Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Planéta vedomostí 

 
 

logo DigipédieTUUL – nový pomocník pre učiteľa 

V programe DIGIPEDIA rezort školstva podporuje používanie novej internetovej aplikácie TUUL, ktorá učiteľom výrazne uľahčí prípravu na hodiny učené s digitálnymi materiálmi a umožní efektívnejšie používať digitálne objekty Planéty vedomostí, rovnako tak digitálneho vzdelávacieho obsahu z iných zdrojov. TUUL umožňuje učiteľom spojiť digitálne materiály z vlastných, alebo internetových zdrojov. Predstavte si situáciu, kedy chcete odučiť na hodine tieto materiály: animáciu z digitálneho obsahu Planéta vedomostí, video z Youtube, Powerpointovú prezentáciu a test vytvorený v Hot Potatoes. Bez TUUL-u ste odkázaní na množstvo otvorených okien s prehliadačom, aplikácií a na prenose dát s USB kľúčom. S TUUL-om vložíte všetky materiály do jednej prezentácie, ktorú spustíte z ktoréhokoľvek počítača pripojeného na internet.

Čo všetko TUUL dokáže?

  • umožňuje učiteľom jednoducho spojiť materiály z ľubovoľných internetových zdrojov s vlastnými prezentáciami a dokumentmi,
  • každý materiál prepojí s konkrétnou témou zo Štátneho vzdelávacieho programu,
  • každý vytvorený TUUL (on-line vzdelávací materiál) je možné zdieľať s ostatnými kolegami,
  • prihlásenie na internetovú aplikáciu TUUL je možné prostredníctvom rovnakého prístupu ako na portál Planéta vedomostí. 

Dôležitým rozmerom TUUL-u je aj význam pre učiteľskú komunitu. Každý materiál je možné zdieľať s ostatnými učiteľmi. Postupne sa tak naplní celý Štátny vzdelávací program digitálnymi prezentáciami a každému učiteľovi sa tým zjednoduší príprava na vyučovaciu hodinu. Bude sa totiž môcť inšpirovať materiálmi, ktoré vytvorili alebo zdieľali ostatní jeho kolegovia. V tejto chvíli sme na začiatku cesty za naplnením tohto cieľa. Záleží len na učiteľoch a ich záujme pomôcť sebe aj ostatným kolegom.

TUUL je prístupný bez poplatku na adrese www.tuul.sk.

 

 

logo Planéta vedomostíPlanéta vedomostí predstavuje prvý veľký projekt digitalizácie vzdelávacieho obsahu v súlade s Koncepciou informatizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020 – DIGIPEDIA 2020.

Vzdelávací portál Planéta vedomostí predstavuje komplexný nástroj pre školy a ich učiteľov, ktorý slúži na prípravu výučbových materiálov, na prácu so žiakmi počas vyučovacej hodiny a následne na kontrolu domácich úloh vypracovaných žiakmi.

Portál obsahuje viac ako 30 000 vzdelávacích materiálov z matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy. Vzdelávacie materiály tvorí multimediálne spracovaný obsah vo forme videí, animácií, simulácií, prezentácií, ilustrácií, 3D modelov, obrázkov, fotografií, interaktívnych cvičení a lekcií. Materiály na portáli sú sprístupnené podľa predmetov a úrovní, a taktiež podľa tematických celkov definovaných Štátnym vzdelávacím programom. Vzdelávacie materiály získali odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planéta vedomostí sa udomácňuje v školách

Portál Planéta vedomostí dnes obsahuje viac ako 30 000 interaktívnych vzdelávacích materiálov z prírodovedných predmetov (matematika, prírodoveda, biológia, chémia, fyzika), ku ktorým majú prístupy okrem učiteľov aj žiaci i verejnosť. Tento digitálny vzdelávací obsah sa postupne teší rastúcemu záujmu, za čo hovoria konkrétne čísla návštevnosti. Od začiatku školského roka, teda v priebehu mesiaca sa do portálu Planéta vedomostí zaregistrovalo viac ako 6500 učiteľov. Najviac učiteľov je z Prešovského kraja a zo základných škôl.
Učitelia sa môžu bezplatne zaregistrovať na portál a tým získať možnosť aktívne si tvoriť prezentácie a prípravy na hodinu a zadávať žiakom domáce úlohy. Každý učiteľ sa môže bezplatne zúčastniť metodických školení slúžiacich na oboznámenie pedagógov s digitálnym vzdelávacím obsahom Planéta vedomostí a s možnosťami využitia portálu v praxi. Školenia prebiehajú v 19 školiacich centrách na celom území Slovenska v období od 16. septembra 2013 do 31. decembra 2014.

Pre inovatívnych pedagógov sú okrem metodických školení pripravené Didaktické dielne – semináre z oblasti biológie, fyziky a matematiky, tvorcami projektu nazvané ako Svetadiel Biológia, Svetadiel Fyzika a Svetadiel Matematika. Prvá Didaktická dielňa – Svetadiel Matematika sa uskutoční v školiacom centre EDULAB v Bratislave už 8. októbra 2013, pretože našou snahou je začleniť používanie digitálneho vzdelávacieho obsahu do vyučovania a inovatívnych učiteľov považujeme za spoluarchitektov kvalitného moderného vzdelávania.

Portál Planéta vedomostí je dostupný na adrese https://planetavedomosti.iedu.sk  alebo www.planetavedomosti.iedu.sk. Za prvý mesiac sa na portál registrovalo 6509 užívateľov z celého Slovenska. Celkový počet základných a stredných škôl, ktoré sa už registrovali je 923. Z uvedeného celkového počtu škôl sa najviac registrovalo základných škôl a to 710 s celkovým počtom prihlásených učiteľov 5328. Najviac registrovaných škôl je z Prešovského kraja. Konkrétne 161. Z Banskobystrického je 121, z Bratislavského 71, z Košického 134, z Nitrianskeho 124, z Trenčianskeho 87, z Trnavského 89 a zo Žilinského 136. Najviac registrovaných učiteľov pochádza z Prešovského kraja, presne 1112 učiteľov. Z Banskobystrického kraja pochádza 876, z Bratislavského 532, z Košického 1103, z Nitrianskeho 747, z Prešovského 1112, z Trenčianskeho 677, z Trnavského 543, a zo Žilinského 919 doposiaľ registrovaných učiteľov.
 
Na používanie digitálneho obsahu Planéta vedomostí v triede stačí dataprojektor a počítač, prípadne interaktívna tabuľa. S portálom Planéta vedomostí sa dá pracovať kdekoľvek, kde je pripojenie na internet.
Planéta vedomostí obsahuje niekoľko základných objektov: Animácie – krátke videá, ktoré vysvetľujú pojmy, postupy alebo zoznamujú s históriou a osobnosťami. Výhodou je, že sa dajú kedykoľvek zastaviť a opakovane pustiť. Simulácia je ďalší typ objektu, ktorý ponúka veľké množstvo údajov využiteľných pri overovaní záverov, ktoré sa na hodine urobili. Cvičenie – prezentácia je materiál, ktorý učiteľ zaraďuje do vyučovania na hodine, napr. v powerpointovej prezentácii. Cvičenie – úloha je typ objektu, ktorý sa využíva na samostatnú prácu žiakov alebo v domácej príprave žiakov. Jeho výhodou je, že žiak má na jednom mieste úlohu, ktorú má vyriešiť a súčasne má k dispozícií aj potrebné fakty. Okrem toho môže využiť slovník a kalkulačku, zvukový sprievod, animácie a na záver si správnosť výsledku overí. Pre tvorivého učiteľa  Planéta vedomostí zahŕňa množstvo možností. Okrem rýchleho zostavovania vlastných prezentácií a úloh pre žiakov ponúka aj rýchly spôsob kontroly žiackych úloh, a to nielen na báze správnosti výsledku, ale aj vo vzťahu k tomu, ako dlho trvalo vypracovanie odpovedí.

 Zdroj:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Súvisiaci článok vo Vedeckom kaleidoskope: Planéta vedomostí – Svetadiel Matematika 

 

(MI)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR