Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Hodnotiteľská komisia 

Odborným hodnotiteľským orgánom pre hodnotenie spôsobilosti osôb vykonávať výskum a vývoj je hodnotiteľská komisia, ktorá sa skladá z predsedu, podpredsedu a ďalších členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister školstva na základe návrhov reprezentácie vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a reprezentatívnych združení zamestnávateľov. Hodnotiteľská komisia má 15 členov, z ktorých jednu tretinu tvoria zástupcovia podnikateľskej sféry.

Komisia posudzuje a nezávisle hodnotí kvalitu výskumnej a vývojovej činnosti a podmienky, v ktorých sa táto činnosť vykonáva v hodnotenej organizácii výskumu a vývoja. Výsledky hodnotenia spôsobilosti vrátane záverov hodnotiteľskej komisie predkladá ministrovi školstva.

Pre prijatie záverov spôsobilosti žiadateľa na vykonávanie výskumu a vývoja hodnotiteľská komisia posudzuje splnenie týchto predpokladov:

  • kvalifikačnú skladbu a infraštruktúru výskumu a vývoja,
  • dosiahnuté výsledky výskumu a vývoja za hodnotené obdobie a ich uskutočňovanie v praxi vrátane publikačnej činnosti a umeleckej činnosti,
  • predpoklad udržateľnosti rozvoja.

Dokument:

 Štatút hodnotiteľskej komisie

 

 
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR