Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner
Domov > Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti > Ženy vo vede > Ženy v EÚ > Stránky > default.aspx  

Domov 

 

Ženy v Európskej únii

Ženy majú nízke zastúpenie vmnohých profesionálnych oblastiach a na mnohých úrovniach a rovnako to platí aj pre oblasť vedy a výskumu. Aj keď v posledných rokoch počet žien študentiek na univerzitách a vysokých školách významne predstihuje počet ich mužských kolegov, uplatnenie žien v oblasti vedy a výskumu naráža na mnohé úskalia a nezodpovedá ich vedomostnému a ľudskému potenciálu.

Preto sa Európska komisia rozhodla zriadiť poradný orgán, ktorý by sa systematicky venoval problematike rodovo nesúmerného postavenie žien vo vede a výskume.

 logo EU

V novembri 1999 bola zriadená tzv. Helsinská skupina pre ženy vo vede, do ktorej boli delegovaní zástupcovia/zástupkyne všetkých vtedajších členských krajín EU a krajín asociovaných v VII. rámcovom programe. Názov Helsinská skupina vznikol z dôvodu, že prvé stretnutie skupiny sa uskutočnilo v Helsinkách. Slovenská republika je zastúpená v Helsinskej skupine od jej počiatku. V súčasnosti majú v Helsinskej skupine zastúpenie všetky členské a asociované krajiny EU (s výnimkou Švajčiarska, ktorému bolo členstvo pozastavené). Organizačne je Helsinská skupina pričlenená pod DG Research & Innovation, unit B7 “ Science with and for Society”.

Úlohy Helsinskej skupiny sú definované nasledovne:

  • Posilniť rovnosť medzi mužmi a ženami v oblasti výskumu a inovácii v Európe
  • Posilniť dialóg a výmenu najlepších skúseností s opatreniami a politikami pre podporu žien vo vede na lokálnej, národnej a Európskej úrovni
  • Podpora a poradenstvo pre Európsku komisiu pri príprave komparatívnych štatistík a indikátorov týkajúcich sa rodovej rovnosti

Helsinská skupina sa pravidelne stretáva dvakrát ročne. Po dvoch rokoch spoločných aktivít členovia Helsinskej skupiny pripravili v roku 2001 národné správy o situácii žien vo vede v jednotlivých krajinách a na ich základe bola pripravená súhrnná správa "National Policies on Women and Science in Europe", ktorá analyzovala rozdielne národné kontexty a politiky v oblasti vedy a účasti žien vo vede. Členovia Helsinskej skupiny sa v spoluprácii s tzv. statistical correspondents podieľajú tiež na príprave rodovo disagregovaných štatistík, známych pod názvom „She figures“. Na základe komuniké Europen Research Area (ERA) Helsinská skupina je v súčasnosti poverená monitoringom implementácie rodovej rovnosti a rodovým mainstreamingom a užšie spolupracuje s ERAC, komisiou zodpovednou pre monitoring a rozvoj ERA. Implementácia rodovej priority k je v kompetencii každého členského štátu.

Text: PhDr. Magdalena Piscová, CSc.
Sociologický ústav SAV

Ďalšie informácie dostupné na :
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1297

 ...........................

   European Platform of Women Scientists:    

   Ženy a věda - národní kontaktní centrum, ČR

   WiTEC - the European Association for Women in Science, Engineering and Technology

Portia - logo   Portia Ltd

 
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR