Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Ocenenia v rámci TVT 2007 

 
Odovzdávanie cien 
V piatok 16. 11. 2007 sa konal v Historickej budove Národnej rady SR slávnostný galavečer pri príležitosti udeľovania Ceny podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2007. Z rúk prof.Ing. Jána Mikolaja, CSc., si víťazi prevzali ocenenia v štyroch kategóriách:

 

 

Osobnosť vedy a techniky

 • prom. chemik Bohumil Kotlárik, CSc., z Výskumného ústavu káblov a izolantov a. s. v Bratislave za vyriešenie pokrokových impregnačných systémov elektrických motorov s minimálnou ekologickou záťažou a vysokou životnosťou,
 • RNDr. Dušan Žitňan, CSc., z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave za vynikajúce výsledky v oblasti neuroendokrinológie pri riešení projektov v Slovenskej republike aj v rámci spolupráce s USA a Japonskom, ktoré významne prispeli k rozvoju poznania v celosvetovom meradle,
 • prof. RNDr. Július Šubík, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za prioritné vedecké poznatky v oblasti molekulárnej analýzy bioenergetických systémov a mechanizmov rezistencie eukaryotických mikroorganizmov voči antifungálnym látkam.

Vedecko-technický tím roka

 • vedecký kolektív Oddelenia enzymológie sacharidov v zložení :
  - RNDr. Mária Vršanská, PhD.
  - Mária Csiszárová,
  - Mgr. Vladimír Puchart, PhD.
  - Ing. Maria Mastihubová, PhD.
  - Ing. Katarína Kolenová,PhD.
  - Ing. Silvia Špániková
  pod vedením RNDr. Petra Bieleho, DrSc. , z Chemického ústavu SAV v Bratislave za originálne, celosvetovo akceptované poznatky o mikrobiálnej degradácii rastlinnej hmoty, ktoré prispeli k rozvoju nových environmentálne priaznivých biotechnológií,
 • vedecko-technický tím Oddelenia neutrónovej fyziky a hospodárenia s jadrovým palivom v zložení:
  - Ing. Juraj Breza
  - Ing. Radoslav Zajac
  - Bc. Zoltán Németh
  - Bc. Pavol Čudrnák
  - Bc. Peter Čudrnák
  - Bc. Michal Pánik
  pod vedením Ing. Petra Dařílka, CSc., z Výskumného ústavu jadrových výskumov, a. s. v Trnave za vývoj a aplikácie pokročilých metód na riadenie, plánovanie a bezpečnostné analýzy palivových cyklov pre tlakovodné jadrové reaktory VVER-440,
 • kolektív pracovníkov v zložení:
  - prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.,
  - doc. Ing. Roman Martonák, PhD.,
  - doc. RNDr. Miroslav Grajcár, CSc.,
  - doc. RNDr. Richard Hlubina, PhD.
  pod vedením doc. RNDr. Andreja Pleceníka, DrSc. z Katedry experimentálnej fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu mezoskopických systémov a nových materiálov.

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

 • Mgr. Martin Danko, PhD., z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied v Bratislave za rozpracovanie syntézy a fotochemickej charakterizácie nových flouroscenčných značiek na báze stéricky tienených amínov, ktoré sa používajú pri stabilizácii komerčných polymérnych materiálov. Za prínos k rozvoju absorpčnej a fluoroscenčnej spektroskopie, ktoré sú hlavnými metódami pre sledovanie fotochemických procesov samotných značiek, ale aj procesov prebiehajúcich v polymérnych materiáloch pri ich expozícii na svetle,
 • Ing. Rastislav Kaštier, PhD. z Elektrotechnického a projektového ústavu a. s. v Novej Dubnici za vývoj moderných SW architektúr a algoritmov riadenia servopohonov s využitím integrovaných distribuovaných vnorených modulov pre aplikácie senzorických systémov,
 • MUDr. Boris Mravec, PhD. z Ústavu patologickej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za objasnenie neurobiologického princípu pri vzniku a rozvoji chorôb, za experimentálne overenie mechanizmov podieľajúcich sa na centrálnej regulácii sympatikoadrenálneho systému a za originálne experimentálne práce opisujúce interakcie medzi nervovým systémom a periférnym nádorovým ochorením.

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

 • prof. Ing. Vladimír Krajčovič, CSc., zo Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu v Banskej Bystrici za 61-ročnú aktívnu vedecko-výskumnú a poradenskú činnosť v oblasti lúkarstva, pasienkárstva a horského poľnohospodárstva,
 • Ing. Milan Králik, CSc., z VÚTCH-CHEMITEX, spol. s. r. o., v Žiline za celoživotný prínos v interdisciplinárnej oblasti textilnej chémie, ktorú tvorivo obohatil výskumom a inováciami technológií a výrobkov s dôrazom na ekonomický a environmentálny prínos,
 • Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, Fakulty zdravotníctva v Banskej Bystrici za dlhoročnú činnosť na poli vedy, organizácie a zdravotnej starostlivosti o detskú populáciu – založenie skríningového programu novorodencov v Slovenskej republike,
 • in memoriam - RNDr. Dušan Budzák z Výskumného ústavu chemických vlákien, a. s., vo Svite za celoživotný prínos pri koordinácii a riešení výskumu v oblasti chemických vlákien a ich uplatnení na Slovensku i v zahraničí.

V priebehu galavečera odovzdal predseda SAV Dr.h.c prof.Ing. Štefan Luby, DrSc., i Cenu SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu. Ocenený bol kolektív Laboratória elektrónovej litografie z Ústavu informatiky SAV, ktoré poskytuje technologickú bázu v oblasti mikro- a nanotechnológií pre výskumné pracoviská SAV a univerzity, prípadne iné výskumné a priemyselné organizácie v SR, resp. v strednej Európe. Cenu prevzal vedúci kolektívu - RNDr. Ivan Kostič.

Odovzdávanie cien bolo spojené i s vyhlásením výsledkov publicistickej súťaže s názvom Je veda potrebná? , ktorá bola určená žiakom stredných škôl a študentom vysokých škôl všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania (vrátane doktorandov). Víťazom I. kategórie sa stala Zdenka Hurajová zo Šurian a v II. kategórii zvíťazili Jana Gumáňová z Technickej univerzity v Košiciach a Tomáš Makatúra z Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.

Publikoval: Alena Paulíková

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR