Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Energetická bezpečnosť – priorita rozvoja hospodárstva SR 

 
prof. Ing. František Janíček, PhD 
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, odbor Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR),  zorganizovalo v rámci cyklu Veda v CENTRE 11. stretnutie osobnosti vedy a techniky s verejnosťou. Konalo sa 25. júna 2009 od 17.00 do 19.00 hod. v konferenčnej sále CVTI SR v Bratislave na Patrónke. Hosťom bol prof. Ing. František Janíček, PhD., prorektor pre rozvoj Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Podujatie moderoval Ing. Oleg Cvik, námestník riaditeľa CVTI SR.  

Profesor Janíček sa vo svojej populárno-vedeckej prednáške Energetická bezpečnosť – priorita rozvoja hospodárstva SR zameral na súčasný stav energetiky a jej perspektívy. Poukázal na spotrebu rôznych foriem energie na Slovensku, v Európskej únii i vo svete. Zdôraznil význam plánovania rozvoja energetiky. Vysvetlil pojmy, ako trvalo udržateľný rozvoj, energetická bezpečnosť, znižovanie energetickej náročnosti a zvyšovanie energetickej účinnosti hospodárstva, environmentálne vplyvy energetiky a ďalšie.

V úvode okrem iného povedal, že zo Slnka ročne dopadá na Zem 5,61 milióna exajoulov (EJ) energie  a ľudstvo je v súčasnosti schopné spotrebovať iba 1 200 EJ ročne. Od atmosféry a povrchu Zeme sa odrazí 1,60 milióna EJ, 3,71 milióna EJ sa po premenách dlhovlnným vyžarovaním rozptýli do kozmického priestoru, 0,035 % z dopadajúcej energie sa akumuluje v biomase a 0,3 % pripadá na energiu vetra a morských prúdov.

Známe sú viaceré druhy energií. Jadrová energia – energia väzieb nukleónov v jadre atómov, ktorá sa uvoľňuje v rôznych formách pri štiepení ťažkých jadier (štiepna jadrová energia) alebo pri syntéze jadier ľahkých prvkov (termojadrová energia). Chemická energia – energia chemicky reagujúcich látok, ktorá sa uvoľňuje ako dôsledok prestavby elektrónových obalov atómov a molekúl. Tepelná energia – časť energie tepelného pohybu častíc látok, ktorá sa uvoľňuje pri rozdiele teplôt medzi danou látkou a látkami v jej okolí.  Gravitačná energia – potenciálna energia telies alebo častíc, ktorá je priamo úmerná ich hmotnosti. V našich podmienkach má praktický význam energia látok nadobudnutá prekonávaním zemskej príťažlivosti. Mechanická energia – kinetická energia voľne sa pohybujúcich telies alebo jednotlivých častíc. Tlaková energia – potenciálna energia mechanicky stlačených látok, ktorá sa uvoľňuje pri znížení tlaku najčastejšie vo forme mechanickej energie. Elektrostatická energia – potenciálna energia vzájomného pôsobenia elektrických nábojov, ktorú nadobúdajú prekonávaním síl elektrického poľa. Elektrická energia – energia elektrického prúdu (usmerneného pohybu elektrických nábojov) vo všetkých formách. Magnetická energia – potenciálna energia interakcie „magnetických nábojov“ alebo energia, ktorú nadobúda teleso pri prekonávaní síl magnetického poľa.  Anihilačná energia – úplná energia systému látka-antilátka, ktorá sa uvoľňuje pri ich vzájomnom kontakte vo forme žiarenia.

 Ing. Oleg Cvik

 prof. Ing. František Janíček, PhD. - prednáška

 Veda v CENTRE

Väčšina využívaných energií má pôvod v Slnku. Čierne uhlie, rašelina, plyn sa vytvorili počas niekoľkých miliárd rokov. Obnoviteľnými zdrojmi energie slnečná energia, vodná, veterná, geotermálna energia a energia z biomasy. Obnoviteľné zdroje energie sú také, ktoré sa prakticky nevyčerpávajú. Podľa profesora Janíčka však všetko sa vyčerpáva a vznikajú tiež nejaké straty. Upozornil na 1. diel knihy Obnoviteľné zdroje energie, ktorú napísal spolu s kolektívom mladých autorov. Kniha je v anglickom jazyku a stojí 16,6 eura. Jej prílohou je CD v anglickom i v slovenskom jazyku. V slovenskom jazyku je druhé vydanie, pretože prvých 600 kusov sa rozpredalo asi za jeden rok. Vyše 200 kusov zobrala Česká republika.

Výrobu elektriny v SR podľa zdrojov energie delíme nasledovne: 55 % jadrové zdroje, 29 % zdroje na báze fosílnych palív a 16 % vodné elektrárne. Pokiaľ ide o výrobu elektriny  z obnoviteľných zdrojov, na Slovensku prevláda vodná energia. Ostatné druhy sú v podstate v plienkach, alebo sú len minimálne.

 prof. Ing. František Janíček, PhD.

 Veda v CENTRE

Princíp výroby elektriny v jadrovej elektrárni je podobný ako v klasickej tepelnej elektrárni. Rozdiel je len v zdroji tepla. V tepelnej elektrárni je zdrojom tepla uhlie či plyn, zatiaľ čo v jadrovej elektrárni je to obohatený urán. Inštalovaný výkon JE na Slovensku je 2 200 MW. V roku 2008 vyrobili 16 704 GWh z celkovo 29 830 GWh elektriny.

Obnoviteľné zdroje nie sú žiadnym riešením pre svet z hľadiska energií, pokiaľ sa, samozrejme, nezmení technológia. Celosvetová spotreba primárnych energetických zdrojov v posledných rokoch  stúpa. Svetové štatistiky uvádzajú, že pokiaľ ide spotreba energií zhruba stredným vývojom, okolo 1,8 percenta, tak to je výborný rast národného hospodárstva ktorejkoľvek krajiny. Slovensko má stabilne prírastok zhruba 0,7 percenta, akurát v období, keď sem prišli veľkí investori, sme mali trochu vyšší, zhruba 2 percentá. 

 diskusia, PhDr. Ľubica Fordinálová

 diskusia

 Veda v CENTRE

V ďalšej časti profesor Janíček zdôraznil, že určite existuje obrovské množstvo objavov, ktoré by pomohli ľudstvu. Avšak predpokladá, že uhlie, plyn, ropa a rôzne skupiny, ktoré potrebujú ekonomicky držať tento svet, ho aj udržia. Je to aj otázka technológií. Poukázal na vývoj spotreby primárnych energetických zdrojov v Slovenskej republike.

 diskusia

 prof. Ing. František Janíček, PhD. a Ing. Oleg Cvik

Na Slovensku máme zatiaľ dve jadrové elektrárne, a to Jadrovú elektráreň Jaslovské Bohunice a Jadrovú elektráreň Mochovce.
Pokiaľ ide o geotermálne elektrárne, ten potenciál sa nachádza v pomerne širokej oblasti Slovenska. Pre samotnú elektrickú energiu je však potrebné určitým spôsobom mať také parametre, ktoré môžu byť využiteľné na výrobu elektrickej energie. To znamená, že potrebujeme teplotu a tlak. To sú dve najzákladnejšie veličiny. Väčšina geotermálnych zdrojov u nás má nízkopotenciálové teplo. Momentálne sa realizuje aj prostredníctvom ministerstva školstva jeden projekt, a to dostať sa do hĺbky 8, 9, 10 kilometrov, kde by teplota mohla byť natoľko zaujímavá, že by mohla ako obnoviteľný zdroj výrazne pomôcť celému tomuto procesu.

 diskusia

 prof. Ing. František Janíček, PhD., Veda v CENTRE

V zmysle stratégie energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky sú stanovené nasledovné priority:   pokračovať vo využívaní jadrovej energetiky v rámci energetického mixu;   dobudovať 3. a 4. blok JE Mochovce; vybudovať nový zdroj JE v Jaslovských Bohuniciach; posúdiť vybudovanie novej JE v regióne východného Slovenska (Kecerovce);  posúdiť reálnosť ťažby uránu na Slovensku.

Veda v CENTRE, čas na kávu Veda v CENTRE, diskusia

 prof. Ing. František Janíček, PhD. pri príprave vedeckej debaty

Alternatívy voči výstavbe jadrových elektrární: stavba paroplynových cyklov na kombinovanú výrobu elektriny a tepla; vyššie využitie obnoviteľných zdrojov energie (energia biomasy, slnka, riek a vetra); – zvyšovanie energetickej efektívnosti celého národného hospodárstva; – výstavba prečerpávacej vodnej elektrárne na Ipli.

Prednáška, Videozáznam
 

Spracovala:  Marta Bartošovičová

Foto:  Mária Izakovičová

Súvisiaci článok vo Vedeckom kaleidoskope:
Veda v CENTRE: Energetická bezpečnosť - priorita rozvoja hospodárstva SR

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR