Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Legislatíva 

 
 

Legislatíva

odkazy

platná vrátane rekodifikovanej

2018
ikonka novéZákon č. 177/2018 Z. z.  o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

2017
Zákon 243/2017 o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2015
Zákon č. 23/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

2014
Zákon č. 194/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 

2013
Zákon č. 363/2013 Z. z. z 23. októbra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoja   
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2011
Zákon č. 40/2011 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

2009
Rekodifikovaný zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

2008
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov
Zákon č. 233/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Zákon č. 175/2008 Z.z. o vysokých školách
Zákon č. 90/2008 Z.z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

2007
Zákon č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií

2006
Zákon č. 689/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2005
Zákon č. 5/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Rekodifikovaný zákon č. 172/2005 Z. z . o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení  neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 

2004
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

2003
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov   
Rekodifikovaný zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
Rekodifikovaný zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 429/2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 457/2002 Z. z.

2002
Rekodifikovaný zákon č. 477/2002 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 477/2002 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 133/2002 o Slovenskej akadémii vied
Zákon č. 35/2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
Zákon č. 34/2002 o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Rekodifikovaný zákon č. 13/2002 Z.z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

2001
Rekodifikovaný zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácií činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
Zákon č. 567/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 416/2001 Z. z.
Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike
Úplné znenie zákona č. 34/2001 Z.z. (úplné znenie zákona č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 234/2000 Z. z.)
Zákon č. 34/2001 (úplné znenie zákona č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 234/2000 Z. z.)
Zákon č. 13/2001 o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizacií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecneprospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991Zb. o podmienkach prevodu majektu štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

1997
Rekodifikovaný zákon č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z.z.
Zákon č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona NR SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z.z.
Rekodifikovaný zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

Zákon č. 213/1997 o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

1964
Rekodifikovaný zákon č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti

zrušená
2003
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 192 z 26. mája 2003 o prevádzkovaní a činnosti celoštátneho informačného systému výskumného a vývojového potenciálu Slovenskej republiky
Výnos MŠ SR č. 1055/2003-11 z 5. augusta 2003 o odboroch výskumu a vývoja a číselníku odborov
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnenení niektorých zákonov
Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

2002
Zákon č. 132/2002 o vede a technike
Zákon č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2001
Zákon č. 203/2001 o Agentúre na podporu vedy a techniky

1993
Zákon č. 279/1993 Národnej rady SR  o školských zariadeniach

1964
Zákon č. 53/1964 Z.z. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti

 

Všeobecne záväzné právne predpisy

platné

2015
Výnos Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 5. marca 2015 č. 2015-7174/11543:7-15AA, ktorým sa mení výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 12. augusta 2009 č. CD-2009-23752/12736-1:11 o stimuloch pre výskum a vývoj

2011
Metodické usmernenie č. 48/2011 pre prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji
Príloha 1
Príloha 2

Príkaz ministra č. 18/2011, ktorým sa vydáva Štatút Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku a Rokovací poriadok Komisie pre oceňovanie
Príloha 1 – Štatút
Príloha 2 – Rokovací poriadok
Príloha 3 – Návrhový list Osobnosť vedy a techniky
Príloha 4 – Návrhový list Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
Príloha 5 – Návrhový list Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
Príloha 6 – Návrhový list Vedecko-technický tím roka
Manažérsky sumár 

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o poskytovaní informácií o projektoch výskumu a vývoja financovaných z OP VaV zo ŠF EÚ do informačného systému a centrálneho informačného portálu pre výskum a vývoj MŠVVaŠ SR, implementujúce § 26 ods. 5 písm. g) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády č. 233/2008 Z. z. a v znení zákona č. 40/2011 Z. z.
2010
Usmernenie MŠVVaŠ SR pre kontrolu stimulov pre výskum a vývoj
2009
Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 12. augusta 2009 č. CD-2009-23752/12736-1:11 o stimuloch pre výskum a vývoj
Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. mája 2009 č. CD-2009-20239/4722-1:11 o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja
Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. mája 2009 č. CD-2009-18616/1291-1:11 o podrobnostiach o štruktúre, postupe a lehotách na poskytovanie informácií a o podrobnostiach o prevádzkovaní informačného systému Ministerstva školstva Slovenskej republiky o výskume a vývoji 

staršie
Smernica č. 27/2006-R o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky
Príloha č. 1. k smernici 27/2006
Usmernenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky  č. CD-2006-6446/14411-1:11 pre oponentúry úloh výskumu a vývoja štátnych programov výskumu a vývoja, ktorých riešenie v zmysle §28 ods. 6 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov prebieha podľa doterajších predpisov (zákon č. 132/2002 Z. z. o vede a technike)
Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3, Príloha 4, Príloha 5, Príloha 6, Príloha 7, Príloha 8, Príloha 9, Príloha 10, Príloha 11, Príloha 11n, Príloha 12, Príloha 13, Príloha 14

Metodické usmernenie č. 1024/2002-6 na zabezpečenie a organizáciu obchodnej verejnej súťaže štátnych programov výskumu a vývoja
Metodické usmernenie č. 1024-1505/35577-1:11 pre kontrolu riešenia úloh výskumu a vývoja financovaných zo štátneho rozpočtu
Metodické usmernenie č.1054/2003 – 01 pre  použitie prostriedkov vyčlenených z prostriedkov štátneho rozpočtu na štátne programy výskumu a vývoja alebo podprogramy štátneho programu výskumu a vývoja na zabezpečenie činností administratívneho garanta štátneho programu  výskumu a vývoja alebo administratívneho garanta podprogramu štátneho programu výskumu a vývoja a rád štátnych programov výskumu a vývoja alebo rád podprogramov štátnych programov výskumu a vývoja
Usmernenie MŠ SR č. CD-2005-23929/36598-1:11 na prevzatie povinností, úloh a záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv administrátorov podprogramov štátnych programov výskumu a vývoja na Ministerstvo školstva SR
Vyhláška č. 306/2007 Z.z. Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností

Vyhláška č. 571/2006 Z.z. Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania + príloha: Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

zrušené

2005
Usmernenie MŠ SR č. CD-2005-23662/35898-1:11 pre oponentúry úloh vedy a výskumu

2003
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 192 z 26. mája 2003 o prevádzkovaní a činnosti celoštátneho informačného systému výskumného a vývojového potenciálu Slovenskej republiky
Výnos o odboroch výskumu a vývoja a číselníku odborov č. 1055/2003

 

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR