Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Súťaž o Cenu M. R. Štefánika 

 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) a Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Slovenskej republike (ďalej len „veľvyslanectvo“) na základe Štatútu Ceny M. R. Štefánika za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej spolupráce, podpísanom dňa 13. mája 2013 v Bratislave, v spolupráci s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „APVV“)

v y h l a s u j e

súťaž o Cenu M. R. Štefánika 2017 za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej spolupráce (ďalej len „Cena M. R. Štefánika 2017“).

Poslaním Ceny M. R. Štefánika 2017 je:

  • zvyšovať záujem komunity výskumu a vývoja v Slovenskej republike o riešenie spoločných bilaterálnych zámerov slovensko-francúzskej VTS, cieľov a plánovaných časovo ohraničených mobilít, ktoré sú súčasne podané na slovenskej a francúzskej strane (ďalej len „spoločný projekt“) u organizácií výskumu a vývoja v Slovenskej republike a Francúzskej republike, ktoré zohľadňujú záujmy Slovenskej republiky, a ktorých výsledky prispejú k riešeniu prioritných zámerov oboch krajín,
  • motivovať mladú generáciu o koncepčnú a systematickú prácu vo výskume a vývoji,
  • upriamiť pozornosť médií a verejnosti na problematiku vedy a techniky.

Cieľom Ceny M. R. Štefánika 2017 je oceniť najlepší spoločný projekt.

Pravidlá súťaže:
O Cenu M. R. Štefánika 2017 sa môže uchádzať osoba, ktorá bola zodpovedná za riešenie spoločného projektu a účelné použitie finančných prostriedkov poskytnutých na jeho riešenie zo SR (ďalej len „zodpovedný riešiteľ“), ktorý pošle vyplnenú prihlášku, a ktorého projekt nebol odmenený v predchádzajúcich výzvach o Cenu M. R. Štefánika.

Uzávierka súťaže: 15. júna 2017

Zaslanie prihlášky:
Prihlášky i s prílohami sa zasielajú v slovenskom jazyku elektronicky na e-mailovú adresu andrea.dankova@minedu.sk. Zároveň jeden podpísaný originál prihlášky i s prílohami v listinnom vyhotovení v slovenskom jazyku (totožný s elektronickou verziou odoslanej prihlášky) musí doručiť zodpovedný riešiteľ spoločného projektu poštou, resp. osobne do podateľne ministerstva v zalepenej obálke s označením v ľavom hornom rohu „Cena M. R. Štefánika 2017 (SVT)“. 

Kritériá pre prihlásenie a hodnotenie spoločných projektov sú uvedené v prílohe Štatútu Ceny M. R. Štefánika za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej spolupráce a v Usmernení k prílohe Štatútu Ceny M. R. Štefánika. 

Prílohy:
Štatút Ceny M. R. Štefánika za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej spolupráce
Prihláška
Usmernenie k prílohe Štatútu M. R. Štefánika

Zdroj: MŠVVaŠ SR

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR