Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Technické vedy 

Technické vedy sú druhou zo základných šiestich skupín odborov vedy a techniky tak, ako sú definované Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Uvedené delenie bolo prevzaté aj do aktuálne platnej slovenskej legislatívy upravujúcej oblasť štátnej podpory výskumu a vývoja. Technické vedy sú vedy, ktoré skúmajú techniku, analyzujú existujúce technické systémy a myšlienkovo syntetizujú prípadne ideovo anticipujú nové technické objekty a procesy. Oblasť technických vied je účelovo a operatívne orientovaná, má konštruktívny charakter, je integrujúca a spoločne s prírodnými vedami patrí medzi tie vedné disciplíny, v ktorých sa pomerne často objavujú aj hodnotné aplikácie a riešenie konkrétnych problémov spoločnosti a hospodárstva v oblastiach, ktorým sa venujú.

V zmysle podrobnejšieho členenia platného v Slovenskej republike do oblasti technických vied patria nasledovné podskupiny:

   Stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, doprava, geodézia)

-         Architektúra a urbanizmus

-         Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

-         Pozemné stavby

-         Priestorové plánovanie

-         Vodné stavby (aj pre vodohospodárske vedy)

-         Dopravné systémy

-         Dopravné technologie

-         Geodézia, kartografia a kataster

-         Životné prostredie

-         Technológie a manažérstvo stavieb

-         Ostatné príbuzné odbory stavebného inžinierstva a  dopravy

 

·         Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy

-         Teoretická elektrotechnika

-         Elektrická trakcia

-         Elektrické pohony

-         Elektrické stroje a prístroje

-         Elektrotechnológie a materiály

-         Elektrotepelná technika

-         Svetelná technika

-         Technika vysokých napätí

-         Výroba a rozvod elektrickej energie

-         Elektroenergetika

-         Mikroelektronika

-         Optoelektronika

-         Rádiolektronika

-         Vákuová elektronika a technika

-         Výkonová elektronika

-         Senzorika

-         Meracia technika

-         Metrológia

-         Ostatné príbuzné odbory elektrotechniky, odboroch informačných a komunikačných technológií, automatizácie a riadiacich systémov

 

·         Informačné a komunikačné technologie 

-         Teoretická informatika (aj pre prírodné vedy)

-         Aplikovaná informatika

-         Softvérové inžinierstvo (aj pre prírodné vedy)

-         Hospodárska informatika

-         Telekomunikácie

-         Vojenské komunikačné a informačné systémy

-         Telekomunikačná technika

-         Telekomunikačné systémy

-         Počítačové inžinierstvo

-         Umelá inteligencia

-         Informačné systémy

-         Teória informácie

-         Riadenie procesov

-         Robotika (aj pre strojárstvo)

-         Kybernetika

-         Technická kybernetika

-         Ostatné príbuzné odbory informačných a komunikačných technológí

 

·         Strojárstvo 

-         Automatizované riadenie výrobných a technologických procesov

-         Časti a mechanizmy strojov

-         Bezpečnosť technických systémov

-         Časti a mechanizmy strojov

-         Fyzikálne inžinierstvo

-         Hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia

-         Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá

-         Obrábanie, tvárnenie a povrchová úprava

-         Priemyselné inžinierstvo

-         Príprava a spracovanie kovových a nekovových materiálov

-         Procesná technika

-         Spaľovacie motory

-         Stavebné, pôdohospodárske, zemné a traťové stroje a zariadenia

-         Stroje a zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel

-         Stroje a zariadenia pre spotrebný priemysel (koža, sklo, guma, drevo, textil)

-         Technická kybernetika

-         Tepelná energetika (aj pre hutníctvo a stavebníctvo)

-         Výrobné stroje a zariadenia

-         Vojenské zbraňové systémy a ich časti

-         Zváranie, zlievanie a prášková metalurgia

-         Aplikovaná mechanika

-         Mechanika tuhých a poddajných telies

-         Mechanika tekutín

-         Termomechanika

-         Náuka o nekovových materiáloch a stavebných hmotách

-         Jadrová technika a energetika (aj pre elektrotechniku)

-         Mechatronika (aj pre elektrotechniku)

-         Bionika a biomechanika (aj elektrotechnika, lekárske a biologické vedy)

-         Kvalita produkcie

-         Súdne inžinierstvo

-         Biomedicínske inžinierstvo

-         Enviromentálne inžinierstvo

-         Matematické inžinierstvo

-         Automobilové inžinierstvo

-         Ostatné príbuzné odbory strojárstva

 

·         Chemické inžinierstvo

-         Anorganická technológia a materiály

-         Chémia a technológia požívatín (aj pre vodohospodárske vedy)

-         Chémia a technológia životného prostredia (aj pre vodohospodárske vedy)

-         Chemické inžinierstvo a riadenie procesov

-         Organická technológia a technológia palív

-         Technológia makromolekulových látok

-         Technológia makromolekulových látok

-         Recyklačné technologie

-         Chémia a technológia ochrany proti bojovým otravným látkam.

-         Chémia a technológia výbušnín

-         Potravinárska technológia

-         Ostatné príbuzné odbory chemického inžinierstva

 

·        Materiálové inžinierstvo

-         Vrstvy a filmy

-         Kompozity

-         Keramika a sklo

-         Papier a celulóza

-         Drevo

-         Textílie

-         Guma a koža

-         Ostatné príbuzné odbory materiálového inžinierstva

 

·        Medicínske inžinierstvo

-         Medicínska laboratórna technológia

-         Ostatné príbuzné odbory medicínskeho inžinierstva

 

-         Enviromentálne inžinierstvo (baníctvo, hutníctvo, vodohospodárske vedy)

-         Banské meračstvo a geodézia

-         Geotechnika

-         Banská geológia a geologický prieskum

-         Mineralurgia

-         Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

-         Hutníctvo kovov

-         Fyzikálna metalurgia (aj pre strojárstvo)

-         Chemická metalurgia

-         Hydromeliorácie

-         Hydrotechnika

-         Úprava tokov a bystrín

-         Protipovodňová ochrana

-         Morfológia tokov, jazier, bystrín a nádrží

-         Integrovaný manažment povodia

-         Vodné plánovanie

-         Ochrana vodných zdrojov

-         Ostatné príbuzné odboryenviromentálneho inžinierstva ( baníctva, hutníctva a  vodohospodárskych vied)

 

·        Enviromentálna biotechnológia

-         Bioremediácia

-         Diagnostická biotechnológia v enviromentálnom manažmente

-         Ostatné príbuzné odbory enviromentálnej biotechnologie

 

·        Priemyselná biotechnológia 

-         Biopostupy v technológiách

-         Biokatalyzátory

-         Fermentácia

-         Bioprodukty

-         Biomateriály

-         Bioplasty

-         Biopalivá

-         Biomasa a špecifické biochemikálie

-         Nové biomateriály

-         Ostatné príbuzné odbory priemyselnej biotechnologie

 

·        Nanotechnológie 

-         Nanomateriály

-         Nanoprocesy

-         Nanoelektronika

-         Nanotechnológie a molekulárna elektrotechnika

-         Ostatné príbuzné odbory nanotechnológií

 

·        Drevárske vedy 

-         Technológia a spracovanie dreva

-         Štruktúra a vlastnosti dreva

-         Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov

-         Ostatné príbuzné odbory drevárskych vied

 

·        Ostatné odbory technických vied

 
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR