Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner
Domov > Veda a technika v SR > Certifikácia > Metodika > Stránky > default.aspx  

Domov 

 

Metodika vypĺňania žiadosti 

Žiadosť o vykonanie hodnotenia spôsobilosti osôb vykonávať výskum a vývoj sa skladá z viacerých modulov, ktoré sa delia na základné a na doplňujúce[1]. Pre získanie osvedčenia o spôsobilosti je potrebné preukázať plnenie aspoň jedného ukazovateľa v rámci každého modulu, ktorý sa pre daného žiadateľa považuje za základný[2]. Pre získanie osvedčenia je preto dôležité zamerať sa najmä vyplnenie ukazovateľov rámci základných modulov, pričom však netreba opomenúť ani ostatné (doplňujúce) moduly.

Pre určenie základných modulov je potrebné zvážiť nasledovné skutočnosti:

1. či sa jedná o osobu (právnickú alebo fyzickú - podnikateľa) s pôsobnosťou vo vede a výskume nad 3 roky alebo s pôsobnosťou kratšou ako 3 roky,

Pôsobnosť žiadateľa sa určuje vzhľadom na to, kedy vznikla rozhodujúca skutočnosť, v zmysle ktorej žiadateľ začal vykonávať výskum a vývoj, napr. zapísanie činnosti vykonávanie výskumu a vývoja v prírodných vedách do Obch. registra SR alebo do Živnostenského registra SR, zriaďovacej listiny inštitúcie, a pod. Pokiaľ rozhodujúca skutočnosť vznikla menej než pred troma rokmi pred podaním žiadosti, žiadateľ sa považuje za osobu s pôsobnosťou vo výskume a vývoji do 3 rokov.

2. sektor výskumu a vývoja (štátny sektor, sektor vysokých škôl, neziskový sektor alebo podnikateľský sektor),

Na právnické osoby podľa § 7 písm. b) zákona č. 172/2005 Z.z. (sektor vysokých škôl) a na organizácie SAV sa hodnotenie spôsobilosti osôb vykonávať výskum a vývoj hodnotiteľskou komisiou nevzťahuje, t.j. nepodávajú si žiadosť o hodnotenie spôsobilosti prostredníctvom portálu CIP VVI.

3. skupinu odborov, v ktorej sa vykonáva výskum a vývoj (prírodné vedy, technické vedy, lekárske vedy, pôdohospodárske vedy, spoločenské vedy, humanitné vedy)[3],

4. či žiadateľ vykonáva hlavne základný výskum alebo aplikovaný výskum a vývoj.

 

Tabuľky pre určenie základných modulov:

a) žiadatelia s pôsobnosťou do 3 rokov:

Základné moduly

Doplňujúce moduly

Časť I – modul I

Časť II – modul D

Je potrebné tiež predložiť výskumný zámer (okrem iných povinných príloh).

Časť I – moduly Aa, Ab, Ac, B, C, D, E, F, G, H, J

Časť II – moduly A, B, C

 

 

b) žiadatelia s pôsobnosťou nad 3 roky:

Sektor VaV

Skupina vedných odborov

Základný výskum

Aplikovaný výskum a vývoj

Základné moduly

Doplňujúce moduly

Základné moduly

Doplňujúce moduly

Štátny sektor

Prírodné, technické, lekárske a pôdohosp. vedy

Časť I - moduly Aa, Ab, Ac, E, F, I, J

Časť II - moduly A, D

Časť I – moduly B, C, D, G, H

Časť II – moduly B, C

Časť I - moduly Aa, Ab, Ac, E, F, I, J

Časť II - moduly A, D

Časť I – moduly B, C, D, G, H

Časť II – moduly B, C

Spoločenské a humanitné vedy

Časť I - moduly Aa, Ab, Ac, E, F, I, J

Časť II - moduly A, D

Časť I – moduly B, C, D, G, H

Časť II – moduly B, C

Časť I - moduly Aa, Ab, Ac, E, F, I, J

Časť II - moduly A, D

Časť I – moduly B, C, D, G, H

Časť II – moduly B, C

Neziskový a podnikateľský sektor

Prírodné, technické, lekárske a pôdohosp. vedy

Časť I - moduly Aa, Ab, Ac, E, F, I, J

Časť II - moduly A, D

Časť I – moduly B, C, D, G, H

Časť II – moduly B, C

Časť I - moduly Ac, E, F, I, J

Časť II - moduly A, D

Časť I – moduly Aa, Ab, B, C, D, G, H

Časť II – moduly B, C

Spoločenské a humanitné vedy

Časť I - moduly Aa, Ab, Ac, E, F, I, J

Časť II - moduly A, D

Časť I – moduly B, C, D, G, H

Časť II – moduly B, C

Časť I - moduly Ac, E, F, I, J

Časť II - moduly A, D

Časť I – moduly Aa, Ab, B, C, D, G, H

Časť II – moduly B, C

 

K žiadosti je potrebné priložiť prílohy v zmysle Výnosu MŠ SR z 15. mája 2009 č. CD-2009-20239/4722-1:11 o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja.

 

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR