Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Štátne programy 

 
 
 
 1. ŠP - Budovanie informačnej spoločnosti  
Open Source Inraštruktrúra  
Využitie IKT technológií a sieťových platforiem novej generácie vo vzdelávaní  
Konvergencia ICT sietí a služieb v komunikačnej infraštruktúre SR   
Model integrovaných služieb verejnej správy  
Nástroje pre integráciu a distribuované využitie geopriestorových informácií  
Inteligentné rečové komunikačné rozhranie  
Nástroje pre získavanie, organizovanie a udržovanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov  

 
 2. ŠP - Kvalita života - zdravie, výživa, vzdelávanie  
Genomika nádorových ochorení pre zdravšiu populáciu ľudí  
Genomika kardiovaskulárných ochorení pre zdravšiu populáciu ľudí  
Genomika prenosných ochorení pre zdravšiu populáciu ľudí a zvierat  
Ekologizácia a ekonomická racionalizácia primárnej rastlinnej produkcie  
Ekologizácia a ekonomická racionalizácia primárnej živočíšnej produkcie  
Potraviny – Kvalita a bezpečnosť  
Kvalita, bezpečnosť a funkčnosť primárnych potravinových zdrojov  
Vplyv stavebných materiálov a konštrukcií na kvalitu života  
Vplyv geologických faktorov na kvalitu života  
Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní

3. ŠP - Rozvoj progresívnych technológií pre výkonnú ekonomiku  
Sofistikované procesy a produkty podporujúce exportnú výkonnosť odvetvia elektrotechniky SR  
Strojnotechnologické výrobné systémy zvyšujúce konkurenčnú schopnosť gumárenského priemyslu SR  
Progresívne chemické materiály hlavne na báze obnoviteľných surovín a odpadov  
Progresívne technológie a automatizované komplexy podporujúce rozvoj strojárenstva pre konkurencieschopnú priemyselnú výrobu  
Zvýšenie produkčnej výkonnosti producentov biologicky aktívnych látok
 4. ŠP - Uplatnenie progresívnych princípov výroby a premien energie  
Výrobné zdroje elektrickej energie a premeny energií  
Vplyv trhového prostredia na prenosy a premeny elektrickej energie

5. ŠP Využívanie domácich surovín a zdrojov  
Výskum vlastností a využitia vybranej skupiny nerastných surovín  
Spracovanie nadbytočnej drevnej suroviny najnižšej kvality v  celulózo-papierenských výrobných kapacitách na nové produkty  

Modifikácia úžitkových vlastností drevných materiálov a rozšírenie oblasti ich použitia

 
High Tech  a nové technológie pre oblast získavania spracovania nerudných surovín  
Komplexné využívanie rastlinných surovín  

 6. ŠP - Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti  
Vonkajšie a vnútorné podmienky formovania politického systému na Slovensku  
Regionálna diferennciácia, regionálny rozvoj v SR v kontexte integračných dosahov  
Transformácia sociálneho systému na Slovensku, stav, výsledky, riziká narušenia sociálnej súdržnosti a modely riešenia  
Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti  
Právne vedy a ich prínos k analýze procesu transformácie v podmienkach integrácie do EÚ  
Globalizácia, integrácia a zavŕšenie transformácie - určujúce smery hospodárskeho rozvoja Slovenska a vytváranie ekonomických predpokladov modernizácie slovenskej spoločnosti  
Ideové zdroje a línie slovenskej politiky  
Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti  
Výskum ekonomických a sociálnych dôsledkov adaptácie agropotravinárskeho sektora a vidieka SR na podmienky európskej integrácie a globalizácie

7. ŠP - Rozvoj osobnosti a talentu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov

 
Adaptácia srdca na patologické podmienky (regulačné mechanizmy)  
Ochrana a záchrana historických pamiatok na Slovensku ako integrálna súčasť európskeho kultúrneho dedičstva (koncepcia a realizácia)
 
Transgenéza a klonovanie hospodárskych zvierat pre cielenú produkciu biologicky aktívnych látok
 
Zlepšovanie kvality a využívania elektrickej energie v priemyselných, trakčných a všeobecných aplikáciách (nové topológie a stratégie vývoja)
 
Alternatívne cesty k náhrade antibiotík – ovplyvňovanie fyziológie trávenia hospodárskych zvierat
Molekulárna patogenéza novo sa objavujúcich antropozoonóz na Slovensku
 
Genomický a proteomický prístup ku kvantifikovaniu DNA patogénov v primárnych potravinových zdrojoch
Archivácia sociálnych dát a jej využitie v medzinárodných komparatívnych výskumoch
Transformácia identít v súčasnom a historickom kontexte Slovenska so zreteľom na integračné procesy
 
Nové materiály a technológie v konštrukcii strojov a zariadení
Komunikačné siete a služby budúcich generácií
Skvalitnenie vzdelanostnej úrovnej tvorivých (kreatívnych)  pracovníkov priemyslu, výskum nových metodológií zabezpečujúcich zvýšenie konkurencieschopnosti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu
Zlepšenie spoločenského uznania mladých vo výskume
Príčiny nízkeho záujmu mladých o výskum na Slovensku
Zlepšenie spoločenského uznania mladých vo výskume
Analýza bytovej situácie interných doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov a návrh na jej zlepšenie

 

8. ŠP -  Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktrúry výskumu a vývoja

 
Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu (NMR)  
Vybudovanie centra excelentnosti pre oblasť biotechnológií. Biotechnologické centrum (BITCET)  
Podpora infraštruktúry výskumu a vývoja z hľadiska požiadaviek elektromagnetickej kompatibility (EMC)

 

9. ŠP - Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti

 
Predikcia vývojových trendov v sociálnej sfére  
Rozvoj vidieka a zmeny v potravinových vertikáloch v kontexte intregrácie SR do EÚ  
Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorpčnej schopnosti regiónov  
Zmeny demografického vývoja Slovenska, Atlas obyvateľov Slovenska  
Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v SR Výsledky projektu 
Prebiehajúca klimatická zmena a jej dopady na rozvoj spoločnosti  
Vytvorenie všeobecne dostupného pôvodného národného encyklopedického diela pre potreby celej spoločnosti  
Komplexné spracovanie slovenského jazyka a jeho elektoronizácia pre účely jazykovedného výskumu  
Regionálny rozvoj, malé a stredné podnikanie  
Vytvorenie terminologického súboru (encyklopedicko-terminologického zborníika) pre oblasť bezpečnosti a komplexnej ochrany života a zdravia pri práci
 

 

10. - ŠP - Prognóza využívania a rozvoja vedy a techniky do roku 2015

 
Prognóza využívania a rozvoja vedy a techniky do roku 2015  


Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR