Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Ako ďaleko je k aplikovanému výskumu 

 
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. 

V Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave sa uskutočnilo v poradí 7. stretnutie verejnosti s osobnosťami vedy a techniky pri káve. Organizátorom stretnutia pod názvom VEDA V CENTRE bolo už tradične Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, odbor  CVTI SR.

Vo štvrtok 26. februára 2009 o 17. hodine bol hosťom vedeckej kaviarne popredný slovenský vedec prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., riaditeľ Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave.  Podujatie moderoval Ing. Oleg Cvik, námestník riaditeľa Centra vedecko-technických informácií SR.

Profesor Pastorek v populárno-vedeckej prednáške na tému Ako ďaleko je k aplikovanému výskumu  hovoril o  výskume nádorovej bielkoviny CA IX (tiež označovanej MN/CA IX) a o skúsenostiach z aplikácie výsledkov tohto výskumu v onkologickej praxi. Na identifikácii uvedenej nádorovej bielkoviny sa profesor Pastorek zásadným spôsobom podieľal. 

Prvá časť prednášky bola zameraná na vysvetlenie základných poznatkov o bielkovine CA IX. V súčasnosti je významným markerom nádorovej hypoxie a skúma sa najmä v súvislosti s jej potenciálom predpovedať účinnosť protinádorovej liečby a určiť prognózu ochorenia. 

 riaditeľ CVTI SR profesor RNDr. Ján Turňa, CSc.  prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. vo Vede v CENTRE a moderátorom Ing. Olegom Cvikom

Hypoxia je jav, ktorý sa vyskytuje často v pevných nádoroch v dôsledku ich nedokonalej cievnej siete, ktorá nerovnomerne rozvádza krv a kyslík dodáva len do určitých oblastí nádorového tkaniva. Následkom toho vzniká acidóza, ktorá je tiež zlým faktorom z hľadiska prognózy. Bráni totiž chemoterapii v jej liečebnom účinku. Niektoré nádorové bunky sa prispôsobia nedostatku kyslíka  tým, že zmenia svoj metabolizmus a niektoré biologické vlastnosti a získajú agresívnejší charakter. Prejaví sa to zvýšenou schopnosťou nádorov tvoriť metastázy a odolávať klasickej protinádorovej liečbe (chemoterapii a rádioterapii).

Prednášajúci poukázal na originálny príspevok svojho tímu z Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied k pochopeniu molekulárnych vlastností bielkoviny CA IX a jej aktívnej úlohy v nádoroch. Vysvetlil tiež možnosti využitia bielkoviny CA IX na detekciu agresívnych nádorov a na cielený zásah nádorových buniek pomocou špecifických protilátok a inhibítorov. 

 Veda v CENTRE - pohľad do sály  Veda v CENTRe - návštevníci vedeckej kaviarne
 
Cesta až k dnešnému poznaniu bola dlhá a zložitá. Roku 1992 bol podaný US patent „MN Gene and Protein“ s celosvetovou pôsobnosťou, ktorý bol uznaný v roku 1995. V súčasnosti je udelených 41 patentov v tejto oblasti a ďalších 40 je podaných. Samotné podanie a udržiavanie takéhoto typu patentu je veľmi náročný proces, a to nielen po stránke finančnej, ale aj odbornej. Bez pomoci veľkých zahraničných firiem a kvalitných patentových právnikov by to nebolo možné.

 diskusia vo vedeckej kaviarni  Ing. Alexandra Zahradníková, CSc. v diskusii  prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.

V druhej časti prednášky profesor Pastorek hovoril o svojich skúsenostiach s riadením výskumu, so získavaním projektov a publikovaním výsledkov. Hovoril tiež o budovaní a udržiavaní medzinárodnej spolupráce, o patentovaní poznatkov o MN/CA IX, ale aj o problémoch, ktoré sprevádzajú prenos poznatkov vedy do praxe. Poukázal na to, že medzi základným a aplikovaným výskumom neexistuje hranica, a len ich vzájomné prelínanie môže poskytnúť zmysluplné výsledky. 

diskusia vo vedeckej kaviarni diskusia vo vedeckej kaviarni   prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.

Napriek  veľkému úsiliu bol detekčný kit sprístupnený až v minulom roku.  Dnes sa reagencie pochádzajúce z laboratória vo Virologickom ústave SAV využívajú na veľkých klinických pracoviskách, predovšetkým v zahraničí. Predmet patentu – karbonická anhydráza IX je v súčasnosti najlepší znak hypoxických nádorových buniek, ktoré často unikajú účinkom chemoterapie a rádioterapie. Vzrastá aj počet publikácií založených na tomto objave, pričom väčšina je založená na využití reagencií pochádzajúcich z nášho laboratória. Celý proces od čistého základného výskumu až po aplikáciu je dlhý a finančne náročný, čo obzvlášť platí v prípade diagnostiky a terapie ľudských ochorení. Do aplikačného stavu sa však nedostane žiadny objav bez získania grantových prostriedkov od štátu, Európskej únie a nakoniec aj od zahraničných firiem. Tieto prostriedky sa totiž pohybujú v desiatkach miliónov eur.

 diskusia  Ing. Oleg Cvik

US patent „MN Gene and Protein”, ktorého je  profesor Pastorek spoluautorom (Závada, Pastoreková, Pastorek),  je zameraný na diagnostiku a terapiu. Vývoj lieku  trvá 10 až 15 rokov. Finančné náklady sa odhadujú asi na 500 miliónov dolárov, možno  aj viac. Pri financovaní je vždy enormný podiel štátu.

stretnutie vo vedeckej kaviarni prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. vo vedeckej kaviarni   

V závere prednášky prof. Pastorek zaželal prítomným, aby sa nikto neocitol v situácii, v ktorej bude výsledky výskumu nádorového markera CA IX potrebovať. Po prednáške sa rozprúdila diskusia k danej téme. 

V diskusii vystúpil aj riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., Ing. Alexandra Zahradníková, CSc., vedúca laboratória v Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky  Slovenskej akadémie vied v Bratislave a ďalší.

 organizátorky z NCP VaT v rozhovore s účastníkom vedeckej kaviarne

 prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. v rozhovore

Centrum vedecko-technických informácií SR spustilo počas tejto vedeckej kaviarne testovaciu prevádzku živého vysielania  z podujatí Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti na internete.

O pripravovaných vysielaniach budú používatelia portálu CIP VVI informovaní na hlavnej stránke a spracované videozáznamy sú k nahliadnutiu vo videoarchíve.

Prednáška

Videozáznam

Súvisiace články:
Veda v CENTRE: Ako ďaleko je k aplikovanému výskumu
J. Pastorek: Dnešná veda nie je o individualizme, ale o komunikácii a schopnosti spolupracovať

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová
Foto: Ing. Alena Paulíková 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR