Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Festival vedy – Noc výskumníkov 2013 v Avione 

 
Noc výskumníka 2013 

Festival vedy – Noc výskumníkov sa tento rok uskutočnil 27. septembra 2013. Už po siedmykrát sa snažil slovenskej verejnosti priblížiť tie najzaujímavejšie výsledky slovenskej vedy a osobnosti, ktoré sa vďaka svojmu výskumu presadili aj za hranicami nášho štátu a prispeli k zlepšeniu kvality života nás všetkých.

Tohto roku sa prezentovalo Centrum vedecko-technických informácií ako spoluorganizátor podujatia po prvýkrát, spolu s Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), Slovenskou akadémiou  vied (SAV) a portálom EurActiv.sk.

Prinášame vám naše postrehy z nákupneho centra Avion, kde boli prezentované výsledky vedeckých ustanovizní  vo vyše 60-tich stánkoch a uskutočnilo sa 6 prednášok na zaujímavé témy.

 

 

PREDNÁŠKY v AVIONE

 Barbara Sviežená

Od stopy k páchateľovi – od Šalamúna po nanočipy
Vedecká cukráreň – CVTI SR a Mladí vedci Slovenska, o. z., prednášajúca: RNDr. Barbara Sviežená, PhD.

Čo vlastne predstavuje práca experta vo forenzných vedách a čo to vlastne forenzná veda je? Čo všetko sa dnes dá odhaliť a dokázať dostupnými vedecko-technickými a molekulárnymi metódami? Dospeli sme do sci-fi stavu, kde z jednej molekuly vieme určiť, kto je páchateľom trestného činu a ako sa skutok stal? Ako sa forenzná veda vyvinula od čias „EUREKA“ legendy o Archimedovi, stredovekých inkvizičných právnych teórií a praxe, kde sa priznanie obvineného považovalo za tzv. korunu dôkazov až po súčasnú miniaturizáciu, automatizáciu, prenosnosť, a zvýšenie citlivosti a presnosti používaných metodík na poli forenznej genetickej analýzy, ktorá umožňuje identifikáciu osoby už z jednej bunky v priebehu niekoľkých sekúnd až minút.

Prečo je sociálna antropológia najzaujímavejšou sociálnou vedou?
Vedecká cukráreň – CVTI SR a Mladí vedci Slovenska, o. z., prednášajúci: doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

Sociálna antropológia skúma správanie ľudí rôznych kultúr v ich prirodzenom sociálnom prostredí, prostredníctvom dlhodobých (viacmesačných) terénnych výskumov priamo v skúmaných komunitách. Sociálni antropológovia neskúmajú a nezhromažďujú exotické zvláštnosti a odlišnosti iných kultúr, alebo nezvyklé veci našej vlastnej kultúry. Na viacerých príkladoch bolo prezentované, že systematické skúmanie sociálnych a kultúrnych činností (školské vzdelávanie, rodinné a príbuzenské prostredie, každodenné aktivity) a ich podmienok prostredníctvom zúčastneného pozorovania je jediným spôsobom, ako sa dá získať dobre podložené a ucelené poznanie o sociálnych a kultúrnych javoch.
 

 Martin Kanovský

Prionové choroby
7. RP –  projekty ERNINHA a PRIORITY, Slovenská zdravotnícka univerzita, prednášajúca: MUDr. Eva Mitrová, DrSc.

Prionové choroby tvoria zatiaľ jedinú známu skupinu neliečiteľných chorôb, ktoré sú riadené geneticky a súčasne sú aj prenosné. Výskum na Slovensku sa zameriava na genetickú formu Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby (CJch) pre jej vysoký výskyt.

Prednáška reflektovala výskum uskutočnený v rámci projektov 7. RP –  projekty ERNINHA a PRIORITY.

 Eva Mitrová

 Ján Tkáč

Cukry ako markery chorôb
Prednášajúci: Ing. Ján Tkáč, DrSc., 7. RP – projekt ELENA, Chemický ústav, Slovenská akadémia vied

Na prednáške ste sa mohli dozvedieť, čo sú „sladké“  biobaktérie a ako v nich dochádza k priamej premene energie obsiahnutej v cukroch na elektrickú energiu.

Prednáška predstavila projekt ELENA (podporený zo 7. RP EÚ), ktorý skúma možností využitia komplexných cukrov (glykánov) v analýze a diagnostike ochorení a možnosti, aké ponúka využitie nanotechnológií pre veľmi citlivé analýzy zmien zloženia glykánov.


Mestá z doby bronzovej na Slovensku
Prednášajúci: prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
Filozofická fakulta, Katedra archeológie, Univerzita Komenského v Bratislave

Prednášajúci predstavil výsledky najnovších archeologických výskumov na viacerých opevnených sídliskách z doby bronzovej na Slovensku.

 Inovuj svoj biznis
Ing. Richard Bednár, PhD.
Ekonomická univerzita, Bratislava

Účastníkom bol vysvetlený základný princíp spôsobu inovácie firmy. Ten si mohli aplikovať priamo počas prednášky, buď na svojom podniku, alebo na fiktívnej firme a stať sa tak inovátorom.

........

 Vedecké stánky

Vedecké stánky v obchodnom centre Avion, začínali ožívať už od  10.00 hodiny predpoludním. Predstavilo sa tu množstvo inštitúcií. Napríklad Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta prezentovala Bezpečný automobil. Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied, Katedra ekochémie a rádioekológie zase mala stánok Čistenie vody slnkom. Expozícia bola sprevádzaním výkladom, vzorkami rôzne farebne znečistenej vody. Účastníci si mohli odniesť v zatavenej plastovej vzorkovnici zafarbenú vzorku vody s popisom znečistenia vody. Veľavravný bol názov stánku Dobi sa cukrom, kde ste mohli nájsť ukážky získavania elektriny z cukru.

Slovenská akadémia vied, Ústav molekulárnej biológie, Bratislava predstavil Svet mikróbov – známy aj neznámy.
Mikróby sú všade okolo nás – v pôde, vo vzduchu, vo vode, ale aj v nás. V každom ľudskom tele ich je viac než by ste povedali – je to 2 až 3 kg, pričom ich celkový počet dosahuje až 10 násobok našich vlastných buniek! Tento stánok predstavil mikroorganizmy známe i menej známe, dobré i zlé. Mohli ste vidieť, ako vyzerajú pod mikroskopom, ako je možné špeciálnou farbičkou zafarbiť ich časti, ktoré nás zaujímajú a ktoré chceme študovať, ako nám UV svetlo pomáha pri ich identifikácii, alebo ako možno vyextrahovať ich DNA, ktorá jednoznačne identifikuje svojho hostiteľa.  

Slovenská technická univerzita v Bratislave, FEI – Ústav elektroniky a fotoniky prezentoval  zaujímavý pokus, ako sa dá elektrickým kontaktným meraním na našej koži zistiť poloha a tvar akupunktúrneho bodu. Účastníci boli priamo zapojení do experimentu – ovládania meracieho zariadenia aj merania na vlastnej koži – doslovne aj obrazne, si mohli odmerať tvar niektorého z vlastných akupunktúrnych bodov. Výstupom merania bola trojrozmerná farebná mapa časti kože, na ktorej bola priložená meracia sonda, na ktorej je tiež možné vidieť polohu a tvar aktívneho – akupunktúrneho bodu.

 Svet mikróbov

V stánku Pavúčie nanotechnológie sa prezentovalo využitie fyziky v biológii pomocou jednoduchého experimentu. Napríklad metóda elektrospiningu – elektrostatického zvlákňovania. Ihla striekačky s polymérom sa napojí na kladný pól zdroja vysokého napätia 10 kV, záporný pól sa pripojí na hliníkovú doštičku. Keď sa zapne zdroj, polymér je strhavaný zo striekačky na doštičku a vznikajú nanovlákna až mikrovlákna. Tieto vlákna sa javia ako akási „pavučinová blana“.
Účastníkom bol takýto polymér nastriekaný na kožu, pričom im bolo vysvetlené, že podobný systém sa v budúcnosti môže využívať na zakrytie otvorených rán a urýchlenie ich hojenia, v tkanivovom inžinierstve, na výrobu filtrov a rôznych látok.

 Pavúčie technológie  Pavúčie technológie
Speekle – rečová terapia je hra bol názov stánku, ktorý prezentovala Slovenská technická univerzita v Bratislave, FIIT. Jednalo sa o prezentáciu projektu Speekle, ktorý je zameraný na podporu rečovej terapie malých detí predškolského veku. Podpora je vo forme precvičovania výslovnosti problematických hlások (napr. s a š) a posilňovania oslabeného svalstva jazyka (častá príčína zlej výslovnosti) pomocou jednoduchých hier (pre 4 – 6 ročné deti), ktoré sú postavené na unikátnych technológiách rozoznávania hlások a sledovania jazyka pomocou senzoru Kinect. Účastníci podujatia si mohli zahrať hry, ktoré sa ovládajú jazykom resp. správnym vyslovovaním konkrétnej hlásky. Predstavený im bol spôsob, akým sú tieto hry zapojené do celkového procesu rečovej terapie, vedeného logopédom.

 Speekle

 Speekle

Magnetická rezonancia vidí všetko – stánok prezentoval Ústav merania Slovenskej akadémie vied. O tejto problematike je k dispozícii i film z relácie SPEKTRUM VEDY natočený v roku 2011 v Oddelení zobrazovacích metód Ústavu merania SAV a na ďalších pracoviskách Národného centra NMR. Jeho odborným garantom bol prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc. V stánku prebiehali prezentácie o výskume v Oddelení zobrazovacích metód Ústavu merania SAV a elektromechanické modely atómu vodíka v magnetickom poli. Tiež i prezentácia magnetických kvapalín v dynamike.

 Magnetická rezonancia  Magnetická rezonancia

Ústav merania Slovenskej akadémie vied prezentoval ešte jeden zaujímavý stánok s názvom Pozoruj svoje mozgové vlny. Počas akcie prebiehali merania elektrickej aktivity mozgu (EEG) na hlavách dobrovoľníkov. Od Mgr. Michala Teplana, PhD., sa návštevníci dozvedeli, čo sú to mozgové vlny a aké je využitie takýchto meraní v základnom výskume a medicíne.

 Pozoruj svoje vlny

 Pozoruj svoje mozgové vlny

Zdravie na tanieri prezentovalo Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV) Piešťany. Aktivita pracoviska CVRV Piešťany bola zameraná na aktívnu, živú prezentáciu najnovších svetových trendov a vlastného výskumu pracoviska v oblasti tvorby nových rastlinných druhov s pridanou hodnotou. Predstavené boli také zaujímavé plodiny ako špaldová pšenica, farebné pšenice, ovos a mrlík čílsky – quinoa, organizácia FAO vyhlásila rok 2013 za medzinárodný rok quinoi. Sú to plodiny, ktoré sú jedinečné v Slovenskej republike, pretože ich tvorbe sa venuje na našom území iba CVRV Piešťany a sú zaujímavé v dnešnej dobe ako alternatíva zdravého životného štýlu; vhodné pre celiatikov (mrlík), plné antioxidačnej aktivity ako prevencia civilizačných chorôb (farebné pšenice), s vysokou nutričnou (špaldová pšenica) a energetickou hodnotou (ovos). Interaktívnosť prezentácie CVRV Piešťany spočívala v ochutnávkach (keksy, chlieb klasický a extrudovaný, pagáče, ovsené výrobky, káva, čaje a podobne), v praktických ukážkach rastlín a ich častí (prinesené zelené rastliny i ich usušené časti) a pozorovaní pod lupou a mikroskopom.

   

Ekonómia pre všetkých – to bol názov stánku Ekonomickej univerzity v Bratislave. Návštevníci si mohli vybrať z viacerých aktivít. Jednou z nich bola Good in Slovakia – testovanie vedomostí návštevníkov podujatia o slovenských produktoch, hodnotenie senzorických vlastností produktov podľa možnosti, prezentácie slovenských výrobkov, ktoré spĺňajú kritériá kvality, ukážky a prezentácie spôsobov hodnotenia produktov a tovarov. Cestuj super – prezentácia zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o udržateľnosti cestovného ruchu, súťaž – lokalizácia cieľov cestovného ruchu na slepej mape, prezentácia výsledkov výskumu Katedry služieb a cestovného ruchu Obchodnej fakulty EU v Bratislave. Ponúknutý bol i interaktívny test z oblasti etikety, diplomacie a diplomatických vzťahov a interaktívna hra o spôsoboch marketingu inovácie a tvorba marketingovej stratégie Predaj svoju inováciu.

 Ekonómia pre všetkých  Pokusy s vodou

Chemická spoločnosť BASF prezentovala Zábavné pokusy s vodou – interaktívny vzdelávací program navrhnutý pre deti vo veku od 7 do 12 rokov tak, aby sa naučili o chémii a vede prostredníctvom zábavy a praktických chemických pokusov čo najviac. Poskytuje deťom možnosť objaviť svet chémie cez jednoduché a bezpečné chemické pokusy, ktoré môžu v budúcnosti vzbudiť ich záujem o vedu, predovšetkým o chémiu. Deti mali možnosť urobiť pokus zameraný na výrobu slizu, počas ktorého si samostatne vyrobili obľúbenú detskú hračku a naučili sa, že voda má aj rôzne vlastnosti. Pokusu sa mohlo naraz zúčastniť 10 detí (maximálna kapacita mobilného laboratória). Deti pracovali bez rodičov, no v dvojiciach (maximálne 5 párov). Deťom bolo zapožičané i ochranné oblečenie a pomôcky. Pokusom ich viedol školený odborník s pomocníkom, ktorý deťom vysvetlil tému a priebeh pokusu. Všetky deti, ktoré absolvovali pokus, dostali po ukončení pokusu darček –samotný sliz i spomienkový predmet.

Nahliadnite do svojho vnútra

Mobilné roboty 

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta prezentovala stánok s názvom Nahliadni do vlastného vnútra. Za pomoci odborníkov a prístrojov Metatron a ANESA (automatický neinvazívny expertný skríningový prístroj) dostali návštevníci možnosť bezbolestne, bez kvapky krvi nazrieť do svojho vnútra a pozrieť sa na funkčnosť svojho tela od orgánov až po samostatné bunky.

Mobilné roboty okolo nás prezentovala Slovenská technická univerzita v Bratislave, FEI, Ústav riadenia a priemyselnej informatiky. Ponúkla ukážky mobilných robotov používaných na výskumné a pedagogické účely na URPI FEI STU. Mnoho zaujímavých robotov – klasické mobilné roboty (Black metal robot zvládajúci obchádzanie prekážok), záchranársky robot MRVK s robotickým ramenom, kráčajúce roboty (hexapod, biped), robotické platformy iRobot Create (možnosť súťaže medzi ľuďmi, roboty je možné riadiť rôznymi spôsobmi – joystick, klávesnica, virtuálne okuliare a pod.), lietajúce roboty, ovládanie robota pomocou zariadenia Kinect atď.
Počas dňa ste mohli vidieť množstvo zaujímavých vedeckých pokusov, filmov, súťaží až do 21. hod. Celý program tohto podujatia nájdete na stránke Festival vedy – Noc výskumníkov 2013.


Zdroj:

Festival vedy – Noc výskumníkov 2013

Spracovala: Mgr. Mária Izakovičová, Ing. Alena Oravcová

Foto: Ing. Alena Oravcová
kliknutím na foto získate ich plnú veľkosť

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR