Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Cena za transfer technológií na Slovensku 2022 

 
 

banner Cena TT

Hlavným cieľom súťaže je oceniť inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti s prínosom pre prax a ich pôvodcov,  motivovať vedeckovýskumných pracovníkov pre zapájanie sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie a zvýšiť povedomie o transfere technológií.

Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku pochádzajúcich výhradne zo slovenských vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov.

  Súťaž má tri kategórie:

  • INOVÁCIA
   Kategória INOVÁCIA je určená pre originálne, unikátne a zároveň najlepšie využiteľné výsledky (technológie) vedeckej komunity z verejných vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré prešli alebo prechádzajú procesom ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Ocenenie získa: pôvodca/pôvodkyňa, alebo pôvodcovský kolektív.
  • INOVÁTOR / INOVÁTORKA
   Kategória INOVÁTOR / INOVÁTORKA je určená pre nominácie osôb (pôvodcov / pôvodkyne) alebo pôvodcovských kolektívov s príkladným prístupom k procesu ochrany výstupov ich vedeckovýskumnej činnosti a následnej komercializácie. Ocenenie získa: pôvodca / pôvodkyňa, alebo pôvodcovský kolektív.
  • POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ
   Do kategórie POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ je možné nominovať počin s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku, alebo konkrétny prípad vykazujúci známky systematického prístupu ochrany a komercializácie duševného vlastníctva zo strany lokálneho centra transferu technológií alebo obdobnej organizačnej jednotky vedeckovýskumnej inštitúcie, či jednotlivcov z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií. Ocenenie získa: osoba / kolektív alebo organizačná jednotka verejnej vedeckovýskumnej inštitúcie zodpovedná za transfer technológií.

  Nominácie do súťaže môžu nahlasovať:

  • centrá pre transfer technológií (prípadne obdobné pracovisko v rámci inštitúcie zodpovedné za ochranu a prenos duševného vlastníctva do praxe – ďalej len „CTT“),
  • jednotlivci z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií,
  • Centrum transferu technológií pri CVTI SR (ďalej len „CTT CVTI SR“).

Nominácie do súťaže sa zasielajú v elektronickej forme na e-mailovú adresu sutaztt@cvtisr.sk, najneskôr do 31. augusta 2022 a to prostredníctvom určeného formulára, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na stránke www.nptt.sk, alebo v príslušnom CTT. Veľkosť zasielaného e-mailu nesmie presiahnuť 5 MB.

Do súťaže je možné zaradiť len také nominácie, ktoré budú spĺňať podmienky súťaže uvedené v štatúte a zároveň budú doručené s udeleným písomným súhlasom  so spracúvaním osobných údajov nominovaných, ktorý je je neoddeliteľnou súčasťou formulára nominácie.

Štatút súťaže "CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU  (platný od 1. 4. 2022)

NAHLÁSENIE NOMINÁCIE DO SÚŤAŽE

Odovzdávanie cien bude súčasťou  konferencie Cooperation Innovation Technology transfer 2022 – COINTT 2022.  

Konferencia COINTT 2022  sa bude konať 18. a 19. októbra 2022  v priestoroch Hotela Saffron v Bratislave.

Viac informácií   

Správa 

Zdroj: NPTT 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR