Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Hydrologické problémy protipovodňovej ochrany 

 
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. 
 V Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave sa uskutočnilo v poradí 15. stretnutie verejnosti s osobnosťami vedy a techniky pri káve pod názvom Veda v CENTRE. Ide o cyklus vedeckých kaviarní za účasti odbornej i širokej verejnosti, ktorý už tradične organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, útvar CVTI SR.

Vo štvrtok 28. januára 2010 o 17 hod. bol hosťom vedeckej kaviarne prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., vedúci Katedry vodného hospodárstva krajiny Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Podujatie moderovala PhDr. Zuzana Hajdu.

Profesor Szolgay vo svojej prednáške na tému Hydrologické problémy protipovodňovej ochrany  priblížil systém určovania návrhových prietokov v hydrológii a poukázal tiež na  slabé stránky. V úvode sa venoval základným definíciám, ktoré sú dôležité, nakoľko odborníci, médiá a verejnosť nehovoria jednou rečou. Uviedol tiež príklad zrážkovo-odtokových modelov a výhľad do budúcnosti.

Na povodeň,  ako komplex príčin a dôsledkov, bol zameraný 3,5-minútový videozáznam. Videli sme silu vody, ktorá je neuveriteľná.

Povodňou je dočasné zaplavenie územia, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou. Povodeň vzniká, keď sa prechodne výrazne zvýši hladina vodného toku a bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva. Ďalšou príčinou povodne môže byť  napr. dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo topenia snehu  a dochádza k zaplaveniu územia vnútornými vodami.

Lokálne môže vzniknúť množstvo faktorov, ktoré sa nedajú predvídať dopredu. Ochrana pred povodňami obsahuje činnosti, ktoré sú zamerané na zníženie povrchového rizika na povodňami ohrozovanom území a na predchádzanie záplavám preventívnymi opatreniami.  Každý hydro-technický návrh raz zlyhá. Raz za čas nebude slúžiť tomu účelu ako bol navrhnutý.  Zatiaľ nepoznáme maximálne možné hranice povodní. Spoločnosť sa musí dohodnúť akú chce ochranu.

 prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.,  Veda v CENTRE

Jedným z článkov v reťazci organizovania ochrany pred nepriaznivými účinkami povodní je aj výpočet návrhových maximálnych prietokov používaných pre dimenzovanie protipovodňových opatrení a vodohospodárskych stavieb. Podľa dostupnosti údajov o prietokoch rozoznávame pri ich výpočte v zásade tri situácie, a to buď máme dostatok prietokových údajov pre aplikáciu štatistických metód alebo zrážkovo-odtokových modelov;  prietokové údaje síce existujú, ale nie sú dostatočné, prípadne vhodné pre použitie uvedených postupov; nemáme k dispozícii údaje o prietokoch. Vo všetkých troch prípadoch bolo možné v uplynulých desaťročiach badať vo svete početné metodické pokroky, ktoré postupne nachádzajú aplikáciu aj u nás.

 Veda v CENTRE  prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
 

V ďalšej časti profesor Szolgay  hovoril o paradigmách určovania návrhových veličín v hydrológii, hydrologických neistotách v odhade návrhových prietokov. Poznamenal, že neistôt nie je nikdy dosť. Zameral sa tiež na to, čo priniesli a prinesú zmeny klímy vo využívaní krajiny.

Dozvedeli sme sa, že v Slovenskej republike je zaevidovaná celková dĺžka riečnej siete cca 61 147 km.  V Správe Slovenského vodohospodárskeho podniku je 38 211 km vodných tokov, z toho je 11 850 km vodohospodársky významných. Ostatné sú drobné vodné toky. 

 prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.  profesor Lapin v diskusii

Ďalej hovoril o neistotách odhadu, s ktorými sa pri určovaní návrhových veličín môžu stretnúť. K problémom kvality podkladových údajov patria napr. široké problémové okruhy kvality hydrologických meraní na tokoch, vplyvy zmien využívania krajiny a zmeny klímy na homogenitu údajov pre výpočet návrhového prietoku a pod.

 prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. vo Vede v CENTRE  PhDr. Zuzana Hajdu

Odhad sprevádzajú neistoty vyplývajúce z nedostatku poznatkov o analyzovaných hydrologických systémoch a procesoch a z následného zjednodušovania ich popisu. Sú to tiež neistoty vyplývajúce z objektívnych vlastností metód odhadu parametrov funkcií rozdelenia pravdepodobnosti a parametrov hydrologických modelov. Ale aj regionalizačné neistoty vyplývajúce z neistoty odhadu parametrov hydrologických systémov v prípade používania priestorových zovšeobecňovaní pri ich určovaní.

Určovanie návrhového maximálneho prietoku sa nedá považovať za výpočtový postup s jednoznačným výsledkom. Je ho potrebné považovať za úlohu, ktorá sa dá riešiť viacerými štatisticky i hydrologicky rovnocennými postupmi. Výslednú veličinu musíme vedieť zvoliť z výsledkov celého spektra postupov.

Do diskusie sa zapojilo viacero účastníkov stretnutia. Ako prvý vystúpil profesor Milan Lapin., ktorý hovoril o klimatických zmenách.

 Veda v CENTRE - diskusia  Veda v CENTRE - diskusia
 

Prednáška

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová
Foto: Ing. Alena Paulíková

Video: Hydrologické problémy protipovodňovej ochrany

Súvisiace články vo Vedeckom kaleidoskope:

J. Szolgay: Popularizácii vedy na Slovensku by prospela aktívna práca s mládežou
Veda v CENTRE: Hydrologické problémy protipovodňovej ochrany

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR