Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

IT Akadémia sprístupňuje obsah pre všetky školy na Slovensku 

 
 

Obsah a vzdelávacie nástroje vytvorené v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie bude v súvislosti s aktuálnou situáciou, kedy sú dočasne zatvorené všetky školy a vzdelávacie zariadenia, sprístupnený bez akýchkoľvek obmedzení.

Jedná sa predovšetkým o inovatívne metodiky z informatiky, matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie a vybraných predmetov zameraných na IKT pre všetky základné a stredné školy na Slovensku. Cieľom je pomôcť učiteľom organizovať vzdelávanie žiakov na diaľku aj s využitím učebných materiálov vytvorených v rámci projektu.

Do národného projektu je aktuálne zapojených viac ako 2 000 učiteľov a medzi nimi mnoho takých, ktorí aj v týchto náročných podmienkach využívajú moderné digitálne nástroje a efektívne organizujú vzdelávaciu činnosť žiakov vo vzdialenom režime. Veríme, že medializácia možnosti využívania týchto nástrojov pomôže rozšíriť túto informáciu k čo najväčšiemu počtu učiteľov a škôl.

Od 18. 3. 2020 tak budú prostredníctvom web stránky projektu www.itakademia.sk

 - zverejňované inovatívne metodiky spolu s pracovnými listami a digitálnymi nástrojmi, ktoré sú využiteľne pre domáce zadania žiakov,

 - realizované webináre (online workshopy) pre učiteľov jednotlivých predmetov zamerané na konzultácie k využívaniu inovatívnych metodík, na odporúčania pre online vzdelávanie, na výmenu skúseností pri využívaní vhodných technológií,

 - bude sprístupnený archív popularizačných aktivít pre žiakov – prednášok z IT čajovní, Nobelovských prednášok, a pod.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie prináša do slovenských škôl bádateľsky orientované vyučovanie informatiky, matematiky, prírodovedných a vybraných technických predmetov s podporou digitálnych technológií. Do projektu je zapojených 271 základných škôl, 207 stredných škôl, 5 vysokých škôl a spolu viac ako 50 tis. žiakov a študentov. Nositeľom a realizátorom projektu je Centrum vedecko-technických informácií SR, partnermi sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinská univerzita v Žiline. Projekt vznikol a realizuje sa s výraznou podporou IT sektora, reprezentovaného IT Asociáciou Slovenska (ITAS), klastrom Košice IT Valley a s podporou Slovenskej informatickej spoločnosti. _________________________________________________________________________________________________________________ KONTAKT Gestor projektu IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie: Doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 0905 488 014, dusan.sveda@upjs.sk KONTAKT PRE MÉDIÁ Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: tlacove@minedu.sk Centrum vedecko-technických informácií SR: Eva Vašková, 02/ 69 253 113, eva.vaskova@cvtisr.sk

Zdroj: CVTI SR

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR