Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Technické vedy 

Technické vedy sú druhou zo základných šiestich skupín odborov vedy a techniky tak, ako sú definované Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Uvedené delenie bolo prevzaté aj do aktuálne platnej slovenskej legislatívy upravujúcej oblasť štátnej podpory výskumu a vývoja. Technické vedy sú vedy, ktoré skúmajú techniku, analyzujú existujúce technické systémy a myšlienkovo syntetizujú prípadne ideovo anticipujú nové technické objekty a procesy. Oblasť technických vied je účelovo a operatívne orientovaná, má konštruktívny charakter, je integrujúca a spoločne s prírodnými vedami patrí medzi tie vedné disciplíny, v ktorých sa pomerne často objavujú aj hodnotné aplikácie a riešenie konkrétnych problémov spoločnosti a hospodárstva v oblastiach, ktorým sa venujú.

V zmysle podrobnejšieho členenia platného v Slovenskej republike do oblasti technických vied patria nasledovné podskupiny:

Stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, doprava, geodézia)
-         Architektúra a urbanizmus
-         Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
-         Pozemné stavby
-         Priestorové plánovanie
-         Vodné stavby (aj pre vodohospodárske vedy)
-         Dopravné systémy
-         Dopravné technologie
-         Geodézia, kartografia a kataster
-         Životné prostredie
-         Technológie a manažérstvo stavieb
-         Ostatné príbuzné odbory stavebného inžinierstva a  dopravy

Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
-         Teoretická elektrotechnika
-         Elektrická trakcia
-         Elektrické pohony
-         Elektrické stroje a prístroje
-         Elektrotechnológie a materiály
-         Elektrotepelná technika
-         Svetelná technika
-         Technika vysokých napätí
-         Výroba a rozvod elektrickej energie
-         Elektroenergetika
-         Mikroelektronika
-         Optoelektronika
-         Rádiolektronika
-         Vákuová elektronika a technika
-         Výkonová elektronika
-         Senzorika
-         Meracia technika
-         Metrológia
-         Ostatné príbuzné odbory elektrotechniky, odboroch informačných a komunikačných technológií, automatizácie 
          riadiacich systémov

Informačné a komunikačné technologie 
-         Teoretická informatika (aj pre prírodné vedy)
-         Aplikovaná informatika
-         Softvérové inžinierstvo (aj pre prírodné vedy)
-         Hospodárska informatika
-         Telekomunikácie
-         Vojenské komunikačné a informačné systémy
-         Telekomunikačná technika
-         Telekomunikačné systémy
-         Počítačové inžinierstvo
-         Umelá inteligencia
-         Informačné systémy
-         Teória informácie
-         Riadenie procesov
-         Robotika (aj pre strojárstvo)
-         Kybernetika
-         Technická kybernetika
-         Ostatné príbuzné odbory informačných a komunikačných technológí

Strojárstvo 
-         Automatizované riadenie výrobných a technologických procesov
-         Časti a mechanizmy strojov
-         Bezpečnosť technických systémov
-         Časti a mechanizmy strojov
-         Fyzikálne inžinierstvo
-         Hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia
-         Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
-         Obrábanie, tvárnenie a povrchová úprava
-         Priemyselné inžinierstvo
-         Príprava a spracovanie kovových a nekovových materiálov
-         Procesná technika
-         Spaľovacie motory
-         Stavebné, pôdohospodárske, zemné a traťové stroje a zariadenia
-         Stroje a zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel
-         Stroje a zariadenia pre spotrebný priemysel (koža, sklo, guma, drevo, textil)
-         Technická kybernetika
-         Tepelná energetika (aj pre hutníctvo a stavebníctvo)
-         Výrobné stroje a zariadenia
-         Vojenské zbraňové systémy a ich časti
-
         Zváranie, zlievanie a prášková metalurgia
-         Aplikovaná mechanika
-         Mechanika tuhých a poddajných telies
-         Mechanika tekutín
-         Termomechanika
-         Náuka o nekovových materiáloch a stavebných hmotách
-         Jadrová technika a energetika (aj pre elektrotechniku)
-         Mechatronika (aj pre elektrotechniku)
-         Bionika a biomechanika (aj elektrotechnika, lekárske a biologické vedy)
-         Kvalita produkcie
-         Súdne inžinierstvo
-         Biomedicínske inžinierstvo
-         Enviromentálne inžinierstvo
-         Matematické inžinierstvo
-         Automobilové inžinierstvo
-         Ostatné príbuzné odbory strojárstva

Chemické inžinierstvo
-         Anorganická technológia a materiály
-         Chémia a technológia požívatín (aj pre vodohospodárske vedy)
-         Chémia a technológia životného prostredia (aj pre vodohospodárske vedy)
-         Chemické inžinierstvo a riadenie procesov
-         Organická technológia a technológia palív
-         Technológia makromolekulových látok
-         Technológia makromolekulových látok
-         Recyklačné technologie
-         Chémia a technológia ochrany proti bojovým otravným látkam
-         Chémia a technológia výbušnín
-         Potravinárska technológia
-         Ostatné príbuzné odbory chemického inžinierstva

Materiálové inžinierstvo
-         Vrstvy a filmy
-         Kompozity
-         Keramika a sklo
-         Papier a celulóza
-         Drevo
-         Textílie
-         Guma a koža
-         Ostatné príbuzné odbory materiálového inžinierstva

 Medicínske inžinierstvo
-         Medicínska laboratórna technológia
-         Ostatné príbuzné odbory medicínskeho inžinierstva 

Enviromentálne inžinierstvo (baníctvo, hutníctvo, vodohospodárske vedy)
-         Banské meračstvo a geodézia
-         Geotechnika
-         Banská geológia a geologický prieskum
-         Mineralurgia
-         Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
-        
Hutníctvo kovov
-         F
yzikálna metalurgia (aj pre strojárstvo)
-         Chemická metalurgia
-         Hydromeliorácie
-         Hydrotechnika
-         Úprava tokov a bystrín
-         Protipovodňová ochrana
-         Morfológia tokov, jazier, bystrín a nádrží
-         Integrovaný manažment povodia
-         Vodné plánovanie
-         Ochrana vodných zdrojov
-         Ostatné príbuzné odboryenviromentálneho inžinierstva ( baníctva, hutníctva 
           vodohospodárskych vied)

Enviromentálna biotechnológia
-         Bioremediácia
-
        
Diagnostická biotechnológia v enviromentálnom manažmente
-
         Ostatné príbuzné odbory enviromentálnej biotechnologie

Priemyselná biotechnológia 
-         Biopostupy v technológiách
-         Biokatalyzátory
-         Fermentácia
-         Bioprodukty
-         Biomateriály
-         Bioplasty
-         Biopalivá
-         Biomasa a špecifické biochemikálie
-         Nové biomateriály
-         Ostatné príbuzné odbory priemyselnej biotechnologie

Nanotechnológie 
-         Nanomateriály
-         Nanoprocesy
-         Nanoelektronika
-         Nanotechnológie a molekulárna elektrotechnika
-         Ostatné príbuzné odbory nanotechnológií

Drevárske vedy 
-         Technológia a spracovanie dreva
-         Štruktúra a vlastnosti dreva
-         Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
-         Ostatné príbuzné odbory drevárskych vied

Ostatné odbory technických vied

 

 
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR