Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Preukazovanie splnenia podmienky mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít 

 
 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 28. 04. 2021 verziu 3.0 dokumentu s názvom Preukazovanie splnenia podmienky mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP II v gescii MH SR.

Cieľom úpravy dokumentu je:

  • potreba reflektovať na skutočnosť, že v pripravovaných výzvach na predkladanie ŽoNFP už nie je podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu definovaná ako podmienka poskytnutia príspevku ale ako povinnosť, resp. záväzok vyplývajúci zo znenia Zmluvy o poskytnutí NFP,

  • potreba reflektovať na stále pretrvávajúcu krízovú situáciu a v tejto súvislosti vložiť do dokumentu odvolávku na §  57 zákona o príspevku z EŠIF, ktorý upravuje postup pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku v čase krízovej situácie,

  • precizovanie textu.

Cieľom zverejnenia dokumentu je zjednotenie formy poskytovaných informácií týkajúcich sa podmienky mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu a sprehľadnenie dokumentácie výziev na predkladanie ŽoNFP vyhlásených poskytovateľom.

Úplné znenie dokumentu (aj so sledovaním zmien) zverejnené dňa 28. 4. 2021 

Preukazovanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP II v gescii MH SR_ verzia 3.0

Preukazovanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP II v gescii MH SR_ verzia 3.0_sledovanie zmien

Zdroj: OPVaI

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR