Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Éra antibiotík končí, čo ďalej? 

 
 

Prof. Ján Turňa, CSc.

Stretnutie otvoril námestník riaditeľa Ing. Oleg Cvik, ktorý privítal prvých záujemcov o popularizáciu výskumu z oblasti molekulárnej biológie. Predstavil podujatie ako začiatok tradície stretnutí  pri káve na  neformálnych diskusiách vedeckej komunity s odbornou i laickou verejnosťou. Ako povedal, tieto stretnutia by mali prispieť aj ku zmene v spoločnosti vžitému obrazu vedca a ukázať tohto v očiach verejnosti nespoločenského vedeckého pracovníka, odtrhnutého od bežného života ako človeka, ktorý s ňou dokáže o svojej vedeckej práci zrozumiteľným spôsobom komunikovať.  „Spoločnosť potrebuje vedecké objavy a vynálezy –  veda zasa potrebuje podporu spoločnosti,“ takto výstižne komentoval zámer nielen tohto podujatia, ale aj práce celého NCP VaT.  Na záver svojho príhovoru uviedol riaditeľa CVTI SR profesora Turňu, aby predniesol  avizovanú prednášku na vysoko aktuálnu tému –  rezistencia antibiotík voči bakteriálnym nákazám.

 

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti  (NCP VaT) uviedlo do života  cyklus  stretnutí  verejnosti  s  osobnosťami vedy a techniky pod názvom Veda v centre. 

Prvé podujatie sa uskutočnilo v stredu  21. mája 2008 o 17. hodine v priestoroch konferenčnej miestnosti Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Prednášku  s názvom Éra antibiotík končí, čo ďalej?  prezentoval riaditeľ CVTI SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

        Ing. Oleg Cvik


Profesor Turňa stručne oboznámil poslucháčov s genézou vývoja problematiky, od objavu penicilínu a veľkého prínosu antibiotík pre zdravie ľudstva až po obyčajnú ľudskú chamtivosť, ktorá spôsobila neprezieravé zaobchádzanie s liečivom.  Bakteriálne infekcie sa tak stali odolnými voči antibiotikám. Následne profesor Turňa upriamil pozornosť na možné riešenia boja s patogénmi. Povedané veľmi zjednodušene: riešenia spočívajú v aktivizácii prirodzených nepriateľov  patogénov (peptidy, bakteriofágy),  ale najmä v ďalšom vývoji génového inžinierstva a kombinatórnej biológie.

RNDr. Marta Cimbáková z Ministerstva školstva SR v diskusnom príspevku

Mgr. Andrea Putalová - vedúca NCP VaT

Po prednáške začala diskusia. Prvé dva diskusné príspevky sa týkali prevažne dôležitosti používaného jazyka pri popularizácii vedy. Zrozumiteľnosť prezentovanej vedeckej témy a jej terminológie tvorí totiž základ pochopenia problematiky a následnej diskusie s verejnosťou. Profesor Turňa vo svojej reakcii zdôraznil, že každý vedecký pracovník, ktorý má „danosti“ na popularizáciu vedy, by to mal robiť.
 Ďalej diskusia pokračovala na odbornejšej rovine, a to najmä zásluhou vedeckých pracovníkov z ústavov Slovenskej akadémie vied. Účastníci diskusie sa zhodli v názore, že rezistenciu baktérií voči antibiotikám spôsobilo viacero faktorov, napríklad množstvo antibiotík v potravinách. Nechuť veľkých farmakologických firiem investovať do vývoja nových antibakteriálnych látok je tu preto, lebo výskum je finančne i časovo náročný. Ľudstvo však čakať nemôže. Patogény sú totiž všade okolo nás.
V závere diskusie sa prednášateľ i diskutujúci zhodli, že pesimizmus nie je na mieste. Treba podľa nich sily vedeckého, štátneho i súkromného sektoru spojiť a riešiť tento naliehavý problém ľudstva spoločne.

 

Diskutujú prof. Jaromír Pastorek, riaditeľ Virologického ústavu SAV a prof. Jozefa Timka (v okuliaroch), riaditeľ ÚMB SAV

 

Ing. Albert Breier, DrSc., riaditeľ Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Krátko po 18. hodine sa viac než 50 účastníkov stretnutia pomaly rozchádzalo, mnohí však využili možnosť pokračovať v rozhovoroch v príjemnom prostredí konferenčnej miestnosti CVTI SR aj po oficiálnom ukončení podujatia.

Veda v centre je len jednou z aktivít Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a prednáška Éra antibiotík končí, čo ďalej? bola takpovediac pilotnou z tohto cyklu stretnutí, ktorých cieľom je priblížiť prácu vedcov a výskumníkov všetkým vrstvám obyvateľstva vrátane komerčnej sféry. Raz začať treba. Tak sme začali...

Spracovala:  Mgr. Eva Králiková
Foto: Ing. Alena Paulíková

 

 

 

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR