Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Nové možnosti ochrany tradičných nosičov informácií kultúrneho dedičstva 

 
prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD. 
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, útvar Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR),  zorganizovalo v poradí 17. stretnutie verejnosti s osobnosťami vedy a techniky pri káve v cykle nazvanom Veda v CENTRE. Konalo sa vo štvrtok 25. marca 2009 od 17. hod. v konferenčnej sále CVTI SR v Bratislave na Patrónke.

Hosťom bol prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD., ktorý vystúpil s témou Nové možnosti ochrany tradičných nosičov informácií kultúrneho dedičstva hovoril o rozvoji pamäťových a fondových inštitúcií.

Téma zaujala, čo sa odzrkadlilo na vysokom počte návštevníkov. Podujatie moderovala PhDr. Zuzana Hajdu.

Profesor Katuščák vo svojej prednáške zdôraznil, že všetky materiálové nosiče informácií a dedičstva zákonite trvalo degradujú. Ide o 2. zákon termodynamiky. Preto sa musia trvalo chrániť počas doby životnosti, v prípade ochrany kultúrneho dedičstva na stáročia a tisícročia. Degradácia je trvalá (2. termodynamický zákon), preto aj ochrana materiálov a objektov dedičstva musí byť trvalá (TUR PFI).

Kultúrny štát zabezpečuje trvalú ochranu materiálových nosičov a kultúrneho dedičstva (OKD) prostredníctvom majiteľov a správcov dedičstva, pamäťových a fondových inštitúcií (PFI), kvalitnej legislatívy a trvalého rozvoja finančných, personálnych a technologických zdrojov (TUR). Na to trvalo generuje zdroje a využíva ich na rozvoj ochrany kultúrneho dedičstva na vlastnom území.

Nosiče informácií a dedičstva sú látky rastlinného pôvodu (celulózové materiály, papier, drevo, papyrus, textil, filmy), látky živočíšneho pôvodu (pergamen, koža, vlna, kosti...), kovy a iné anorganické materiály, farby, písacie, spojovacie, náterové, konštrukčné, izolačné, PPP a ďalšie látky. Dedičstvo delíme na kultúrne, prírodné a iné.

 PhDr. Zuzana Hajdu

prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD. vo Vede v CENTRE 

 prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.

V úlohách výskumu a vývoja, podporovaných Ministerstvom školstva SR sa zistilo, že rýchlosť degradácie nosičov informácií v Slovenskej republike je o dva až tri rády vyššia ako potrebná rýchlosť ochrany a teda rozdiely nie sú percentá, desiatky ani násobné (stovky percent), ale rádové. Z toho vyplýva, že nedostatky v ochrane kultúrneho dedičstva sú rádové, kvalitatívne a systémové. A iba tak sa dajú riešiť. Úspech je o systéme. Treba sa snažiť o určitú rovnováhu medzi rýchlosťou trvalej degradácie a trvalej obnovy dedičstva.

 Veda v CENTRE

 prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD. vo Vede v CENTRE

Ako príklad uviedol, že digitalizáciou, konzervovaním a reštaurovaním podľa schváleného programu Európskej únie a vlády Slovenskej republiky OPIS 2 sa má spracovať do roku 2015 menej ako 1 percento archívnych dokumentov dedičstva Slovenskej republiky a zlomok písomného dedičstva. Súčasná kapacita konzervovania je rádovo 102 kg/rok a potrebná kapacita integrovaného konzervačného zariadenia na sterilizáciu, čistenie, sušenie, lyofilizáciu, odkyslovanie, spevňovanie, digitalizáciu, čistenie vzduchu, čistých depozitov) minimálne 104 až 105 kg/rok archívnych dokumentov a kníh.

 prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.

 Veda v CENTRE - diskusia

 PhDr. Zuzana Hajdu

Slovensko sa v oblasti ochrany dedičstva nachádza na križovatke: Buď sa stane vyspelou, kultúrnou, konkurencieschopnou krajinou s trvalým rozvojom ochrany dedičstva na vlastnom území, alebo zostane krajinou zaostávajúcou, závislou od pomoci "vyšších civilizácií". Slovenská republika má zdroje schválené vládami aj EÚ na rozvoj PFI, na nevyhnutné štrukturálne zmeny a naštartovanie trvalo udržateľného rozvoja. Ako ich využije? V SR je nevyhnutný rozvoj vybavenia pamäťových a fondových inštitúcií modernými technológiami.

 prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD. vo Vede v CENTRE

 Veda v CENTRE - diskusia

V Slovenskej republike je nevyhnutný rozvoj vybavenia pamäťových a fondových inštitúcií modernými technológiami. Prvým krokom je transfer technológií a zariadení na úrovni BAT zo sveta, a tým trvalé zvýšenie kapacity a kvality ochrany materiálov a objektov dedičstva na území štátu, najmä v PFI. Prvý krok sa vykoná prakticky výlučne transferom zo sveta preto, že v SR sa v súčasnosti zo zariadení na úrovni BAT vyrába iba jedno zariadenie na hodnotenie kvality: chemiluminiscenčné zariadenie na skúšanie a hodnotenie stálostí materiálov (UP SAV Bratislava). Druhý krok je trvalo udržateľný rozvoj kvality a kapacity ochrany, sprístupňovania a využívania dedičstva na území SR, aj cestou vlastného VV. Zaradenie sa k vyspelým krajinám v oblasti TUR ochrany dedičstva. Generovanie doplnkových finančných, personálnych a ďalších zdrojov pre OKD, aj v oblastiach vedy a výskumu (1 mld. EUR ŠF do 2015) a vzdelávania (1 mld. EUR ŠF do 2015).

 prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD. vo Vede v CENTRE

 Veda v CENTRE - diskusia

Vo vybavení pamäťových a fondových inštitúcií kultúrneho štátu v 21. storočí by okrem depozitov nemali chýbať: 1. nové moderné zariadenia na vedeckú analýzu a výskum materiálov a objektov dedičstva, 2. vstupná a výstupná kontrola kvality skladovania, konzervovania, a reštaurovania, na skúšanie vlastností a ich stálostí, 3. informačné technológie, zariadenia na označovanie kultúrnych objektov napr. RFID, digitalizačné roboty, 4. integrované konzervačné zariadenia na sterilizáciu, čistenie, sušenie, lyofilizáciu, odkyslovanie, spevňovanie, čistenie vzduchu, 5. zariadenia na dopravu a automatizáciu,  odsávacie zariadenia, čistiace zariadenia na vzduch, plyny a kvapaliny atď., 6. zariadenia na sprístupňovanie dedičstva a ďalšie na úrovni najlepších dostupných technológií, správnej laboratórnej a výrobnej praxe. Metódy ochrany sa vo svete aj u nás intenzívne rozvíjajú. Profesor Katuščák poznamenal, že nevidí dôvod na to, prečo by sa nemali trvalo vyvíjať aj na Slovensku. 

 prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD. a PhDr. Zuzana Hajdu

 Veda v CENTRE - diskusia

 Veda v CENTRE - diskusia

Po zaujímavej prednáške sa rozprúdila širšia diskusia, v ktorej vystúpili napr. Ing. Jozef Hanus, CSc., prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc., Doc. PhDr. Gabriela Žibritová, CSc., a ďalší. 

 prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.

 Veda v CENTRE - diskusia

Veda v CENTRE - diskusia 

 Veda v CENTRE - diskusia

 Veda v CENTRE - diskusia

prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD. vo Vede v CENTRE, PhDr. Z. Hajdu, Mgr. A. Putalová

Text spracovala PhDr. Marta Bartošovičová

Foto: Ing. Alena Paulíková
kliknutím na fotografie získate ich plnú veľkosť

 Prednáška 
Stárnutie papiera 

Súvisiace články vo Vedeckom kaleidoskope:
Veda v CENTRE: Nové možnosti ochrany tradičných nosičov informácií a kultúrneho dedičstva
S. Katuščák: Kultúrny štát zabezpečuje trvalú ochranu materiálov a objektov svojho kultúrneho dedičstva
V Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave na Patrónke sa uskutoční beseda s prof. S. Katuščákom o záchrane historických tlačív

Videozáznam z Vedy v CENTRE: Nové možnosti ochrany tradičných nosičov informácií a kultúrneho dedičstva

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR