veď medzi držiteľmi ERC grantov nájdeme aj viacerých laureátov Nobelovej ceny.

ERC je nielen grantovou organizáciou, ale podieľa sa aj na posilnení  a utváraní európskeho výskumného systemu. Taktiež jej vplyv na európsky výskumný priestor - European Research Area narastá. ERC pomáha vytvárať medzinárodné meradlá úspešnosti (international benchmarks) a naštarovať nový prístup k riadeniu výskumu a vednej politiky na národnej úrovni. V konečnom dôsledku sa ERC snaží zvyšovať pripravenosť výskumnej základne v Európe tak, aby zodpovedala potrebám vedomostnej spoločnosti a umožnila Európe čeliť globálnym výzvam.

ERC pozostáva z Vedeckej rady  (Scientific Council), ktorá je riadiacou zložkou určujúcou vednú stratégiu ERC, a Výkonnej agentúry (Executive Agency), ktorá stratégiu realizuje. Vedecká rada, ktorú tvorí 22 top vedcov a výskumníkov, určuje stratégiu ERC. Doteraz sa konali jej zasadnutia a informačné podujatia vo viacerých štátoch regiónu strednej a východnej Európy, ako napr. v Bulharsku, Poľsku, Maďarsku, Lotyšsku.

Zdroje:
Materiály MŠVVaŠ SR
Materiály z konferencie
Tlačová správa MŠVVaŠ
Správa ERC

Video - Organizácia ERC a jej podpora vedeckých projektov

Spracovala Ing. Alena Oravcová
Foto: MŠVVaŠ SR
Kliknutím na foto získate  ich plnú veľkosť

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR