Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Situovaná veda. Podoby a kontexty tvorby poznania 

 
Situovaná veda 

Čo si o svojej práci myslia vedkyne a vedci, vysokoškolskí učitelia a učiteľky? Ako sa odzrkadľujú nároky kladené na ich prácu v ich živote? Aké vedné a vysokoškolské politiky aj predstavy o „robení dobrej vedy“ ich podmieňujú?

Autorky štúdií Zuzana Kiczková, Ľubica Kobová a Mariana Szapuová, ktoré pôsobia na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a v Centre rodových štúdií, v publikácii s názvom Situovaná veda. Podoby a kontexty tvorby poznania ponúkajú analýzu kontextov a podôb tvorby vedeckého poznania.

V oblasti vysokoškolskej vedy, výskumu a vyučovania identifikujú niekoľko zásadných tém:
-
narastajúcu úlohu súťaženia o prostriedky a s tým súvisiacu kontrolu vedeckej práce;
-
dôležitosť inštitucionálneho prostredia a epistemických komunít ako aktérov poznania;
-
meniacu sa časovú organizáciu vedeckej práce, vyučovania a realizácie vedeckej kariéry;
-
premeny rodových rolí jednotlivcov aj rodového charakteru inštitúcií.

Editorkou publikácie je PhDr. Mariana Szapuová, PhD., ktorá od r. 1981 pôsobí na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK. Prednáša epistemológiu a feministickú filozofiu. Ako členka Centra rodových štúdií na FiF UK sa  organizačne a pedagogicky  podieľa na kurzoch z rodových štúdií a vedie kurzy z feministickej filozofie.

Názory odborníčok na spoločenský prínos publikácie:

doc. PhDr. Etela Farkašová, CSc., mim. prof.: Novátorské na monogafii Situovaná veda nie je len rozširovanie teoretických horizontov v súvislosti s reflektovaním povahy vedy, ale aj skúmanie procesov produkcie poznania v konkrétnych akademických inštitúciách na Slovensku. Analýzy jednotlivých autoriek sú dôležitým príspevkom k porozumeniu procesom tvorby vedeckého poznania, najmä z rodovo diferencovanej perspektívy. Táto práca tak plní diagnostickú úlohu tým, že poukazuje na mnohé negatívne javy súvisiace so situáciou akademických inštitúcií, ako aj úlohu terapeutickú tým, že načrtáva možné cesty nápravy tejto situácie. Výsledky prezentované v monografii sa môžu stať inšpiráciou pre zlepšenie vednej politiky a môžu prispieť k novému pohľadu nielen na povahu produkcie vedeckého poznania, ale aj na postavenie vedy v našej spoločnosti.

prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.: Táto teoreticky a metodologicky zjednotená publikácia, ktorej nemožno uprieť inovatívnosť, nápaditosť a kultivovanosť, posúva výskum rodovej dynamiky a rodovej dimenzie vedy a výskumu nielen v domácom kontexte. Teoretické pasáže sú popretkávané naratívnou analýzou prehovorov, čo konkretizuje tvrdenia a prepožičiava im vierohodnosť. Publikácia ilustruje skutočnosť, že akademicky svet a jeho obyvatelia, tak ženy, ako aj muži, nie je vežou zo slonoviny, ako si to aj dnes mnohé a mnohí radi nahovárajú, ale že poriadok akademického mikrokozmu, jeho mechanizmy produkcie a reprodukcie, deľba práce i diferenciácia rolí a ich reflexia sú zrkadlovým obrazom rodového poriadku spoločnosti.


Obsah
Vydavateľské údaje: Centrum rodových štúdií, Bratislava, 2009, ISBN 978-80-969389-7-1.

Zdroj: Centrum rodových štúdií

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR