Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Centrum rodových štúdií 

 
Centrum rodových štúdií 

Centrum rodových štúdií bolo založené v júni 2001 na FiF UK v Bratislave ako prvá inštitúcia na akademickej pôde v rámci Slovenskej republiky, ktorá je zameraná na vzdelávacie a výskumné aktivity v odbore rodové štúdiá. Tento interdisciplinárny odbor sa sústreďuje na vzťahy medzi rodmi v rôznych oblastiach života a ich teoretickej reflexie. Predmetom záujmu sú otázky rodovej identity, rodovo špecifických rozdielov, stereotypov a symbolov, ktoré zásadným spôsobom štruktúrujú povahu vzťahov medzi ženami a mužmi a organizujú nerovnosti medzi nimi.

Činnosť Centra rodových štúdií nadväzuje na desaťročnú tradíciu podobne orientovaných pedagogických a výskumných aktivít, ktoré sa realizovali na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK v spolupráci s odborníčkami a odborníkmi iných disciplín.

Založením CRŠ sa sledoval zámer priblížiť vzdelávanie a výskum na FiF UK štandardom v tých krajinách, kde sú gender studies legitímnou súčasťou spoločensko-vedných disciplín ako výraz demokratickej politiky vzdelávania.

Organizácia
Vznik
Ciele
Činnosť
Spolupráca

Aktuálne informácie
Kurzy

Publikácie

Klub feministických filozofiek

 

 Projekty

   - EQUAL
   - POWER

   - EFID

   - KNOWING

Riaditeľka:

Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD.

 Odborné koordinátorky:

Doc. PhDr. Etela Farkašová, CSc.
PhDr. Mariana Szapuová, PhD.
Mgr. Antónia Furjelová

Poštová adresa:

Filozofická fakulta UK
Centrum rodových štúdií
Gondova 2
818 01 Bratislava

Zaujímavé publikácie:

 Situovana veda  Mariana Szapuová (ed.). Situovaná veda. Podoby a kontexty tvorby poznania. Centrum rodových štúdií, Bratislava, 2009
Obsah
Na ceste k rodovej rovnosti Zuzana Kiczková, Mariana Szapuová, Jana Zezulová (eds.). Na ceste k rodovej rovnosti. Ženy a muži v akademickom prostredí. IRIS, Bratislava, 2009
Obsah
Womens memory Zuzana Kiczková (editor). Women´s Memory: The Experience of Self-Shaping in Biographical Interviews. IRIS, Bratislava, 2006, ISBN 80-89238-07-6
Obsah
Príroda, vzor žena? Zuzana Kiczková. Príroda: vzor žena!? Aspekt, Bratislava 1998
Obsah

 Vznik prvého centra rodových štúdií na akademickej pôde bol ocenený v projekte Superženy.sk


Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD. - pôsobí ako docentka na Katedre filozofie a dejín filozofie, kde prednáša vybrané problémy metafyziky, úvod do feministických teórií a rodových štúdií. Pedagogicky pôsobí na Katedre genderových studií FHS UK v Prahe. Od roku 2001 je riaditeľkou Centra rodových štúdií na FiF UK v Bratislave.

PhDr. Mariana Szapuová, PhD. - od r. 1981 pôsobí na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK. Prednáša epistemológiu a feministickú filozofiu. Ako členka Centra rodových štúdií na FiF UK sa  organizačne a pedagogicky  podieľa  na kurzoch z rodových štúdií a vedie kurzy z feministickej filozofie.

Doc. PhDr. Etela Farkašová, CSc. - mim. prof. pôsobí na Katedre filozofie a dejín filozofie, prednáša epistemológiu a participuje na celofakultných a celouniverzitných kurzoch Úvod do rodových štúdií.  Patrí medzi zakladajúce členky Klubu feministických filozofiek pri SFZ, Centra pre rodové štúdiá na UK, ale aj Klubu slovenských prozaičiek Femina.

 
zprava: M. Szapuová, E. Farkašová, Z. Kiczková

 Aktualizácia: 13. 3. 2010

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR