Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Legislatíva 

 Zákon č. 172/2005 Z.z. o organizácií štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 233/2008 Z.z.
 Zákon č. 40/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon nadobudol platnosť dňa 26. 2. 2011, účinnosť nadobudol dňa 15. 3. 2011)
 Štatút hodnotiteľskej komisie
Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. mája 2009 č. CD-2009-20239/4722-1:11 o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisovSúvisiace predpisy

Zákon č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied
 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 456/2012 z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.
Organizačný poriadok Slovenskej akadémie vied (znenie v zmysle zmien a doplnkov schválených Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 11. novembra 2009)

 
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR