Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Nový nástroj EÚ pri tvorbe politiky adaptácie na zmenu klímy 

 
 

Európska environmentálna agentúra (EEA) so sídlom v Kodani uviedla do činnosti Európsku platformu pre adaptáciu na zmenu klímy CLIMATE-ADAPT. Platforma bude podporovať vytvorenie vedomostnej základne potrebnej na podporu vytvárania politík v oblasti adaptácie založených na dôkazoch.

Európska platforma pre adaptáciu na zmenu klímy je verejne prístupná webová platforma, ktorej účelom je podporovať tvorcov politiky na úrovni EÚ a na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni pri vypracovávaní opatrení a politík zameraných na adaptáciu na zmenu klímy. Adaptácia znamená prípravu na negatívne účinky zmeny klímy a prijímanie príslušných opatrení na zabránenie škodám, ktoré môžu spôsobiť, alebo na ich minimalizovanie.
Platforma CLIMATE-ADAPT bola vytvorená za podpory európskej vedeckej obce a tvorcov politiky a pomôže používateľom pri prístupe k nasledujúcim informáciám, pri ich šírení a integrácii:

• očakávaná zmena klímy v Európe,
• zraniteľnosť regiónov, krajín a sektorov v súčasnosti a v budúcnosti,
• informácie o celoštátnych, regionálnych a nadnárodných činnostiach a stratégiách v oblasti   adaptácie,
• prípadové štúdie a potenciálne budúce možnosti adaptácie,
• online nástroje na podporu plánovania adaptácie,
• výskumné projekty, usmerňujúce dokumenty, správy, informačné zdroje, odkazy na webové stránky, novinky a podujatia týkajúce sa adaptácie.

 databáza na stránke CLIMATE -ADAPT Umožňuje to databáza, kde môžete nájsť tieto kvalitné informácie, ktoré  sa pomerne ľahko vyhľadávajú.

 
Vplyvy zmeny klímy predstavujú veľkú spoločenskú, environmentálnu a hospodársku hrozbu pre Európanov a celosvetovú komunitu. Častejšie a extrémne výkyvy počasia – dažde a záplavy, obdobia horúčav a suchá – úbytok snehu, zvyšujúce sa teploty a stúpajúca hladina morí budú čoraz väčšmi vplývať na životy ľudí, výrobu potravín, dodávky energie, infraštruktúru, ekosystémy, t. j. na spoločnosť ako celok. Podľa odhadov spoločnosti Munich Re spôsobilo horúce leto v roku 2003 straty v poľnohospodárstve, chove hospodárskych zvierat a lesnom hospodárstve v EÚ 10 miliárd EUR zapríčinené kombinovaným vplyvom sucha, stresu spôsobeného vysokými teplotami a požiarov.

Aby sa mohli prijať potrebné rozhodnutia o optimálnom spôsobe adaptácie, je nevyhnutné mať prístup k spoľahlivým údajom o pravdepodobnom vplyve zmeny klímy, súvisiacich sociálno-ekonomických aspektoch a nákladoch a prínosoch rôznych možností adaptácie. V bielej knihe Komisie o adaptácii z roku 2009 sa zdôrazňuje, že nedostatok vedomostí je veľkou prekážkou úspešného riešenia problému adaptácie na zmenu klímy.

Platformu CLIMATE-ADAPT bude prevádzkovať a spravovať Európska environmentálna agentúra v Kodani. Platforma bude prispievať k vytváraniu komplexnej stratégie EÚ v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ktorú by Komisia chcela prijať na začiatku roka 2013 s cieľom podporiť potreby členských štátov, nadnárodných organizácií a miestnych zúčastnených strán primeranými opatreniami na úrovni EÚ.

Zdroj:

Tlačová správa EK

European Environment Agency

Spracovala Mgr. Mária Izakovičová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR