Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Synchrotróny štvrtej generácie – okná do sveta nanosveta 

 
doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti zorganizovalo v poradí 5. stretnutie osobnosti  vedy a techniky  s verejnosťou v rámci cyklu VEDA V CENTRE.

Konalo sa 27. novembra 2008 o 16. hodine v konferenčnej sále Centra vedecko-technických informácií SR v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2008. 

Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc. sa vo svojej prednáške Synchrotróny štvrtej generácie – okná do sveta nanosveta  zameral na vznik röntgenového žiarenia a definíciu javu digrakcie, princíp elektrónového mikroskopu a difrakcie elektrónov, uviedol príklady pozorovaní. Upozornil na to, že hnacím motívom poznania ľudstva je zvyšujúca sa rozlišovaciu schopnosť našich zmyslov a prezentoval  konštrukciu transmisného mikroskopu „TEM“ a rastrovacieho mikroskopu „REM“.

Ďalej hovoril o synchrotrónovom žiarení ako ceste k zvýšeniu kvality lúča, konštrukcii synchrotrónu a druhoch synchrotrónov. Hlavnú pozornosť  sústredil na európske röntgenové laserové zariadenie na báze voľných elektrónov (X-ray Free Electron Laser Facility  - XFEL) v Hamburgu, princíp jeho činnosti a aplikácie.

 účastníci vedeckej kaviarne  XFEL  s moderátorom Ing. Olegom Cvikom

Ide o projekt 3.7 km dlhého lineárneho urýchľovača elektrónov, ktorý má poskytovať tvrdé X-ray žiarenie výnimočných kvalít presahujúce všetky súčasné svetové zdroje. Kvalita žiarenia produkovaného XFEL bude o niekoľko rádov lepšia v porovnaní s najvýkonnejšími zdrojmi rtg žiarenia dneška, čo analogicky v budúcnosti povedie k prielomovým poznaniam v oblasti prírodných vied a k technologickému pokroku v krajinách zapojených do projektu. XFEL výrazne ovplyvní výskum atómov, iónov, molekúl a klastrov, výskum v oblasti fyziky plazmy, tuhých látok, optiky a nelineárnych procesov, chémie, štrukturálnej biológie a tiež materiálový výskum. 

 diskusia  diskutujúci prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.  diskusia

Docent Sovák priblížil niektoré unikátne výsledky získané z FLASH – skúšobného prototypu XFEL. Prezentoval zobrazovanie štruktúry biologických preparátov. Jeden z kľúčových problémov ktorému čelí štrukturálna biológia je nemožnosť určenia štruktúry biologických makromolekúl, ktoré nie sú vo vykryštalizovanom stave (HIV viruses, human membrane proteins...). Pri použití extrémne intenzívneho a koherentného fs žiarenia (z XFEL) –záznam atomárnej štruktúry „non-crystalline samples“ pozostávajúcich len z niekoľkých a dokonca len z jedinej biomolekuly, je možný. 

 diskusia  rozhovory pri káve  rozhovor so zástupcom MŠ SR

Okrem významu pre astrofyziku, experiment potvrdil základné princípy kvantovej elektrodynamiky QED. Nanosvet je úžasná šanca pre ľudstvo. XFEL je nádej pre vedu a výskum.  Vidieť nové skutočnosti si vyžaduje robiť nové veci. Charakter vedeckej práce sa veľmi zmení.

Prednáška vzbudila veľký záujem účastníkov. V diskusii vyzdvihli zanietený prístup docenta Sováka.  Jeden z diskutujúcich vyslovil tiež obdiv a prekvapenie, že taký „robotník vedy“ vykonáva súčasne aj spoločensko-vedeckú funkciu. 

 

rozhovor s Ing. Róbertom Szabom z MŠ SR a prof. RNDr. Jánom Turňom, riaditeľom CVTI SR

 

rozhovory po skončení akcie

Docent Sovák zdôraznil, že bez základného výskumu by sme sa nikam nedostali. Ďalej okrem iného uviedol, že experimenty na XFEL budú iného druhu ako experimenty v laboratóriách na synchrotrónoch alebo na neutrónových zdrojoch dneška. Budú vyžadovať budovanie kolaborácií, podobných experimentom v časticovej fyzike. Každej podrobnej analýze a interpretácii nameraných dát bude predchádzať diagnostika a komplexné pochopenie všetkých parametrov urýchľovača, detektorov, ako aj procesu zberu dát.

Pre čitateľov e-novín Vedecký kaleidoskop sme pripravili i rozhovor s názvom P. Sovák: Systematická vedecká práca a najmä medzinárodná spolupráca prinášajú šancu presadiť sa.

Prezentácia doc. RNDr. Pavla Sováka, CSc. 

Videozáznam


Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová
Foto: Ing. Alena Paulíková

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR