Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Archív stránok riešiteľov 

 
 
1. ŠP - Budovanie informačnej spoločnosti

Open Source Inraštruktrúra
Využitie IKT technológií a sieťových platforiem novej generácie vo vzdelávaní
Konvergencia ICT sietí a služieb v komunikačnej infraštruktúre SR 
Model integrovaných služieb verejnej správy
Nástroje pre integráciu a distribuované využitie geopriestorových informácií
Inteligentné rečové komunikačné rozhranie
Nástroje pre získavanie, organizovanie a udržovanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov

2. ŠP - Kvalita života - zdravie, výživa, vzdelávanie

Genomika nádorových ochorení pre zdravšiu populáciu ľudí
Genomika kardiovaskulárných ochorení pre zdravšiu populáciu ľudí
Genomika prenosných ochorení pre zdravšiu populáciu ľudí a zvierat
Ekologizácia a ekonomická racionalizácia primárnej rastlinnej produkcie
Ekologizácia a ekonomická racionalizácia primárnej živočíšnej produkcie
Potraviny – Kvalita a bezpečnosť
Kvalita, bezpečnosť a funkčnosť primárnych potravinových zdrojov
Vplyv stavebných materiálov a konštrukcií na kvalitu života
Vplyv geologických faktorov na kvalitu života
Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní
 
3. ŠP - Rozvoj progresívnych technológií pre výkonnú ekonomiku
 
Sofistikované procesy a produkty podporujúce exportnú výkonnosť odvetvia elektrotechniky SR
Strojnotechnologické výrobné systémy zvyšujúce konkurenčnú schopnosť gumárenského priemyslu SR
Progresívne chemické materiály hlavne na báze obnoviteľných surovín a odpadov
Progresívne technológie a automatizované komplexy podporujúce rozvoj strojárenstva pre konkurencieschopnú priemyselnú výrobu
Zvýšenie produkčnej výkonnosti producentov biologicky aktívnych látok
 
4. ŠP - Uplatnenie progresívnych princípov výroby a premien energie
 
Výrobné zdroje elektrickej energie a premeny energií
Vplyv trhového prostredia na prenosy a premeny elektrickej energie

5. ŠP - Využívanie domácich surovín a zdrojov

Výskum vlastností a využitia vybranej skupiny nerastných surovín
Spracovanie nadbytočnej drevnej suroviny najnižšej kvality v celulózo-papierenských výrobných kapacitách na nové produkty
Modifikácia úžitkových vlastností drevných materiálov a rozšírenie oblasti ich použitia
High Tech a nové technológie pre oblasť získavania a spracovania nerudných surovín
Komplexné využívanie rastlinných surovín

6. ŠP - Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti

Vonkajšie a vnútorné podmienky formovania politického systému na Slovensku
Regionálna diferenciácia, regionálny rozvoj v SR v kontexte integračných dosahov
Transformácia sociálneho systému na Slovensku, stav, výsledky, riziká narušenia sociálnej súdržnosti a modely riešenia
Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti
Právne vedy a ich prínos k analýze procesu transformácie v podmienkach integrácie do EÚ
Globalizácia, integrácia a zavŕšenie transformácie - určujúce smery hospodárskeho rozvoja Slovenska a vytváranie ekonomických predpokladov modernizácie slovenskej spoločnosti
Ideové zdroje a línie slovenskej politiky
Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti
Výskum ekonomických a sociálnych dôsledkov adaptácie agropotravinárskeho sektora a vidieka SR na podmienky európskej integrácie a globalizácie

7. ŠP - Rozvoj osobnosti a talentu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov

Adaptácia srdca na patologické podmienky (regulačné mechanizmy)
Ochrana a záchrana historických pamiatok na Slovensku ako integrálna súčasť európskeho kultúrneho dedičstva (koncepcia a realizácia)
Transgenéza a klonovanie hospodárskych zvierat pre cielenú produkciu biologicky aktívnych látok
Zlepšovanie kvality a využívania elektrickej energie v priemyselných, trakčných a všeobecných aplikáciách (nové topológie a stratégie vývoja)
Alternatívne cesty k náhrade antibiotík – ovplyvňovanie fyziológie trávenia hospodárskych zvierat
Molekulárna patogenéza novo sa objavujúcich antropozoonóz na Slovensku
Genomický a proteomický prístup ku kvantifikovaniu DNA patogénov v primárnych potravinových zdrojoch
Archivácia sociálnych dát a jej využitie v medzinárodných komparatívnych výskumoch
Transformácia identít v súčasnom a historickom kontexte Slovenska so zreteľom na integračné procesy
Nové materiály a technológie v konštrukcii strojov a zariadení
Komunikačné siete a služby budúcich generácií
Skvalitnenie vzdelanostnej úrovnej tvorivých (kreatívnych)  pracovníkov priemyslu, výskum nových metodológií zabezpečujúcich zvýšenie konkurencieschopnosti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu
Zlepšenie spoločenského uznania mladých vo výskume
Príčiny nízkeho záujmu mladých o výskum na Slovensku
Zlepšenie spoločenského uznania mladých vo výskume
Analýza bytovej situácie interných doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov a návrh na jej zlepšenie

8. ŠP -  Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktrúry výskumu a vývoja

Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu (NMR)
Vybudovanie centra excelentnosti pre oblasť biotechnológií. Biotechnologické centrum (BITCET)
Podpora infarštruktúry výskumu a vývoja z hľadiska požiadaviek elektromagnetickej kompatibility (EMC)

9. ŠP - Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti

Predikcia vývojových trendov v sociálnej sfére
Rozvoj vidieka a zmeny v potravinových vertikáloch v kontexte intregrácie SR do EÚ
Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorpčnej schopnosti regiónov
Zmeny demografického vývoja Slovenska, Atlas obyvateľov Slovenska
Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v SR
Prebiehajúca klimatická zmena a jej dopady na rozvoj spoločnosti
Vytvorenie všeobecne dostupného pôvodného národného encyklopedického diela pre otreby celej spoločnosti
Komplexné spracovanie slovenského jazyka a jeho elektoronizácia pre účely jazykovedného výskumu
Regionálny rozvoj, malé a stredné podnikanie
Vytvorenie terminologického súboru (encyklopedicko-terminologického zborníika) pre oblasť bezpečnosti a komplexnej ochrany života a zdravia pri práci

10. - ŠP - Budovanie informačnej spoločnosti

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR