Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Predpokladom úspešnej vedy sú kvalitné aktuálne informácie 

 
Parlamentný kuriér, časopis z Národnej rady SR 

(21. 4. 2012; Parlamentný kuriér; č. 203 – 204, s. 50 – 51)

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako organizácia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zabezpečuje okrem iných aktivít aj informačnú podporu pre rozvoj vedy a techniky na Slovensku. Akým spôsobom je toto poslanie CVTI SR realizované a aké sú ďalšie funkcie centra nám priblížil riaditeľ CVTI SR profesor Ján TURŇA.

* Predstavte, prosím, v stručnosti našim čitateľom poslanie a činnosť vašej inštitúcie.

Jednou z primárnych úloh našej inštitúcie je v rámci prevádzky špecializovanej vedeckej knižnice získavanie, spracúvanie, uchovávanie a sprístupňovanie informačných zdrojov akými sú knihy, periodiká a články v tlačenej, ale v súčasnosti najmä v elektronickej forme. V rámci tejto činnosti zabezpečujeme poskytovanie širokej škály knižničných a informačných služieb pre vedeckú komunitu a odbornú verejnosť.

Ďalšou oblasťou je budovanie a prevádzka komplexných informačných systémov pre vedu a výskum, ako aj metodická a analytická činnosť zameraná na podporu riadenia a hodnotenia v oblasti výskumu, vývoja a vysokých škôl.

Samostatnou činnosťou je popularizácia vedy a techniky smerom k odbornej i širšej verejnosti, ktorej sa venuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR.

Špecifickou oblasťou, na ktorú sa od júna 2010 zameriavame, je podpora vedeckej komunity pri aplikácii vedeckých poznatkov v praxi. Na tento cieľ bolo zriadené Centrum transferu technológií pri CVTI SR. Informačnú podporu v procesoch transferu technológií zabezpečuje naše Stredisko patentových informácií – PATLIB CVTI SR.

* Pristavme sa najprv pri knižnično-informačných službách. Sú dnes iné ako boli kedysi?

CVTI SR sa pretransformovalo na modernú inštitúciu, ktorá okrem iných funkcií stále poskytuje odbornej verejnosti aj knižnično-informačné služby v oblasti vedy a techniky. Naši používatelia môžu sprístupňované elektronické zdroje využívať aj priamo z pracoviska, domova, hotela alebo internetovej kaviarne, a to prostredníctvom tzv. vzdialeného prístupu. Registrovaný používateľ má príležitosť pracovať s bibliografickými ako aj plnotextovými databázami renomovaných vydavateľov, ako sú Elsevier, Springer Verlag, Wiley, EBSCO Publishing, Thomson Reuters, Emerald, Nature a ďalší a prezerať a študovať plné znenia článkov, časopisov alebo priamo elektronických kníh, referenčných príručiek a pod.

V minulom roku bol do prevádzky uvedený nový centrálny vyhľadávací portál pre vedu a výskum s názvom scientia.sk (http://scientia.cvtisr.sk), ktorý umožňuje súčasne prehľadávať v desiatkach tisícov titulov v najvýznamnejších licencovaných, ako aj voľne prístupných vedeckých databázach, čo používateľom prináša výrazne vyššiu kvalitu a komfort vyhľadávania oproti postupnému prehľadávaniu jednotlivých e zdrojov. Portál poskytuje používateľom aj odporúčaciu službu, v rámci ktorej sa pre vyhľadaný článok odporúčajú ďalšie relevantné články, o ktoré sa zaujímali iní používatelia.

Knižničný fond CVTI SR vo fyzickej podobe tvorí takmer milión dokumentov z oblasti technických, prírodných a spoločenských vied. Sprístupňujú sa prostredníctvom moderného knižnično-informačného systému, ktorý poskytuje používateľom veľký komfort pri ich vyhľadávaní a objednávaní.

CVTI SR sa venuje aj problematike zhromažďovania a sprístupňovania tzv. sivej literatúry. Sivá literatúra sprostredkúva najčerstvejšie poznatky z oblasti vedy a výskumu, avšak často je pomerne ťažko dostupná. Zahŕňa dokumenty a materiály, ktoré spravidla v malých nákladoch vydávajú výskumné ústavy, vysoké školy, medzinárodné organizácie, orgány verejnej správy a iné právnické a fyzické osoby, a ktoré nešíri distribučná sieť vydavateľstiev v SR. Ide napríklad o konferenčné zborníky, postery, výskumné, výročné, záverečné, technické, prieskumové správy, vysokoškolské kvalifikačné práce, firemnú literatúru, štatistiky, normalizačné materiály, vedecké, grantové, projektové štúdie, analýzy, prieskumy a pod.

Pre širokú obec knižničných a informačných pracovníkov vydáva CVTI SR celoslovenský odborný časopis ITlib. Informačné technológie a knižnice (www.cvtisr.sk/itlib), ktorý sa venuje otázkam využívania moderných informačných technológií pri získavaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií a dokumentov.

* Môžete nám teraz priblížiť, čo všetko sa skrýva pod pojmami prevádzka a rozvoj komplexných informačných systémov pre vedu a výskum?

Centrum vedecko-technických informácií SR je poverené správou, prevádzkou a rozvojom Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI), ktorý slúži ako jeden z nástrojov na riadenie a hodnotenie štátnej vednej a technickej politiky. Systém zhromažďuje údaje o štátnej podpore vedy a jej financovaní, ako aj o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci, výsledkoch výskumu a vývoja a výzvach na podávanie výskumných projektov. Na portáli sú umiestnené aj oficiálne dokumenty, vybrané štatistické ukazovatele, národné smernice a smernice EÚ. Navyše portál obsahuje informácie o projektoch zameraných na výskum, vývoj a inovácie, ktoré boli celkom alebo čiastočne financované z verejných zdrojov, vrátane ich výstupov a spoločensko-ekonomického dopadu.

Začiatkom roka 2011 začala transformácia Centrálneho informačného portálu na moderný informačný systém o vede, rešpektujúc zaužívané štandardy EÚ, najmä dátový model CERIF. Názov nového systému bude SK CRIS (Slovak Current Research Information System) a bude zhromažďovať a spracúvať vybrané údaje o organizáciách, projektoch a výskumníkoch, ako i výstupoch dosiahnutých v rámci projektov podporených z verejných zdrojov. Prístupové rozhranie zabezpečí možnosť efektívneho prepojenia systému SK CRIS s ostatnými informačnými systémami a nástrojmi o vede na centrálnej i lokálnych úrovniach.

Prostredníctvom portálového riešenia bude tento databázový nástroj prístupný širokej verejnosti, čo umožní verejnosti sledovať a kontrolovať efektívnosť vynakladania verejných zdrojov na vedu a techniku vrátane dosiahnutých výsledkov a výstupov výskumu a vývoja. Anglická jazyková mutácia portálu na druhej strane umožní získať komplexný prehľad o vede a technike na Slovensku aj zahraničným partnerom.

Ako sme spomínali, okrem portálu CIP VVI a jeho nástupcu SK CRIS, je naša inštitúcia zodpovedná aj za prevádzku a rozvoj ďalších systémov, ktoré slúžia ako podporné nástroje pre ústredné orgány štátnej správy v procesoch hodnotenia kvality vedy a výskumu.

* Čo si presne môžeme predstaviť pod podpornou činnosťou zameranou na hodnotenie kvality v oblasti výskumu a vývoja?

V oblasti hodnotenia kvality vedy zabezpečuje CVTI SR vecnú a technickú podporu a verifikáciu údajov v procese hodnotenia publikačnej činnosti vysokých škôl v SR. V tomto smere ide najmä o budovanie a prevádzku Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti (CREUČ), Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) a prevádzkovanie Antiplagiátorského systému (APS).

CREPČ/CREUČ vznikol ako rozvojový projekt zadaný Ministerstvom školstva SR.
Na jeho riešení sa podieľalo konzorcium niekoľkých univerzít s cieľom zabezpečiť potrebu efektívneho zberu podkladov o výstupoch publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov pre hodnotenie vysokých škôl, vrátane následnej kontroly a prezentácie týchto údajov. V registroch je zaznamenaná komplexná evidencia publikačnej a umeleckej činnosti vysokých škôl v SR. Údaje získané z registrov slúžia pre MŠVVaŠ SR ako podklad na rozdeľovanie štátnej dotácie verejným vysokým školám.

V súčasnosti do databázy prispieva spolu 27 vysokých škôl (všetky verejné a niektoré štátne a súkromné). Webové sídlo CREPČ je verejne dostupné na webovej stránke www.crepc.sk. Prevádzkovateľom registrov je CVTI SR.

* CVTI SR je zodpovedné o. i. za správu, prevádzku a rozvoj Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác a naň napojeného Systému na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií, známeho tiež pod označením Antiplagiátorský systém. Systém sme predstavili v jednom z predchádzajúcich čísiel nášho časopisu. Máte v tejto oblasti nejaké novinky?

Dovoľte na úvod pár slov na pripomenutie podstaty fungovania Systému na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií. Antiplagiátorský systém slúži ako podporný nástroj v procese overovania originality záverečných prác (bakalárske, diplomové a doktorandské) a kvalifikačných prác (rigorózne a habilitačné). Systém je v prevádzke od 30. apríla 2010 a za jeho správu a rozvoj zodpovedá práve naša inštitúcia. Práce zo všetkých vysokých škôl sa v prvej fáze ukladajú v Centrálnom registri záverečných a kvalifikačných prác (CRZP), a následne sa overuje ich originalita. Výstupom overenia originality záverečnej alebo kvalifikačnej práce je "Protokol o kontrole originality", ktorý identifikuje časti textu predloženej práce totožné s časťami textov prác uložených v CRZP a s vybranými internetovými zdrojmi. Protokol o kontrole originality práce sa sprístupňuje skúšobnej komisii na vyhodnotenie a je súčasťou zápisu o záverečnej (štátnej) skúške. K 27. 2. 2012 prešlo kontrolou originality 151 252 prác. V akademickom roku 2010   2011 (september 2010 – jún 2011) prešlo kontrolou originality 81 114 záverečných prác a v kalendárnom roku 2011 to bolo 77 857 prác.

Vzhľadom na zvyšujúce sa nároky na výpočtové a najmä úložné kapacity súvisiace s nárastom počtu prác uložených v CRZP prebehla migrácia systémov do Dátového centra pre výskum a vývoj v Žiline, čím sa zvýšila bezpečnosť systémov a rýchlosť odozvy. Kvalitu systému na odhaľovanie plagiátov budeme ďalej zvyšovať spoluprácou s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV (zapracovaním morfologického slovníka a slovníka synoným) a s Filozofickou fakultou Prešovskej univerzity (zapracovaním slovníka koreňových morfém), ako i ďalšími opatreniami.

Systém na odhaľovanie plagiátov je nástrojom podporujúcim ochranu duševného vlastníctva. Má v sebe potenciál poskytovať služby kontroly originality nielen pre vysoké školy a pre vymenované typy prác, ale aj pre iné druhy dokumentov a ďalšie inštitúcie.

Od 1. 9. 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 6/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Obdobie od začiatku roka 2011 až do septembra 2011 bolo obdobím intenzívnych príprav na implementáciu zmien vyplývajúcich zo zákona. Zákon ustanovuje povinnosť pre prevádzkovateľa centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác sprístupňovať práce, ktoré prešli kontrolou originality (boli posúdené systémom na odhaľovanie plagiátorstva, ktorý zisťuje miery zhody prác s inými dokumentmi) a ku ktorým bola uzatvorená licenčná zmluva medzi autorom a štátom (zastúpeným príslušnou vysokou školou). Uzatvorenie licenčnej zmluvy je podmienkou umožnenia obhajoby práce, ktorá dopĺňa doterajšie povinné zasielanie práce do registra na kontrolu originality. Tie práce, ktoré boli do registra zaslané do termínu pred 1. 9. 2011, sa nesprístupňujú.

* V poslednom období vyvíjate aktivity aj v oblasti propagácie a popularizácie vedy a techniky. Môžete nám tie najvýznamnejšie priblížiť?

V rámci CVTI SR bolo zriadené Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) ako podporný nástroj v oblasti popularizácie vedy a techniky na celoslovenskej úrovni, ale i v zahraničí. NCP VaT aktívne propaguje vedu smerom k odbornej i laickej verejnosti a vytvára priestor pre diskusie medzi vedcami o dosiahnutých výsledkoch výskumu a vývoja a dôležitosti aktívneho zapájania sa vedeckých pracovísk zo Slovenska do medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce. To je zabezpečené najmä prostredníctvom organizovaných konferencií, prednášok, seminárov a iných podujatí orientovaných na jednotlivé vedné disciplíny a rôzne cieľové skupiny, ako aj formou mediálnej propagácie. NCP VaT sa každoročne aktívne podieľa na organizačnom zabezpečení hlavných a sprievodných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Ďalším z významných propagačných projektov je napríklad cyklus relácií o slovenskej vede s názvom Spektrum vedy, ktorý realizuje NCP VaT v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied. Pri uskutočňovaní popularizačných aktivít sa vo veľkej miere využívaný aj Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI), ktorý je dostupný na https://www.vedatechnika.sk.

Zdroj: www.parlamentnykurier.sk

(MB)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR